Skip to Contents


Home > Privacy

Pamamahala sa Personal na Impormasyon ng Mga Customer

1. Patakaran sa Proteksyon ng Personal na Impormasyon ng THK

Ginawa: Abril 1, 2005
Na-update: Abril 1, 2017
THK CO., LTD.
CEO Akihiro Teramachi

Nakabatay ang aming negosyo sa aming mga transaksyon sa mga stakeholder: sa aming mga customer, una sa lahat, at pati na rin sa aming mga shareholder at investor, kasosyo sa negosyo, at empleyado.

Mahalaga ang pamamahala at pagprotekta sa personal na impormasyon at privacy ng aming mga stakeholder upang makuha ang kanilang tiwala at makabuo ng mga ugnayang pangmatagalan at maganda.

Dahil dito, isinasagawa namin ang mga sumusunod na batayang panuntunan sa pangangasiwa ng personal na impormasyon at papamahalaan at poprotektahan namin ang lahat ng personal na impormasyon alinsunod sa nakasaad dito.

1. Susunod kami sa lahat ng naaangkop na batas at regulasyon patungkol sa pangangasiwa ng personal na impormasyon, ipapaalam namin sa lahat ng empleyado at iba pang kasangkot ang tungkol sa kahalagahan ng pagprotekta sa personal na impormasyon, gagawa kami ng mga panuntunan upang matiyak ang tamang pangangasiwa, ipapatupad namin nang walang palya ang mga panuntunang ito, at patuloy naming papahusayin ang aming mga proseso.

2. Gagawa kami ng mga naaangkop na sistema para sa pagprotekta ng personal na impormasyon, nang isinasaalang-alang ang laki at katangian ng mga operasyon sa iba't ibang departamento, at papangasiwaan namin sa paraang naaangkop at naaayon sa mga itinakdang probisyon ang pangongolekta, paggamit, pagbibigay (kabilang ang pagbibigay sa mga subcontractor), pagbubunyag, pagbabago, pagsuspinde sa paggamit, at pag-delete ng personal na impormasyon.

3. Magpapatupad kami ng mga hakbang panseguridad, kabilang ang mga hakbang panseguridad para sa impormasyon, upang matiyak ang integridad at pagiging ligtas ng personal na impormasyon, at tuluy-tuloy kaming magsusumikap na pagbawalan ang hindi pinapahintulutang pag-access o pagkawala, pagkasira, pamemeke, pagbubunyag, atbp. ng personal na impormasyon.

Wakas


2.Ang Patakaran sa Privacy ng aming web site

Huling na-update noong ika-18 ng Disyembre, 2012

INTRODUKSYON/ NOTICE AT PAGTANGGAP SA MGA TUNTUNIN NG PATAKARAN SA PRIVACY

Ang iyong paggamit sa aming web site ay nagpapahiwatig sa iyong pagtanggap sa mga sumusunod na tuntunin ng Patakaran sa Privacy ng aming web site, ayon sa aming pagsusog o pagbabago. Samakatuwid, dapat mong regular na suriin ang Patakaran sa Privacy na ito upang matiyak na alam mo ang mga tuntunin nito. Inilalarawan ng Patakaran sa Privacy na ito ang impormasyong aming kinokolekta sa pamamagitan ng aming web site na www.thk.com at paano namin ginagamit ang impormasyong iyon. Kung mayroon kang anumang mga tanong o komento tungkol sa Patakaran sa Privacy na ito o kung paano maaaring gamitin ang iyong personal na impormasyon o maaapektuhan ng iyong paggamit sa aming web site, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa ( web@thk.co.jp ) .

