Skip to Contents


Home > Prywatność

ZASADY PRYWATNOŚCI (Dotyczy wyłącznie osób przekazujących dane poza EOG).

AKTUALIZACJA: 2 wrzesień 2020 r.
PROSIMY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI ZASADAMI PRYWATNOŚCI

Rozstrzygającą wersją językową niniejszych Zasad prywatności jest wersja angielska. Niniejsza przetłumaczona wersja Zasad prywatności ma charakter informacyjny. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności lub niezgodności tłumaczenia z wersją angielską, tekst w języku angielskim uznaje się za obowiązujący.

1. NASZE ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

Ochrona danych osobowych stanowi kwestię ogromnej wagi dla firmy THK CO., LTD. (dalej określanej jako „Firma”) oraz jej podmiotów zależnych i powiązanych wchodzących w skład grupy THK Group (dalej określanych jako „Grupa firm” lub „My”). Celem niniejszych zasad ochrony prywatności (określanych dalej jako „Zasady prywatności”) jest objaśnienie partnerom biznesowym, klientom, dostawcom i innym osobom trzecim nienależącym do Grupy firmy (dalej określanych jako „Ty” w niniejszych Zasadach prywatności), którzy znajdują się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (dalej określanym jako „EOG”) w jaki sposób Grupa firm, która stosuje niniejszą Politykę ochrony prywatności, działając jako administrator danych osobowych, gromadzi i przetwarza dane osobowe przesłane lub ujawnione nam przez Ciebie. Pełnimy również funkcję administratora danych w sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe otrzymane lub pozyskane od osób trzecich. Dane osobowe przetwarzane są przez Nas zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w państwach należących do EOG, w szczególności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 2016/679 (dalej określanym jako „RODO”).

Zachęcamy, abyś dokładnie zapoznał się z niniejszymi Zasadami prywatności. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były wykorzystywane w sposób określony w niniejszych Zasadach prywatności, prosimy o nieudostępnianie nam swoich danych osobowych. Informujemy, że w takim przypadku nie będziemy w stanie świadczyć Ci Naszych usług, w związku z czym nie będziesz miał zapewnionego dostępu do niektórych funkcji Naszych witryn internetowych i możliwości korzystania z nich. Będzie to miało również wpływ na Twój poziom zadowolenia z interakcji z Nami.

Do Grupy firm stosujących niniejsze Zasady prywatności należą firmy wymienione poniżej.

(1) THK CO., LTD.

(2) THK INTECHS CO., LTD.

(3) Talk System CO., LTD.

(4) THK RHYTHM CO., LTD.

(5) THK Europe B.V.

(6) THK GmbH

(7) THK France S.A.S.

(8) THK Manufacturing of Europe S.A.S.

(9) THK Manufacturing of Ireland Ltd.

2. Przetwarzanie Twoich danych osobowych

Do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe uzyskane od Ciebie bezpośrednio (kiedy zdecydujesz się przekazać nam takie dane, tj. kiedy się z nami skontaktujesz lub wypełniając formularze wyświetlane na naszych stronach internetowych) lub pośrednio (dane przekazane nam przez podmioty trzecie). Zapewniamy, że przetwarzane dane osobowe są adekwatne, stosowane i ograniczone do zakresu niezbędnego w odniesieniu do celów, dla których są przetwarzane. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane zawsze w oparciu o jedną z podstaw prawnych określonych w RODO (art. 6 i 7).

Twoje dane osobowe są przez Nas gromadzone lub przetwarzane w celach wymienionych poniżej:

Ⅰ. Cel: Dostarczanie i odbiór produktów oraz usług pomiędzy Grupą firm i partnerami biznesowymi (w tym klientami i dostawcami) oraz komunikacja związana z tymi produktami i usługami.
W Naszym uzasadnionym interesie leży gromadzenie, bezpośrednie i/lub pośrednie, oraz przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach oferowania klientom produktów oraz usług Grupy firm, odbioru produktów i usług od dostawców oraz zapewnienia komunikacji z partnerami biznesowymi w sprawach związanych z prowadzeniem działalności biznesowej.

Ⅱ. Cel: Prezentacja produktów i usług, przesyłanie kartek okolicznościowych
W Naszym uzasadnionym interesie leży gromadzenie, bezpośrednie i/lub pośrednie, oraz przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach prezentowania klientom produktów i usług oraz przesyłania kartek okolicznościowych.

Ⅲ. Cel: Odpowiadanie na zapytania od klientów oraz zarządzanie nimi
W Naszym uzasadnionym interesie leży gromadzenie, bezpośrednie i/lub pośrednie, oraz przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach udzielania odpowiedzi na zapytania od klientów, rozpatrywania ich wniosków i zapewniania im pomocy technicznej, gdy jest ona konieczna.

Ⅳ. Cel: Ogólna działalność
W Naszym uzasadnionym interesie leży gromadzenie, bezpośrednie i/lub pośrednie, oraz przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach organizowania i prowadzenia działalności biznesowej, wymiany istotnych informacji z zainteresowanymi stronami oraz obsługi systemów zarządzania.

