Skip to Contents


Första sidan > Sekretess

SEKRETESSPOLICY (begränsad till den person som överför personuppgifter från EES)

UPPDATERAD: 2 september 2020
LÄS VÄNLIGEN NOGA IGENOM DENNA SEKRETESSPOLICY

Det gällande språket för denna sekretesspolicy ska vara engelska. Denna översatta version av sekretesspolicyn tillhandahålls i referenssyfte. Om det uppstår motsägelser eller konflikter mellan den engelska och den översatta texten har den engelska texten företräde.

1. VÅR SEKRETESSPOLICY

Skyddet av dina personuppgifter är av stor betydelse för THK CO., LTD. (”Företaget”) och dess dotterbolag samt samarbetsföretag utgör THKs koncern (”Koncernen” eller ”vi”). Denna sekretesspolicy (”Sekretesspolicyn”) förklarar för affärspartners, kunder, leverantörer och andra tredje parter utanför Koncernen som finns i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”; var och en av de ovannämnda personerna kallas ”du” i Sekretesspolicyn) hur Koncernen, som antar Sekretesspolicyn och som fungerar som personuppgiftsansvarig, samlar in och behandlar dina personuppgifter som du har skickat eller lämnat till oss. Vi agerar även som personuppgiftsansvariga när vi behandlar dina personuppgifter som vi tagit emot eller erhållit via en tredje part. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga bestämmelser från EES-medlemsstater om dataskydd, i synnerhet den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 (”dataskyddsförordningen”).

Vi uppmanar dig att läsa Sekretesspolicyn noggrant. Om du inte vill att dina personuppgifter ska användas på det sätt som anges i Sekretesspolicyn ska du inte lämna dina personuppgifter till oss. Observera att vi, i det fallet, inte kommer att kunna tillhandahålla våra tjänster, du kommer inte att kunna komma åt eller använda vissa funktioner på våra webbplatser och hur nöjd du är när du interagerar med oss kommer då att påverkas.

Koncernen som antar Sekretesspolicyn består av de företag som anges nedan.

(1) THK CO., LTD.

(2) THK INTECHS CO., LTD.

(3) Talk System CO., LTD.

(4) THK RHYTHM CO., LTD.

(5) THK Europe B.V.

(6) THK GmbH

(7) THK France S.A.S.

(8) THK Manufacturing of Europe S.A.S.

(9) THK Manufacturing of Ireland Ltd.

2. Behandling av dina personuppgifter

För de ändamål som anges i Sekretesspolicyn behandlar vi de personuppgifter som erhållits från dig direkt (när du bestämmer dig för att kommunicera sådana uppgifter till oss, dvs. när du kontaktar oss eller när du fyller i formulär som visas på våra webbplatser) eller indirekt (data som tillhandahålls av en tredje part). Vi ser till att de personuppgifter som behandlas är adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt för de ändamål som de behandlas för. Vi behandlar alltid dina personuppgifter baserat på en av de rättsliga grunder som anges i dataskyddsförordningen (artikel 6 och 7).

Vi kan samla in och behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

Ⅰ. Ändamål: Tillhandahållande och mottagande av produkter och tjänster mellan Koncernen och affärspartners (inklusive kunder och leverantörer) samt kommunikation om produkterna och tjänsterna.
Vi kan ha ett berättigat intresse att samla in, direkt och/eller indirekt, och behandla dina personuppgifter för de ändamål som krävs för att till kunder erbjuda Koncernens produkter och tjänster, ta emot produkter och tjänster från leverantörer och att säkerställa kommunikationen med affärspartners avseende relevanta frågor för att kunna bedriva verksamheten.

Ⅱ. Ändamål: Presentation av produkter och tjänster, skicka hälsningskort
Vi kan ha ett berättigat intresse att samla in, direkt och/eller indirekt, och behandla dina personuppgifter för de ändamål som krävs för att presentera våra produkter och tjänster för kunder och att skicka hälsningskort.

Ⅲ. Ändamål: Besvara och hantera frågor från kunder
Vi kan ha ett berättigat intresse att samla in, direkt och/eller indirekt, och behandla dina personuppgifter för de ändamål som krävs för att besvara och hantera kunders förfrågningar och tillhandahålla teknisk support vid behov.

