Skip to Contents


Top Page > ข้อมูลผลิตภัณฑ์ > หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ > ตลับลูกปืนชนิดวงแหวน Cross-Roller Ring

ตลับลูกปืนชนิดวงแหวน Cross-Roller Ring

ตลับลูกปืนชนิดวงแหวน Cross Roller Ring คือตลับลูกปืนเม็ดยาวที่มีความเที่ยงตรงในการหมุนสูง ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ทุกทิศทาง เนื่องจากตลับลูกปืนนี้จะมีลูกกลิ้งทรงกระบอกเรียงตัวอยู่ในแนวตั้งฉาก จึงสามารถรับน้ำหนักได้ทุกทิศทาง

การสนับสนุนทางเทคนิค 

ตลับลูกปืนชนิดวงแหวน Cross-Roller Ring


สำหรับการหมุนของแหวนวงใน / การหมุนของแหวนวงนอก

สำหรับการหมุนของแหวนวงใน / การหมุนของแหวนวงนอก

ประเภทวงใน / วงนอกแบบรวมที่สามารถใช้สำหรับการหมุนแหวนวงในและการหมุนแหวนวงนอก


สำหรับการหมุนของแหวนใน

สำหรับการหมุนของแหวนใน

เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องใช้แหวนวงในเพื่อให้มีความเที่ยงตรงในการหมุนสูง


สำหรับการหมุนของแหวนนอก

สำหรับการหมุนของแหวนนอก

เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องใช้แหวนวงนอกเพื่อให้มีความเที่ยงตรงในการหมุนสูง


การสนับสนุนทางเทคนิค  ข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ คำนวณการอายุการใช้งาน ดาวน์โหลดข้อมูล CAD แบบ 2D, 3D และอื่นๆ คุณสามารถดาวน์โหลดแค็ตตาล็อกต่างๆ ของเราได้ในรูปแบบ PDF ใน  การสนับสนุนทางเทคนิค