Skip to Contents

OGRANICZONA GWARANCJA

OGRANICZONA GWARANCJA 

OGRANICZONA GWARANCJA I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: FIRMA THK CO. LTD. W IMIENIU WŁASNYM I W IMIENIU FIRM POWIĄZANYCH Z NIĄ I ZALEŻNYCH (NAZYWANYCH DALEJ ZBIOROWO "THK") GWARANTUJE, ŻE WSZYSTKIE SPRZEDAWANE PRODUKTY THK BĘDĄ WOLNE OD WAD MATERIAŁOWYCH I PRODUKCYJNYCH PRZEZ OKRES DWUNASTU (12) MIESIĘCY OD DATY ICH DOSTARCZENIA. POWYŻSZY OKRES DWUNASTU (12) MIESIĘCY NIE BĘDZIE PRZEDŁUŻONY ANI ZMIENIONY, GDY FIRMA THK WYKONA JAKIEKOLWIEK WYMIANY, DODATKI, UZUPEŁNIENIA, AKCESORIA LUB REPERACJE PRODUKTU PO CZASIE DOSTAWY LUB AKCEPTACJI. POWYŻSZA GWARANCJA JEST JEDYNĄ I WYŁĄCZNĄ GWARANCJĄ UDZIELANĄ PRZEZ FIRMĘ THK ODNOŚNIE DO TEGO PRODUKTU.

ZASTRZEŻENIE DOT. INNYCH GWARANCJI

: OPRÓCZ POWYŻSZEJ GWARANCJI FIRMA THK NIE UDZIELA ŻADNEJ INNEJ ANI W SPOSÓB BEZPOŚREDNI, ANI DOROZUMIANY, ANI POTWIERDZENIA FAKTU LUB ZAPEWNIENIA ODNOŚNIE DO TEGO PRODUKTU. FIRMA THK ZASTRZEGA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI BEZPOŚREDNICH, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH, NIE WYMIENIONYCH WYRAŹNIE POWYŻEJ. BEZ OGRANICZANIA OGÓLNOŚCI TEGO, CO PODANO POWYŻEJ, FIRMA THK WYRAŹNIE ZASTRZEGA SIĘ DOMNIEMANYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK SZCZEGÓLNEGO CELU, NARUSZENIA PRAW, STWIERDZENIA FAKTU LUB JAKOŚCI, NIE WYMIENIONYCH WYRAŹNIE POWYŻEJ.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZADOŚĆUCZYNIENIA: JEDYNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY THK JAKA POWSTAŁA NA SKUTEK ZAKUPU I/LUB UŻYWANIA TEGO PRODUKTU, JAK RÓWNIEŻ JEDYNE ZADOŚĆUCZYNIENIE JAKIEGO KUPUJĄCY MOŻE SIĘ DOMAGAĆ OD FIRMY THK NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, BĘDĄ OGRANICZONE DO NAPRAWY LUB WYMIANY, WEDŁUG UZNANIA FIRMY THK, KOMPONENTÓW PRODUKTU NIE SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKÓW GWARANCJI. CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY THK W ŻADNYM WYPADKU NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOTY RZECZYWIŚCIE ZAPŁACONEJ PRZEZ KUPUJĄCEGO FIRMIE THK ZA TEN PRODUKT. ZAMIAREM STRON JEST POZOSTAWIENIE W MOCY TEGO OGRANICZENIA ZADOŚĆUCZYNIENIA, TAKŻE WTEDY, GDY NIE SPEŁNIA ONO SWOJEGO ISTOTNEGO CELU. PEŁNE I CAŁKOWITE WYKONANIE PRZEZ KUPUJĄCEGO WSZYSTKICH ZOBOWIĄZAŃ WYMIENIONYCH W TEJ UMOWIE JEST WARUNKIEM WSTĘPNYM ZOBOWIĄZAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY THK WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ GWARANCJI.

SZKODY KUPUJĄCEGO I OGRANICZENIA: FIRMA THK NIE BĘDZIE W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNA WZGLĘDEM KUPUJĄCEGO, OSOBY PRZEZ NIEGO WYZNACZONEJ LUB AGENTA, ZA SZKODY EKONOMICZNE, TOWARZYSZĄCE LUB NASTĘPCZE W KONTRAKTACH LUB SPRAWACH CYWILNYCH, W TYM, ALE NIE TYLKO, ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY UTRATY ZYSKÓW, PRZESTOJE, UTRATĘ PRODUKCJI, BRAK MOŻLIWOŚCI SPEŁNIENIA UMÓW PRZEZ KUPUJĄCEGO LUB BRAKI W MATERIAŁACH LUB JAKOŚCI WYKONANIA WYNIKAJĄCE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO Z UŻYCIA TEGO PRODUKTU. 

ZASTRZEŻENIE

ZASTRZEŻENIE

Niniejszy Katalog dostarcza podstawowych informacji dotyczących produktów systemu ruchu liniowego i produktów pokrewnych firmy THK. Katalog i wszystkie zawarte w nim informacje, wykresy, formuły, współczynniki, standardy dokładności, tolerancje i zalecenia dotyczące zastosowań są dla klienta tylko punktem wyjścia do wyboru odpowiedniego produktu i mogą nie spełniać swojej roli w konkretnych zastosowaniach. Katalog nie zastępuje uprzedniej właściwej analizy danego zastosowania wykonanej przez doświadczonego i znającego się na rzeczy inżyniera projektanta. Wybór produktu powinien być oparty na specyficznych wymaganiach i warunkach danego zastosowania, które mogą być istotnie zależne od wielu czynników. Żadne szczególne zastosowanie nie może być oparte wyłącznie na informacjach zawartych w tym Katalogu. Wszystkie zakupione produkty firmy THK podlegają ograniczonej gwarancji udzielanej przez firmę THK Co., Ltd, w swoim imieniu i w imieniu firm z nią związanych i zależnych. Klienci powinni niezależnie potwierdzić, że rozważane zastosowanie jest bezpieczne, odpowiednie i efektywne.

„Wszystkie znaki towarowe użyte w tym katalogu są zarejestrowanymi znakami towarowymi w Japonii. Jeśli są wątpliwości co do ważności tych znaków towarowych poza Japonią, należy je rozstrzygać przez zapytanie w danym kraju”.