Ⅳ. Ändamål: Allmän verksamhet
Vi kan ha ett berättigat intresse att samla in, direkt och/eller indirekt, och behandla dina personuppgifter för de ändamål som krävs för att organisera och bedriva verksamhet, utbyta väsentlig information med berörda parter och använda ledningssystem.

Ⅴ. Ändamål: Hantering av information om Koncernens anställda
Vi kan ha ett berättigat intresse att samla in, direkt och/eller indirekt, och behandla dina personuppgifter för de ändamål som krävs för att säkerställa att relationen med våra anställda fungerar, hantera deras förfrågningar, uppfylla våra åtaganden gentemot dem, t.ex. lön, bonus, föräldraledighet, semester, tjänstebilar, passerkort osv.

Ⅵ. Ändamål: Drift och hantering av Koncernens informationssystem
Vi kan ha ett berättigat intresse att samla in, direkt och/eller indirekt, och behandla dina personuppgifter för de ändamål som krävs för att organisera och driva Koncernens informationssystem, t.ex. säkerhetskopiering av data, tekniska utbildningar, hantering av tekniska problem osv.

Om du vill ha ytterligare tillgång till mer detaljerad information, som till exempel mer specifika ändamål och rättslig grund i enlighet med dataskyddsförordningen (artikel 13 eller 14), vänligen klicka här.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för samtliga berättigade ändamål som anges ovan och ytterligare detaljerade ändamål som anges på webbplatsen som nås härifrån och vi kommer inte behandla dina personuppgifter på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Om vi avser att behandla personuppgifter som ursprungligen samlats in för ett ändamål för att uppnå andra syften eller ändamål, kommer vi se till att du informeras om sådana behandlingsändamål.

Vi kan behandla dina personuppgifter på grundval av en rättslig förpliktelse, enligt vad som anges på webbsidan som nås härifrån.

Vi kan behandla dina känsliga personuppgifter på grundval av ditt samtycke, enligt vad som anges på webbsidan som nås härifrån. Observera att du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av ditt samtycke innan detta återkallades.

Vi kommer att behålla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för oss att uppfylla våra rättsliga skyldigheter för att säkerställa att vi tillhandahåller en lämplig tjänst och för att stödja dess affärsverksamhet (artikel 5 och 25.2 i dataskyddsförordningen).

3. Delning av dina personuppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med enheter inom Koncernen och med tredje part i enlighet med dataskyddsförordningen. Om vi delar dina personuppgifter med en tjänsteleverantör (personuppgiftshanterare) kommer vi att upprätta lämpliga rättsliga ramar för att täcka sådan överföring och behandling (artikel 26, 28 och 29 i dataskyddsförordningen). Om vi delar dina personuppgifter med någon enhet utanför EES, kommer vi dessutom att upprätta lämpliga rättsliga ramar, i synnerhet standardavtalsklausuler för överföring mellan personuppgiftsansvariga (2004/915/EG) och från personuppgiftsansvarig till personuppgiftshanterare (2010/87/EU) som godkänts av Europeiska kommissionen, för att täcka sådana överföringar (artikel 44 i dataskyddsförordningen).

Kategorierna (och några exempel på varje kategori) av mottagare som får ta del av dina personuppgifter anges nedan i enlighet med kravet i dataskyddsförordningen.

Strategiska partners (personuppgiftsansvarig)

Dina personuppgifter kan överföras till, lagras och behandlas ytterligare av våra strategiska samarbetspartners för att tillhandahålla våra produkter och tjänster eller hjälpa oss att göra affärer med dig och ge hanteringsstöd i vår relation med våra anställda. Vi kan för närvarande dela dina personuppgifter med följande kategorier av strategiska partners:

redovisningstjänster (Sverige, Frankrike, Tyskland), försäkringstjänster (Tyskland, Frankrike), juridiska tjänster (Italien), IT-tjänster (Tyskland, USA, Japan), offentliga myndigheter (Tyskland, Frankrike, Schweiz, Nederländerna), riskkonsulttjänster (Storbritannien, Tyskland, Frankrike), resebyråer (Tyskland), skattekontor (Frankrike, Nederländerna), affärsföretag (Frankrike, Tyskland, Japan), tullklarering (Frankrike), leverantörer (Tyskland, Frankrike, Storbritannien), fritidsföretag (Frankrike, Tyskland), webbvärdtjänster/webbplatstjänster (Japan, USA), brand- och räddningstjänster (Frankrike), lönetjänster (Italien), tillverkningsföretag (Japan, Kina), pensionstjänsteföretag (Japan), kommersiella tjänsteföretag, lager-/överföringsföretag (Tyskland), försäljningsföretag (Schweiz, Tyskland), paket-/speditionstjänster (Tyskland, Nederländerna)

Dina personuppgifter delas endast av oss med dessa företag för de ändamål som anges ovan i Sekretesspolicyn.

