Skip to Contents


Top Page > ความเป็นส่วนตัว

การจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

1. นโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของ THK

เขียนเมื่อ: 1 เมษายน 2548
แก้ไขล่าสุด: 1 เมษายน 2560
THK CO., LTD.
CEO Akihiro Teramachi

ธุรกิจของทีเอชเค สร้างขึ้นบนพื้นฐานการค้าจากความสัมพันธ์ระหว่างทีเอชเค กับผู้มีส่วนร่วมหลายฝ่าย ซึ่งรวมถึง ลูกค้าของเรา นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัท คู่ค้าทางธุรกิจ และรวมถึงพนักงานของบริษัท

เราตระหนักดีว่าการคุ้มครองและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตามที่กล่าวมานั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการสร้างความไว้วางใจเชื่อมั่นและสานความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวที่มีต่อกันเรื่อยมา

ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้นำแนวทางพื้นฐานสำหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่าน โดยจะมีการจัดการเพื่อการปกป้องข้อมูล ตามที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

1. เราจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลในการบังคับใช้ และให้พนักงานและผู้มีส่วนร่วมทุกท่านเห็นถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งการออกกฎระเบียบใหม่ เพื่อให้มีการจัดการและนำกฎเหล่านั้นมาใช้อย่างถูกต้อง รวมถึงปรับปรุงกระบวนการต่างๆให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2. เราจะสร้างระบบการจัดการที่เหมาะสมสำหรับการคุ้มครองและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจัดการต้องคำนึงถึงขนาดและลักษณะการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน รวมทั้งวิธีการจัดเก็บข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้ (รวมถึงการส่งต่อข้อมูลให้กับผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง) การเผยแพร่ การแก้ไข การระงับการนำข้อมูลไปใช้ รวมทั้งการแก้ไขและลบข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดอื่นๆ ของบริษัทด้วย

3. เราจะนำมาตรการการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลมาเป็นแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งจะคงไว้ทั้งความสมบูรณ์และความปลอดภัยของข้อมูล และเราจะพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจส่งผลต่อการสูญเสียและการทำลาย การปลอมแปลง การรั่วไหล ฯลฯ ของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มความสามารถ

ด้วยความนับถือ


2. นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของเรา

อัปเดตครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2012

บทนำ/ ประกาศ และการยอมรับข้อตกลงของนโยบายความเป็นส่วนตัว

การที่คุณใช้เว็บไซต์ของเราแสดงให้เห็นว่าคุณยอมรับข้อตกลงนโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์ของเราตามที่เราได้แก้ไขหรือปรับปรุง ดังนั้นคุณควรทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณทราบถึงข้อตกลงของนโยบาย นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านเว็บไซต์ www.thk.com ของเรา และวิธีที่เราใช้ข้อมูลเหล่านั้น หากคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือเกี่ยวกับวิธีที่ข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจถูกนำไปใช้หรือได้รับผลกระทบจากการที่คุณใช้เว็บไซต์ของเรา โปรดติดต่อเราที่ ( web@thk.co.jp )

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้เว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างที่คุณสมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์นี้อาจต้องการข้อมูลส่วนตัวจากคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลติดต่ออื่นๆ ของคุณ เราใช้ข้อมูลส่วนตัวเหล่านั้นเพื่อตอบคำถามของคุณ และเพื่อส่งจดหมายข่าวให้แก่คุณ เมื่อใดก็ตามที่คุณตัดสินใจว่าไม่ต้องการรับอีเมลจากเราอีกต่อไป โปรดดูที่ย่อหน้าด้านล่างในหัวข้อ 'การยกเลิก' นอกจากนี้ เนื่องจากการที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราอาจบันทึกข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นปกติของเว็บไซต์โดยทั่วไป เช่น ชื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้ ประเภทของซอฟต์แวร์เบราเซอร์และระบบปฏิบัติการที่คุณใช้ วันที่และเวลาที่คุณเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา ที่อยู่เว็บไซต์ที่คุณใช้ในการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา (หากมี) ที่อยู่เว็บไซต์ที่คุณเชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์ของเรา (หากมี) และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารอื่นๆ ที่คล้ายกัน เราอาจรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบในการใช้งานข้อมูลของคุณและของผู้เยี่ยมชมรายอื่นๆ เราใช้ข้อมูลที่กล่าวมาก่อนหน้านี้เพื่อช่วยในการปรับปรุงเว็บไซต์และบริการของเราที่มีให้ผ่านเว็บไซต์ เราไม่ใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อสร้างหรือรักษาประวัติส่วนตัวของคุณหรือรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากคุณ โดยทั่วไปแล้ว เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมผ่านการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้แก่บุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม เราสงวนสิทธิ์ในการให้ข้อมูลเหล่านั้นแก่พนักงาน ผู้ทำสัญญา ตัวแทน และผู้ได้รับการแต่งตั้ง ตามความจำเป็นที่มีขอบเขต เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ (เช่น เว็บโฮสติ้งหรือการบำรุงรักษาบริการ) ในนามของเรา และเราสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นแก่บุคคลที่สาม หากเราเชื่อว่าเราจำเป็นต้องทำเช่นนั้นเพื่อเหตุผลใดๆ หรือเหตุผลทั้งหมดต่อไปนี้: (i) ตามกฎหมาย (ii) เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอจากรัฐบาล; (iii) เพื่อป้องกัน, ตรวจสอบ, ค้นหา หรือดำเนินความผิดหรือการโจมตีทางอาญาในความสมบูรณ์ทางเทคนิคของเว็บไซต์หรือเครือข่ายของเรา; และ/หรือ (iv) เพื่อปกป้องสิทธิ์, ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ THK, ผู้ใช้ของเว็บไซต์ หรือสาธารณะชน

การใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้อาจมีหน้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า [คุกกี้] เมื่อมีการใช้ [คุกกี้] ระบบอาจระบุคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ แต่จะไม่ระบุหรือเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ เบราเซอร์ส่วนมากจะอนุญาตให้คุณปิด [คุกกี้] ได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่า แต่อย่างไรก็ตาม อาจเป็นไปได้ที่คุณจะไม่สามารถใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนของเราที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics บริการวิเคราะห์เว็บจาก Google, Inc. (“Google”) Google Analytics ใช้ “คุกกี้” ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่ส่งมายังคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อช่วยเว็บไซต์ในการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้ ข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของคุณ (รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ โดยตัดหลักสุดท้ายออกก่อนจัดเก็บโดยใช้วิธีการ “_anonymizeIp()”) จะถูกส่งและจัดเก็บโดย Google ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐอเมริกา Google จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้เว็บไซต์ของคุณ รวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของเว็บไซต์สำหรับผู้จัดทำเว็บไซต์ และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเว็บไซต์และการใช้อินเทอร์เน็ต Google อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบุคคลที่สามตามที่กฎหมายกำหนด หรือบุคคลที่สามดังกล่าวประมวลผลข้อมูลในนามของ Google Google จะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ IP ของคุณกับข้อมูลอื่นใดที่ Google มีอยู่ คุณอาจปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมในเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากคุณดำเนินการดังกล่าว คุณอาจไม่สามารถใช้คุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์นี้ได้ โดยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณยินยอมให้ Google ประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณในลักษณะและวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น

คุณสามารถปิดการติดตามโดย Google Analytics ซึ่งจะมีผลในอนาคตได้โดยการดาวน์โหลดและติดตั้ง Google Analytics Opt-out Browser Addon สำหรับเว็บเบราว์เซอร์ปัจจุบันของคุณ:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=th

การยกเลิก

หากคุณไม่ต้องการรับเอกสารจากเราอีกต่อไป หรือต้องการลบข้อมูลส่วนตัวของคุณออกจากฐานข้อมูลของ THK โปรดติดต่อเราที่ web@thk.co.jp หรือเมื่อคุณรับเอกสารจากเราทางอีเมลหรือการติดต่ออื่นๆ คุณสามารถใช้การกำหนด "การยกเลิก" ในการติดต่อนั้นเพื่อแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ต้องการรับเอกสารจากเราอีกต่อไป

การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

อินเทอร์เน็ตและประโยชน์ที่ได้รับจากอินเทอร์เน็ตพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับวิธีที่ผู้คนใช้อินเทอร์เน็ตและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต ดังนั้น THK จึงสงวนสิทธิ์ในการอัปเดตและแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อ คุณสามารถตรวจสอบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการแก้ไขหรือไม่โดยดูที่วันที่ "อัปเดตล่าสุด" ที่ด้านบนของหน้า หรือส่งอีเมลมาหาเราที่ web@thk.co.jp 

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น โปรดทราบว่าเราไม่และไม่สามารถรับผิดชอบการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นได้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บังคับใช้กับข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านเว็บไซต์นี้ท่านั้น เราแนะนำให้คุณอ่านคำแถลงเรื่องความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ปลายทางทั้งหมดที่คุณเยี่ยมชมให้เข้าใจ