ANG IMPORMASYONG AMING KINOKOLEKTA

Hindi mo kailangang magbigay ng personal na impormasyon upang magamit ang web site na ito. Gayunpaman, maaaring atasan kang magbigay ng personal na impormasyon ng ilang partikular na serbisyo kung saan ka maaaring mag-subscribe sa pamamagitan ng web site na ito, gaya ng iyong pangalan, address, email address at iba pang impormasyon sa pakikipag-ugnay. Ginagamit namin ang ganoong personal na impormasyon upang tumugon sa iyong mga tanong at upang magpadala sa iyo ng mga newsletter. Kung magpapasya ka anumang oras na hindi mo na gustong makatanggap ng mga mailing mula sa amin, mangyaring sumangguni sa talata sa ibaba na may heading na 'Mag-opt Out'. Bilang karagdagan, at tulad rin lang ng ibang mga web site sa pangkalahatan, sa paggamit mo sa web site na ito, maaaring awtomatikong mag-log ang aming web server ng ilang partikular na impormasyon gaya ng pangalan ng iyong internet service provider, ang IP address ng computer na iyong ginagamit, ang uri ng browser software at operating system na iyong ginagamit, ang petsa at oras na na-access mo ang aming web site, ang address ng web site, kung mayroon, na kung saan direkta kang nag-link sa aming web site, ang address ng web site kung saan pinuntahan mo galing sa aming web site, kung mayroon man, at iba pang katulad na impormasyong may kaugnayan sa trapiko. Maaari din naming pagsamahin ang impormasyong may kaugnayan sa iyong mga pattern ng trapiko at ng iba pang mga bisita. Ginagamit namin ang naunang impormasyon upang matulungan kaming mapaganda ang aming web site at ang mga serbisyong ibinibigay namin sa pamamagitan ng web site. Hindi namin ginagamit ang naturang data sa anumang paraan upang lumikha o magpanatili ng iyong personal na profile o upang mangolekta ng personal na impormasyon mula sa iyo. Sa pangkalahatan, hindi namin ibubunyag ang impormasyong nakolekta namin sa pamamagitan ng iyong paggamit sa aming web site sa mga third party. Gayunpaman, nakalaan sa amin ang karapatang ibigay ang ganoong impormasyon sa aming mga empleyado, kontratista, ahente, at itinalaga kung kinakailangan upang bigyang-daan sila na magsagawa ng ilang partikular na serbisyong may kaugnayan sa web site (hal., web hosting o mga serbisyo ng maintenance) sa aming ngalan. Nakalaan din sa amin ang karapatan upang ibunyag ang ganoong impormasyon sa sinumang third party kung naniniwala kaming kinakailangan naming gawin ito para sa alinman o sa lahat ng sumusunod na dahilan: (i) ayon sa batas; (ii) upang sumunod sa mga prosesong legal o kahilingan ng pamahalaan; (iii) upang pigilan, siyasatin, tukuyin o usigin ang kriminal na paglabag o pag-atake sa teknikal na integridad ng web site o ng aming network; at/o (iv) upang protektahan ang mga karapatan, ari-arian, o kaligtasan ng THK, ng mga user ng web site, o ng publiko.

PAGGAMIT NG COOKIES

(1) Cookies, mga web beacon at mga IP address.

Sa aming site, ginagamit ang cookies, mga web beacon, at mga IP address para sa mga layuning nakalista sa ibaba. Maaaring i-disable ng mga user ang aming cookies at mga web beacon sa pamamagitan ng pag-disable sa cookies sa mga setting ng kanilang browser, ngunit maaari nitong pigilan ang paggamit sa ilan o sa lahat ng functionality na nasa mga web page.

[1] Para tukuyin at lutasin ang mga dahilan ng pagpalya ng server o iba pang isyu sa server

[2] Para mapahusay ang content ng site at email

[3] Para i-customize ang content ng site at email para sa mga indibidwal na user

[4] Para sa mga serbisyong eksklusibo sa mga miyembro kung saan nakarehistro na ang personal na impormasyon, ginagamit para sa mga pang-marketing na layunin ang history ng pag-browse, mga sagot sa mga tanong, atbp.