Tjänsteleverantörer (personuppgiftshanterare)

Vi kan dela dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster för vår räkning, till exempel utskriftstjänster (Tyskland) och driftstöd för IT-system (Tyskland).

Dina personuppgifter delas endast av oss med dessa företag för de ändamål som anges ovan i Sekretesspolicyn.

Samarbetsföretag och omstrukturering av företag

Vi kan dela dina personuppgifter med alla samarbetsföretag inom Koncernen. I händelse av en sammanslagning, omorganisation, förvärv, samriskföretag, överlåtelse, avknoppning, överföring, försäljning eller avyttring av hela eller delar av vår verksamhet, inklusive i samband med konkurs eller liknande förfaranden, kan vi överföra alla personuppgifter till den relevanta tredje parten.

Efterlevnad av lagar och säkerhet

I vissa fall blir det nödvändigt för Koncernen att lämna ut dina personuppgifter i enlighet med lagstiftning, rättsliga förfaranden, rättstvister eller förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter inom eller utanför ditt bosättningsland. Vi kommer att lämna ut dina personuppgifter om vi fastställer att utlämnandet är nödvändigt eller lämpligt med hänsyn till nationell säkerhet, brottsbekämpning eller andra frågor av allmän betydelse.

Vi kommer också lämna ut dina personuppgifter om vi, i god tro, anser att utlämnandet rimligtvis är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, vidta tillgängliga åtgärder, genomdriva våra användningsvillkor, undersöka bedrägerier eller skydda vår verksamhet eller våra användare.

Dataöverföringar

I vissa fall innebär det utlämnande som anges ovan att dina personuppgifter överförs från EES till följande länder:

Japan, Turkiet, USA, Kina, Vietnam. Dessa överföringar utförs för följande ändamål: (i) allmän affärsverksamhet, (ii) personalfrågor, (iii) utveckling av IT-system, (iv) driftstöd för IT-system, (v) planering för nya företag och (vi) webbvärdtjänster.

För var och en av de uppgifter som överförs tillhandahåller vi en lämplig skyddsnivå, i synnerhet genom att ingå standardavtalsklausuler för överföring mellan personuppgiftsansvariga (2004/915/EG) och från personuppgiftsansvarig till personuppgiftshanterare (2010/87/EU).

Vi kommer inte att använda dina personuppgifter för marknadsföring online, såvida du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till en sådan användning av dina personuppgifter. Du kan när som helst ändra dina inställningar för marknadsföring genom att använda de kontaktuppgifter som anges i slutet av Sekretesspolicyn.

4. Koncernens register över databehandlingar

Vi hanterar register över all behandling av dina personuppgifter i enlighet med skyldigheterna i dataskyddsförordningen (artikel 30), både när vi kan fungera som personuppgiftsansvarig och som personuppgiftshanterare. I dessa register återger vi all information som är nödvändig för att uppfylla dataskyddsförordningen och samarbetar med tillsynsmyndigheterna enligt vad som krävs (artikel 31).

5. Säkerhetsåtgärder

Vi behandlar dina personuppgifter på ett sätt som säkerställer deras lämpliga säkerhet, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling, förlust, förstörelse eller skada. Vi använder lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder för att uppnå denna skyddsnivå (artikel 25.1 och 32 i dataskyddsförordningen).

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges i Sekretesspolicyn, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag.

6. Anmälan av dataöverträdelser till de behöriga tillsynsmyndigheterna

I händelse av en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt utlämnande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats har vi mekanismer och strategier för omedelbar identifiering och bedömning. Beroende på resultatet av vår bedömning gör vi nödvändiga anmälningar till tillsynsmyndigheterna och meddelar berörda registrerade, som kan omfatta dig (artikel 33 och 34 i dataskyddsförordningen).

