Skip to Contents

รายงาน CSR

รายงาน CSR 2016/2017 ของ THK

THK Group ได้ทำการติดตามผลรายงาน CSR 2016/2017 ของ THK ซึ่งเป็นรายงานฉบับที่เจ็ดของเรา ซึ่งจะให้ข้อมูลสรุปของกิจกรรมและความพยายามของ Group ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

รายงานฉบับนี้คือเครื่องมือในการสื่อสารที่จะช่วยให้เราได้รับความคิดเห็นที่สำคัญและปรับปรุงคุณภาพของกิจกรรมทางธุรกิจของ THK ให้ดียิ่งขึ้น

รายงาน CSR 2016/2017 ของ THK
ดาวน์โหลดรายงานทั้งฉบับ (6,575KB pdf)
หมายเหตุ: เรายังได้แยกเนื้อหาของไฟล์นี้ออกเป็นไฟล์ขนาดเล็ก ซึ่งจะสามารถดาวน์โหลดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดดูรายการด้านล่าง 

ดัชนี เนื้อหา
เกี่ยวกับรายงาน CSR ฉบับนี้
(PDF 241KB)(ภาษาอังกฤษ)
เกี่ยวกับรายงาน CSR ฉบับนี้
สารบัญ
ข้อความจากผู้บริหาร
(PDF 107KB)(ภาษาอังกฤษ)
มุ่งมั่นในการค้นคว้าเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์สังคมที่มั่งคั่ง
มองย้อนไปยังประวัติศาสตร์ 45 ปีและไปสู่อนาคต
(PDF 1,166KB)(ภาษาอังกฤษ)
เครือข่ายทั่วโลกของ THK
พนักงาน, Consolidated 
บุคลากรของ THK, Non-consolidated 

บทความพิเศษ/ความสามารถของ THK ในการสร้างมูลค่า

การให้วิศวกรรมหุ่นยนต์ที่เหมาะสมสำหรับความต้องการของลูกค้าของเรา
ความคาดหวังสูงสำหรับการใช้งานในวงกว้างของหุ่นยนต์ที่สร้างโดยใช้เทคโนโลยีที่แข่งขันในระดับโลกของ THK
การพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์
(PDF 749KB)(ภาษาอังกฤษ)

เพลาที่ใกล้เคียงกับคำว่าสมบูรณ์แบบตรงตามข้อกำหนดจำเพาะ IEC61400
(PDF 165KB)(ภาษาอังกฤษ)

การมองไปข้างหน้าสำหรับความก้าวหน้าในการแยกฐานเพื่อรองรับแผ่นดินไหว
การทำให้ Monozukuri ไม่หยุดนิ่ง
การแยกฐานเพื่อรองรับแผ่นดินไหว: เทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับถนนที่ปลอดภัย
การปกป้องระบบที่ปกป้องสายการบินของเราด้วยการแยกฐานเพื่อรองรับแผ่นดินไหว
การปกป้องงานศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมด้วยการแยกฐานเพื่อรองรับแผ่นดินไหว
(PDF 716KB)(ภาษาอังกฤษ)ความคิดริเริ่มด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ความคิดริเริ่มด้านเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนความคิดริเริ่มด้านเทคโนโลยีการแยกฐานเพื่อรองรับแผ่นดินไหว

 

โครงสร้างการบริหาร
(PDF 231KB)(ภาษาอังกฤษ)
การกำกับดูแลกิจการ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
การจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยของข้อมูล
การมีส่วนร่วมในสังคม
(PDF 1,118KB)(ภาษาอังกฤษ)
ร่วมกับลูกค้าของเรา
ในคำพูดของลูกค้าของเรา
ร่วมกับผู้ถือหุ้นของเรา
ร่วมกับพนักงานของเรา
ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
(PDF 812KB)(ภาษาอังกฤษ)
การส่งเสริมการจัดการสภาพแวดล้อม
ระบบการจัดการสภาพแวดล้อม
ภาพรวมผลกระทบสภาพแวดล้อม
การอนุรักษ์พลังงานและการป้องกันภาวะโลกร้อน
การอนุรักษ์ทรัพยากรและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
การจัดการวัตถุอันตราย
ความคิดริเริ่มการจัดจำหน่ายสีเขียว
ความคิดเห็นของบุคคลที่สาม
(PDF 129KB)(ภาษาอังกฤษ)
Takeo Nakagawa
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ University of Tokyo; ประธานกรรมการและ CEO ของ Finetech Corporation

หมายเลขด้านหลังรายงาน CSR ของ THK

2016 ธันวาคม 16

2014 พฤศจิกายน 30

2014 มกราคม 05