Skip to Contents


Domovská stránka > Informácie o spoločnosti > Ochrana životného prostredia

Ochrana životného prostredia

Obrázok

 

Skupina THK Group je výrobcom priekopníckych systémov lineárneho pohybu a ďalších jedinečných vodiacich prvkov, a tak prispieva k rozvoju ľudskej spoločnosti a hospodárstva. Sme takisto presvedčení, že spoločenskou zodpovednosťou každej firmy je zanechať globálne životné prostredie v dobrom stave pre ďalšiu generáciu. Podporujeme preto nižšie uvedené iniciatívy na postupné znižovanie ekologického zaťaženia a zachovanie a zlepšenie prírodného prostredia.


Základný ekologický program skupiny THK Group

  1. Ochranu životného prostredia považujeme za významnú výzvu v oblasti riadenia a snažíme sa presne porozumieť vplyvu našich obchodných aktivít, produktov a služieb na životné prostredie. Všetky divízie si stanovujú príslušné ekologické ciele a táto výzva im nie je ľahostajná. 
  2. Okrem dodržiavania zákonov v oblasti životného prostredia sme si dobrovoľne stanovili normy, ktoré pravidelne posudzujeme s cieľom zlepšiť efektívnosť a účinnosť nášho riadenia v oblasti životného prostredia.
  3. Neustále budeme podporovať vývoj produktov, ktoré pomáhajú obmedziť zaťažovanie životného prostredia.
  4. Budeme znižovať spotrebu energie v obchodných aktivitách a neustále podporovať znižovanie mernej spotreby energie a emisií skleníkových plynov. 
  5. Osobitný dôraz budeme klásť na znižovanie množstva odpadu a jeho recykláciu. Budeme nielen pokračovať v podpore šetrenia a recyklácie zdrojov, ale aj predchádzať znečisťovaniu. 
  6. Uvedomujeme si, aký vplyv majú naše obchodné činnosti na biodiverzitu a aktívne sa budeme podieľať na ochrane všetkého života na Zemi.
  7. S cieľom lepšie zjednotiť naše ekologické aktivity poskytujeme našim pridruženým spoločnostiam a obchodným partnerom odbornú pomoc a podporu a snažíme sa pracovať v súčinnosti a v harmónii s komunitou. 
  8. Tento základný ekologický program šírime do všetkých divízií spoločnosti prostredníctvom vzdelávania, školenia a činností na zlepšenie informovanosti. Podporujeme aj včasné zverejňovanie informácií o životnom prostredí v rámci našej skupiny aj mimo nej. 

    Revidované 21. august 2019