7. Behandling som sannolikt leder till hög risk för dina rättigheter och friheter

Vi har mekanismer och strategier för att identifiera databehandling av uppgifter som kan leda till hög risk för dina rättigheter och friheter (artikel 35 i dataskyddsförordningen: Konsekvensbedömning avseende dataskydd). Om sådan databehandling identifieras bedömer vi den internt och kommer antingen att avsluta med behandlingen eller säkerställa att den följer dataskyddsförordningen eller att lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder är på plats för att fortsätta med den.

I tveksamma fall kontaktar vi den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskydd för att få deras råd och rekommendationer (artikel 36 i dataskyddsförordningen).

8. Dina rättigheter

Du har följande rättigheter beträffande dina personuppgifter som samlas in och behandlas av oss.

– Information gällande behandling av dina personuppgifter: Du har rätt att få all nödvändig information från oss om vår databehandling av uppgifter som rör dig från oss (artikel 13 och 14 i dataskyddsförordningen).

– Tillgång till dina personuppgifter: Du har rätt att få en bekräftelse från oss om huruvida personuppgifter om dig behandlas och i så fall få tillgång till dina personuppgifter och viss relaterad information (artikel 15 i dataskyddsförordningen).

– Rättelse eller radering av dina personuppgifter: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade utan onödigt dröjsmål och att komplettera eventuella ofullständiga personuppgifter (artikel 16 i dataskyddsförordningen). Du kan även ha rätt att få personuppgifter om dig raderade utan onödigt dröjsmål när vissa rättsliga förutsättningar föreligger (artikel 17 i dataskyddsförordningen).

– Begränsad behandling av dina personuppgifter: Du kan ha rätt att av oss kräva att behandlingen av personuppgifter avseende dig begränsas när vissa rättsliga förutsättningar föreligger (artikel 18 i dataskyddsförordningen).

– Invändningar mot behandling av dina personuppgifter: Du kan, av skäl som hänför sig till din specifika situation, ha rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende dig när vissa rättsliga förutsättningar föreligger (artikel 21 i dataskyddsförordningen).

– Överföring av dina personuppgifter: Du kan ha rätt att få ta del av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från oss när vissa rättsliga förutsättningar föreligger (artikel 20 i dataskyddsförordningen).

– Inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande: Du kan ha rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering) baserat på behandlingen av dina personuppgifter i den mån det har rättsliga eller liknande följder för dig när vissa rättsliga förutsättningar föreligger (artikel 22 i dataskyddsförordningen).

– Återkallande av ditt samtycke: Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av behandling som grundar sig på ditt samtycke innan detta återkallas.

Om du avser att utöva sådana rättigheter, se kontaktuppgifter nedan.

Om du inte är nöjd med hur vi har hanterat en begäran eller om du har ett klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter, kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet för dataskydd.

9. Barn

Våra produkter och tjänster är avsedda för vuxna kunder. Därför samlar vi inte medvetet in eller behandlar några personuppgifter som rör barn under sexton (16) år. Om vi upptäcker att vi har samlat in och behandlat personuppgifter som rör ett barn under sexton (16) år eller motsvarande minimiålder beroende på aktuell jurisdiktion, vidtar vi åtgärder för att radera personuppgifterna så snart som möjligt.

10. Länkar till andra webbplatser

Vi kan föreslå hypertextlänkar från våra webbplatser till tredje parts webbplatser eller Internetkällor. Vi kontrollerar inte och kan inte hållas ansvariga för tredje parts dataskyddspraxis och -innehåll. Läs noga igenom deras sekretesspolicyer för att ta reda på hur de samlar in och behandlar dina personuppgifter.

11. Uppdateringar av Sekretesspolicyn

Vi kan komma att revidera eller uppdatera Sekretesspolicyn vid behov. Alla ändringar av Sekretesspolicyn träder i kraft när den reviderade sekretesspolicyn publiceras på våra webbplatser. Om vi gör ändringar som vi anser är betydande informerar vi dig via våra webbplatser så långt det är möjligt och ber om ditt samtycke om det är tillämpligt.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor eller funderingar som rör Sekretesspolicyn kan du skicka ett e-postmeddelande till oss (privacy-info@thk.co.jp).

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter är följande:

dpo@thk.co.jp

Cookies etc.

– Cookies

Cookies är små textfiler som placeras på din dator eller mobiltelefon när du besöker en webbplats. De används ofta för att få webbplatser att fungera eller fungera effektivare.

