Skip to Contents


Home > Abiso ng mga pagbabago sa specification ng produkto [KR/SKR]

Abiso ng mga pagbabago sa specification ng produkto [KR/SKR]

Pebrero 03, 2014

 Sa panahong ito, nais naming ipaalam na may pagbabago sa sistema ng number coding sa bagong modelo ang modelong KR/SKR ng THK mula Pebrero 3, 2014.

 Pagkatapos ay hihinto ng THK ang paggamit ng nakasanayang sistema ng number coding sa mga produkto na KR/SKR mula Abril 1, 2014.

 Pakitandaan ang pagbabagong ito kapag ino-order ang produkto na KR/SKR. 

 Mangyaring basahin ang sumusunod para sa mga detalye:

 LM Guide Actuator KR/SKR 

 Kung mayroon kang anumang mga tanong, mangyaring makipag-ugnayan sa aming THK Sales Staff.