Skip to Contents

ตัวตาม

ตัวตามเป็นตลับลูกปืนขนาดเล็กที่มีเพลาที่ทนทานสูงและตลับลูกปืนเข็มอยู่ข้างใน เหมาะที่จะใช้เป็นลูกกลิ้งนำสำหรับกลไกลูกเบี้ยวและการเคลื่อนที่เชิงเส้น

การสนับสนุนทางเทคนิค 

ตัวตาม


รุ่น

รุ่น NAST ตลับลูกปืนแบบแยกชิ้นได้ที่รวมเอาแหวนวงนอกแบบหนา แหวนวงใน และลูกกลิ้งเข็มที่มาพร้อมกับรังลูกปืนที่มีความเที่ยงตรง เนื่องจากโครงสร้างไม่ซับซ้อน จึงทำให้ตลับลูกปืนมีความเที่ยงตรงสูงแต่ราคาไม่แพง รายละเอียด / รายการผลิตภัณฑ์   
รุ่น RNAST ตลับลูกปืนที่มีแหวนวงนอกแบบหนา แหวนวงใน และลูกกลิ้งเข็มที่ติดตั้งพร้อมกับรังลูกปืนที่มีความเที่ยงตรง รายละเอียด / รายการผลิตภัณฑ์   
รุ่น NART รุ่นนี้จะเป็นระบบตลับลูกปืนแบบแยกชิ้นไม่ได้ที่แหวนวงในติดอยู่กับแผ่นเหล็กด้านข้าง เนื่องจากแหวนวงนอกได้รับการขึ้นรูปให้มีกาบผิวโค้ง จึงทำให้โหลดที่เอนเอียงลดลง รายละเอียด / รายการผลิตภัณฑ์   

การสนับสนุนทางเทคนิค  ข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ คำนวณการอายุการใช้งาน ดาวน์โหลดข้อมูล CAD แบบ 2D, 3D และอื่นๆ คุณสามารถดาวน์โหลดแค็ตตาล็อกต่างๆ ของเราได้ในรูปแบบ PDF ใน  การสนับสนุนทางเทคนิค