– Webbsignaler

Webbsignaler är extremt små bilder som är inbäddade på en webbsida eller i ett e-postmeddelande som formaterats i HTML. De används för att förmedla till en server att en användare har använt webbsidan eller läst e-postmeddelandet.

– IP-adresser

IP-adresser är diskreta strängar av siffror som tilldelas en enskild dator för identifiering av den datorn. De används för att ange överföringskälla och mottagare när uppgifter skickas och tas emot.

– Koncernens användning av cookies etc.

Vi använder cookies, webbsignaler och IP-adresser (”cookies etc.”) på våra webbplatser för följande ändamål:

– För att spåra och lösa fel och problem som uppstår på servrar

– För att förbättra innehållet på webbplatser, e-post osv.

– För att anpassa innehållet på webbplatser, e-post osv. för enskilda användare

– För att användas vid marknadsföringsaktiviteter och webbhistorik och undersökningsresultat i medlemstjänster som du registrerar personuppgifter i förväg

– För att använda som statistiska data i en form som inte identifierar individer

I de flesta webbläsare kan du hantera dina inställningar för cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar. Du kan ställa in din webbläsare så att den gör följande: (i) accepterar eller avvisar alla cookies automatiskt, (ii) accepterar eller avvisar cookies från första part och/eller cookies från tredje part automatiskt eller (iii) meddelar dig innan cookies sätts på din terminalutrustning så att du kan acceptera eller avvisa dessa cookies.

Om du samtycker till vår användning av cookies men senare vill välja bort dem, kan du följaktligen när som helst via dina webbläsarinställningar ta bort de cookies som har satts och ändra dina webbläsarinställningar för att blockera alla eller några andra cookies som sätts på din terminalutrustning i framtiden. Se hjälpfunktionen i din webbläsare. Du kan även använda följande länkar som ger anvisningar om att hantera inställningar för cookies i vanliga webbläsare:

– Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sv)

– Microsoft Edge (https://support.microsoft.com/sv-se/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies)

– Internet Explorer (https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

– Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/sv/kb/forbattrat-sparningsskydd-firefox-datorer)

– Safari (https://support.apple.com/sv-se/guide/safari/sfri11471/mac)

Dessutom kan du gå in på www.aboutcookies.org där det finns omfattande information om hur du gör detta i en mängd olika webbläsare.

Du kan även använda en annan onlinetjänst som gör att du kan hantera de reklamcookies som finns i dina enheter: http://www.youronlinechoices.com/

Observera att om du blockerar cookies påverkas din upplevelse på våra webbplatser, eftersom vi inte kan ge dig fullständig åtkomst till alla funktioner och allt innehåll på våra webbplatser.

– Google Analytics

För att förstå typen av besök som du gör på våra webbplatser använder vissa sidor av våra webbplatser Google Analytics, en tjänst från Google Inc. (”Google”). När Google Analytics används på våra webbplatser tillåts Google samla in, registrera och analysera din besökshistorik på våra webbplatser, baserat på cookies som vi har utfärdat. Vi erhåller resultaten av denna analys från Google och får en förståelse för de besök som du gör på våra webbplatser. Denna information hanteras också baserat på Googles sekretesspolicy.

Du kan stoppa insamlingen av kundinformation som vi utför med Google Analytics genom att inaktivera Google Analytics i webbläsarens inställningar för tillägg. Du kan välja bort Google Analytics genom att göra ändringar i webbläsarens inställningar för tillägg genom att hämta och installera Google Analytics opt-out-tillägg som finns på Googles opt-out-sida. Om du väljer bort Google Analytics inaktiveras Google Analytics på andra webbplatser som du besöker, men Google Analytics kan aktiveras igen genom att du återställer tillägget i webbläsaren. En förklaring av användarvillkoren för Google Analytics finns på Google Analytics webbplats och en förklaring av Googles sekretesspolicy finns på Googles webbplats.

Google Analytics användningsvillkor:
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/se/
Googles sekretesspolicy:
https://policies.google.com/privacy?hl=sv
Tillägget Google Analytics Opt-out:
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en (English)

*”Google Analytics” är ett registrerat varumärke som tillhör Google.

– Lagringsperiod för cookies

Vi anser att ditt samtycke till cookies är giltigt i högst 26 månader. När den tidsperioden har gått ut ber vi om ditt samtycke igen.