Skip to Contents


Home > Tungkol sa Site na Ito


Tungkol sa Site na Ito

Ang mga tanong tungkol sa mga tuntuning ito ay dapat ipadala sa address na ito.

  1. Pagmamay-ari ng THK CO., LTD at ng grupo ng mga kumpanya nito ang copyright sa lahat ng dokumento, mga larawan at paglalarawan ("mga nilalaman") ng website na ito maliban kung saan hindi nakatala. Mahigpit na pinagbabawalan ang mga user na ibenta, ilipat o ipahiram ang mga nilalaman para sa ano pa mang dahilan. Bilang karagdagan, hindi maaaring baguhin, ibahin, o palitan sa anumang paraan ang mga nilalaman.
  2. Walang iniaalok na garantiya ang THK na tumutugma ang mga guhit sa mga CAD file na naka-publish sa website na ito sa mga aktwal na produkto. Nakalaan din sa THK ang karapataan upang baguhin ang nilalaman nang hindi muna inaabisuhan ang mga user.
  3. Ang lahat ng impormasyon at nilalamang naka-publish sa website na ito, kabilang ang mga CAD file at lahat ng iba pang data, ay ibinibigay ng THK nang walang anumang mga garantiya. Walang tinatanggap na ano pa mang sagutin ang THK para sa anumang pagkawala o pagkasirang natamo nang direkta o hindi direkta mula sa mga epekto o resulta ng paggamit sa nasabing impormasyon o nilalaman. Tandaan ding napapailalim sa pagbabago at/o pag-alis nang walang paunang notice ang nilalaman ng website na ito.
  4. Wala kaming pananagutan para sa anumang iba pang website na maaaring i-access ng user sa pamamagitan nito. Kapag nag-access ang user ng isa pang website, dapat maunawaan ng user na ganap na nakahiwalay ito mula sa THK, at wala kaming kontrol sa nilalaman ng website na iyon.
  5. Anuman ang pinili ng user para sa sarili niyang paggamit, sariling pananagutan ng user na magsagawa ng mga hakbang laban sa mga infection ng mga program na may mga mapanirang katangian, gaya ng mga computer virus, worm at Trojan horse.