[5] Para gumamit ng anonymous na impormasyon para sa mga istatistika

(2) Google Analytics

Gumagamit kami ng serbisyo ng Google Analytics mula sa Google, Inc. ("Google") sa ilang page sa aming site para maunawaan kung paano ginagamit ng mga bisita ang aming site. Sa paggamit ng Google Analytics sa aming site, makakapangolekta, makakapagtala, at makakapagsuri ang Google ng history ng pag-browse ng mga bisita sa aming site batay sa cookies na ibinibigay namin. Natatanggap namin ang mga resulta ng pagsusuri mula sa Google at ginagamit namin ito para maunawaan kung paano binibisita ng mga user ang aming site. Ang lahat ng data tungkol sa mga user na kinokolekta, itinatala, o sinusuri ng Google Analytics ay hindi naglalaman ng impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan. Pinapamahalaan din ng Google ang data na ito alinsunod sa kanilang patakaran sa privacy.
Maaaring i-disable ng mga user ang Google Analytics sa mga setting ng add-on ng kanilang browser, para mapigilan ang Google Analytics na kolektahin ang kanilang data. Maaaring i-disable ang Google Analytics sa pamamagitan ng pag-download sa "Google Analytics Opt-out Browser Add-on" mula sa Google opt-out browser add-on download page, pag-install sa add-on, at pag-configure sa mga setting ng add-on ng browser. Kung idi-disable ng isang user ang Google Analytics, madi-disable ang Google Analytics hindi lang sa aming site, kundi sa lahat ng iba pa, ngunit maaari itong i-enable muli anumang oras sa pamamagitan ng pagbabago sa mga setting ng add-on ng browser.
Pakitingnan ang site ng Google Analytics para sa paliwanag tungkol sa Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Analytics, at ang site ng Google para sa paliwanag tungkol sa kanilang Patakaran sa Privacy.

Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Analytics:
www.google.com/analytics/terms/ph.html
Patakaran sa Privacy ng Google:
policies.google.com/privacy?hl=fil
Add-on sa Pag-opt Out sa Google Analytics:
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en (English)

Tandaan: Ang "Google Analytics" ay isang rehistradong trademark ng Google.

 

MAG-OPT OUT

Kung hindi mo na gustong makatanggap ng mga materyal mula sa amin o kung gusto mong alisin ang iyong personal na impormasyon mula sa database ng THK, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa web@thk.co.jp. Maliban dito, kapag nakatanggap ka ng mga materyal mula sa amin sa pamamagitan ng e-mail o iba pang mga komunikasyon, magagamit mo ang probisyong "mag-opt out" sa mga ganoong komunikasyon nang sa gayon ay malaman naming hindi mo na gustong makatanggap ng mga ganoong materyal mula sa amin.

MGA PAGBABAGO SA PATAKARAN SA PRIVACY

Mabilis na nagbabago ang Internet at ang mga pakinabang na iniaalok nito, gayundin ang mga paraan ng paggamit ng mga tao sa Internet at ang mga batas na sumasaklaw sa mga ganoong paggamit. Samakatuwid, nakalaan sa THK ang mga karapatan upang i-update at baguhin ang Patakaran sa Privacy na ito anumang oras. Matutukoy mo kung binago ang Patakaran sa Privacy na ito sa pamamagitan ng pagsangguni sa petsang "Huling Na-update" sa itaas ng pahinang ito, o kung magpapadala ka sa amin ng e-mail sa web@thk.co.jp .

MGA LINK SA IBA PANG MGA SITE

Maaaring naglalaman ang web site na ito ng mga link sa iba pang mga site. Pakitandaang mabuti na wala kami at hindi kami magkakaroon ng pananagutan para sa mga kasanayan sa privacy ng ganoong iba pang mga site at tanging nalalapat ang Patakaran sa Privacy na ito sa impormasyong aming kinokolekta sa pamamagitan ng web site na ito. Hinihikayat ka naming tiyaking nabasa mo ang mga pahayag tungkol sa privacy ng lahat ng patutunguhang site na binibisita mo.