Skip to Contents


Domovská stránka > O tejto lokalite

O tejto lokalite

Otázky týkajúce sa týchto podmienok je potrebné smerovať na túto adresu (v angličtine).

Podmienky používania

  1. Všetky dokumenty, fotografie a obrázky („obsah“) na tejto webovej lokalite sú chránené autorským zákonom a sú majetkom spoločnosti THK CO., LTD a jej skupiny spoločností, pokiaľ nie je uvedené inak. Používatelia nesmú predávať, prenášať ani požičiavať obsah na akýkoľvek účel. Obsah tiež nie je možné akokoľvek upravovať, meniť ani prepracovávať.
  2. Spoločnosť THK neposkytuje žiadnu záruku toho, že výkresy v súboroch CAD publikovaných na tejto webovej lokalite zodpovedajú skutočným produktom. Spoločnosť THK si tiež vyhradzuje právo na úpravu obsahu bez predchádzajúceho upozornenia.
  3. Všetky informácie a obsah publikovaný na tejto webovej lokalite vrátane súborov CAD a všetkých ostatných údajov sa poskytujú bez akýchkoľvek záruk spoločnosti THK. Spoločnosť THK nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame straty ani škody v dôsledku používania uvedených informácií alebo obsahu. Upozorňujeme tiež, že obsah tejto webovej lokality sa môže zmeniť alebo odstrániť bez predchádzajúceho upozornenia.
  4. Nie sme zodpovední za žiadnu inú webovú lokalitu, ku ktorej môže používateľ získať prístup prostredníctvom našej webovej lokality. Pri návšteve inej webovej lokality berie používateľ na vedomie, že daná lokalita je úplne nezávislá od spoločnosti THK a že nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom na danej lokalite.
  5. Používatelia sú sami zodpovední za používanie preventívnych opatrení zameraných proti infikovaniu počítača škodlivými programami, ako sú napríklad počítačové vírusy, červy a trójske kone.
  6. Spoločnosť THK Co., Ltd. získava a spravuje osobné informácie o používateľoch prostredníctvom tejto webovej lokality.

Pripojenie na webové lokality spoločnosti THK

Vo všeobecnosti sa môžete voľne pripojiť na ktorúkoľvek z webových lokalít spoločnosti THK. Odporúčame však pripojiť sa na príslušné domovské webové lokality použitím nasledujúcich prepojení.

Webová lokalita spoločnosti THK www.thk.com/
Webová lokalita technickej podpory tech.thk.com/
Webová lokalita Seismic Isolation www.menshin.biz/
Webová lokalita SEED Solutions seed-solutions.net/

Adresy a obsah týchto webových lokalít môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Nerámujte obsah týchto webových lokalít. Upozorňujeme, že prepojenia môžu byť odmietnuté, ak existuje akékoľvek nebezpečenstvo poškodenia obchodného mena alebo povesti spoločnosti THK nevhodným obsahom, prepojeniami atď. na webovej lokalite, ktorá je hostiteľom prepojenia (napr. očierňovanie dobrého mena alebo obsah, ktorý je v rozpore s verejnými mravmi). Spoločnosť THK nenesie žiadnu zodpovednosť za prepojenia na hosťujúce webové lokality.


Technológie používané na tejto webovej lokalite

Táto webová lokalite vo všeobecnosti využíva tieto technológie.

XHTML 1.0/CSS2/JavaScript/Flash 6 a novšie verzie

Táto webová lokalita funguje vďaka vyššie uvedeným technológiám a ich novším verziám.

 

Táto webová lokalita je kompatibilná s nižšie uvedenými prehliadačmi.

Systémové požiadavky

■ Operačný systém/prehliadač

∙ Windows 7 a vyššie verzie
  Internet Explorer 11 a vyššie verzie
  najnovšia verzia Firefox
  najnovšia verzia Google Chrome
  najnovšia verzia Microsoft edge

∙ Macintosh OS X a vyššie verzie
  najnovšia verzia Safari
  najnovšia verzia Google Chrome

Upozorňujeme, že v závislosti od faktorov, ako napr. prostredie operačného systému/prehliadača, sa môžu vyskytnúť chyby v zobrazení.