Skip to Contents

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

OBMEDZENÁ ZÁRUKA 

OBMEDZENÁ ZÁRUKA A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI: SPOLOČNOSŤ THK CO. LTD. VO SVOJOM MENE A V MENE SVOJICH PARTNERSKÝCH SPOLOČNOSTÍ A POBOČIEK (ĎALEJ SPOLOČNE OZNAČOVANÝCH AKO „SPOLOČNOSŤ THK“) POSKYTUJE ZÁRUKU, ŽE VŠETKY PREDÁVANÉ PRODUKTY THK NEBUDÚ OBSAHOVAŤ CHYBY MATERIÁLOV A SPRACOVANIA PO DOBU DVANÁSTICH (12) MESIACOV OD DÁTUMU DORUČENIA. VYŠŠIE UVEDENÁ ZÁRUKA V TRVANÍ DVANÁSTICH (12) MESIACOV SA NEPREDLŽUJE ANI NEMENÍ, AK SPOLOČNOSŤ THK DODÁ NÁHRADNÉ DIELY, DOPLNKY, PRÍSLUŠENSTVO ALEBO OPRAVENÝ PRODUKT PO DÁTUME DORUČENIA ALEBO PRIJATIA. VYŠŠIE UVEDENÁ ZÁRUKA PREDSTAVUJE JEDINÚ A VÝHRADNÚ ZÁRUKU SPOLOČNOSTI THK NA DANÝ PRODUKT.

ODMIETNUTIE INÝCH ZÁRUK

: OKREM VYŠŠIE UVEDENEJ ZÁRUKY NEPOSKYTUJE SPOLOČNOSŤ THK ŽIADNE VYJADRENÉ ANI PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY ANI ŽIADNE POTVRDENIA SKUTOČNOSTÍ ALEBO PRÍSĽUBY TÝKAJÚCE SA PRODUKTU. SPOLOČNOSŤ THK ODMIETA AKÉKOĽVEK ZÁRUKY, ČI UŽ VYJADRENÉ, PREDPOKLADANÉ ALEBO STANOVENÉ ZÁKONOM, KTORÉ NIE SÚ UVEDENÉ VYŠŠIE. BEZ OBMEDZENIA VYŠŠIE UVEDENÝCH VŠEOBECNÝCH TVRDENÍ SPOLOČNOSŤ THK VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOĽVEK PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENIA PODMIENOK A AKÉKOĽVEK VYJADRENIA TÝKAJÚCE SA JEDNOTLIVÝCH SKUTOČNOSTÍ ALEBO KVALITY, KTORÉ NIE SÚ VÝSLOVNE UVEDENÉ VYŠŠIE.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI A NÁPRAVY: JEDINÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI THK, KTORÁ VZNIKÁ PREDAJOM ALEBO POUŽÍVANÍM PRODUKTU, A VÝHRADNÝ NÁPRAVNÝ PROSTRIEDOK KUPUJÚCEHO VOČI SPOLOČNOSTI THK V SÚLADE SO ZÁRUKOU SÚ OBMEDZENÉ NA OPRAVU ALEBO VÝMENU (PODĽA UVÁŽENIA SPOLOČNOSTI THK) SÚČASTÍ PRODUKTU, KTORÉ NIE SÚ V SÚLADE SO ZÁRUKOU. CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI THK V ŽIADNOM PRÍPADE NEPRESIAHNE ČIASTKU, KTORÚ KUPUJÚCI ZAPLATIL SPOLOČNOSTI THK ZA DANÝ PRODUKT. TOTO OBMEDZENIE NÁPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV ZOSTÁVA V PLATNOSTI AJ V PRÍPADE, AK NEBOL SPLNENÝ ÚČEL DANÉHO NÁPRAVNÉHO OPATRENIA. PODMIENKOU POVINNOSTÍ A ZODPOVEDNOSTÍ SPOLOČNOSTI THK UVEDENÝCH V TOMTO DOKUMENTE JE ÚPLNÉ SPLNENIE VŠETKÝCH POVINNOSTÍ KUPUJÚCEHO UVEDENÉHO V TEJTO ZMLUVE.

ŠKODY NA STRANE KUPUJÚCEHO A OBMEDZENIA: SPOLOČNOSŤ THK V ŽIADNOM PRÍPADE NIE JE VOČI KUPUJÚCEMU, JEHO PRIDRUŽENÝM ORGANIZÁCIÁM ANI ZÁSTUPCOM ZODPOVEDNÁ ZA EKONOMICKÉ STRATY, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ STRATY, ČI UŽ V SÚLADE, ALEBO V ROZPORE SO ZMLUVOU, KTORÉ OKREM INÉHO ZAHŔŇAJÚ STRATU ZISKU, PREVÁDZKOVÉ VÝPADKY, STRATU VÝROBNEJ KAPACITY, NEDODRŽANIE OBCHODNÝCH ZMLÚV KUPUJÚCEHO A ŠKODY NA MATERIÁLOCH ALEBO OPRACOVANÍ, KTORÉ VZNIKLI PRIAMO ALEBO NEPRIAMO V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA PRODUKTU. 

VYHLÁSENIE

VYHLÁSENIE

Tento katalóg poskytuje základné informácie o produktoch využívajúcich lineárny pohyb a súvisiacich produktoch spoločnosti THK. Tento katalóg vrátane všetkých informácií, grafov, vzorcov, faktorov, štandardov presnosti, odporúčaných tolerancií a spôsobov použitia, ktoré sú v ňom uvedené, predstavuje základ, ktorý môže zákazník využiť pri výbere vhodných produktov, a nemusí sa vzťahovať na všetky požadované spôsoby použitia. Tento katalóg nenahrádza vhodnú analýzu použitia, ktorú vykonáva skúsený technik navrhujúci požadované riešenie. Produkt by ste mali vybrať na základe svojich konkrétnych požiadaviek a podmienok týkajúcich sa použitia, ktoré sa výrazne odlišujú v závislosti od mnohých faktorov. Žiadny konkrétny spôsob použitia produktu by nemal byť založený len na informáciách uvedených v tomto katalógu. Na všetky nákupy produktov spoločnosti THK sa vzťahuje obmedzená záruka, ktorú ponúka spoločnosť THK Co., Ltd vo svojom mene a v mene svojich partnerských spoločností a pobočiek. Zákazníci by si mali nechať nezávisle potvrdiť, že zamýšľaný spôsob použitia je bezpečný, vhodný a účinný.

„Všetky ochranné známky použité v tomto katalógu sú ochranné známky registrované v Japonsku. Ak máte otázky týkajúce sa platnosti daných ochranných známok mimo Japonska, mali by ste zadať dopyt v danej krajine.“