Ⅴ. Cel: Zarządzanie zasobami ludzkimi w obrębie Grupy firm
W Naszym uzasadnionym interesie leży gromadzenie, bezpośrednie i/lub pośrednie, oraz przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach skutecznego działania w relacjach z Naszymi pracownikami, rozpatrywania wniosków od pracowników, realizacji zobowiązań w stosunku do pracowników, takich jak wypłaty pensji i premii, urlopy i urlopy macierzyńskie, samochody służbowe, karty dostępu itp.

Ⅵ. Cel: Obsługa systemów informacyjnych w obrębie Grupy firm i zarządzanie nimi
W naszym uzasadnionym interesie leży gromadzenie, bezpośrednie i/lub pośrednie, oraz przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach organizowania i obsługi systemu informacyjnego Grupy firm, np. tworzenia kopii zapasowych danych, przeprowadzania szkoleń technicznych, obsługi problemów technicznych itp.

Dostęp do szczegółowych informacji, takich jak sprecyzowane cele i podstawy prawne zgodne z RODO (art. 13 lub 14), można uzyskać tutaj.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe we wszystkich prawnie uzasadnionych celach wymienionych powyżej, jak również sprecyzowanych celach wymienionych na stronie internetowej dostępnej tutaj i nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami. Jeżeli Naszym zamiarem będzie przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w jednym celu, aby wypełnić inne zadania lub cele, zapewniamy, że zostaniesz poinformowany o takowych celach przetwarzania.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o zobowiązana prawne, jak określono na stronie internetowej dostępnej tutaj.

Twoje wrażliwe dane osobowe możemy przetwarzać na podstawie Twojej zgody, wskazanej na stronie internetowej dostępnej pod adresem tutaj. Informujemy, że możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na legalność przetwarzania, którego dokonano w oparciu o Twoją zgodę przed jej wycofaniem.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko przez okres konieczny do wypełnienia zobowiązań prawnych i zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczonych przez nas usług oraz do wspierania działań biznesowych (RODO, art. 5 i 25(2)).

3. Udostępnianie Twoich danych osobowych

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom należącym do Grupy firm oraz osobom trzecim, zgodnie z przepisami RODO. W przypadku udostępnienia przez Nas Twoich danych osobowych usługodawcy (administratorowi) określimy odpowiednie ramy prawne obejmujące tego rodzaju przekazanie i przetwarzanie (RODO, art. 26, 28 i 29). Ponadto, w przypadku udostępnienia przez Nas Twoich danych osobowych podmiotowi spoza EOG, określimy odpowiednie ramy prawne, w szczególności standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, dotyczące relacji między administratorami (2004/915/WE) oraz między administratorem i podmiotem przetwarzającym (2010/87/UE), obejmujące takie przekazanie (RODO, art. 44).

Kategorie (oraz przykłady dla poszczególnych kategorii) odbiorców Twoich danych osobowych określono poniżej, zgodnie z wymogami określonymi w RODO.

Partnerzy strategiczni (administrator)

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane, przechowywane i dalej przetwarzane przez Naszych strategicznych partnerów, którzy współpracują z Nami w celu dostarczania naszych produktów i usług lub pomagają nam prowadzić z Tobą interesy i pomagają w zarządzaniu Naszymi relacjami z naszymi pracownikami. Obecnie możemy udostępniać Twoje dane osobowe partnerom strategicznym należącym do poniższych kategorii:

usługi z zakresu rachunkowości (Szwecja, Francja, Niemcy), usługi ubezpieczeniowe (Niemcy, Francja), usługi prawne (Włochy), usługi informatyczne (Niemcy, Stany Zjednoczone, Japonia), organy publiczne (Niemcy, Francja, Szwajcaria, Holandia), podmioty świadczące usługi konsultacyjne dotyczące ryzyka (Wielka Brytania, Niemcy, Francja), biura podróży (Niemcy), urzędy skarbowe (Francja, Holandia), podmioty gospodarcze (Francja, Niemcy, Japonia), podmioty realizujące odprawy celne przewoźników (Franca), dostawcy (Niemcy, Francja, Wielka Brytania), przedsiębiorstwa rozrywkowe (Francja, Niemcy), podmioty świadczące usługi w zakresie witryn internetowych / hostingu witryn internetowych (Japonia, Stany Zjednoczone), służby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa (Francja), podmioty realizujące usługi kadrowo-płacowe (Włochy), przedsiębiorstwa produkcyjne (Japonia, Chiny), podmioty świadczące usługi w zakresie funduszy emerytalno-rentowych (Japonia), przedsiębiorstwa handlowo-usługowe, prowadzące magazyny oraz transportowe (Niemcy), przedsiębiorstwa handlowe (Szwajcaria, Niemcy), podmioty realizujące usługi w zakresie dostarczania przesyłek i spedycji (Niemcy, Holandia)

Twoje dane osobowe będą udostępniane przez Nas tym przedsiębiorstwom w celach określonych powyżej w niniejszych Zasadach Prywatności.

Usługodawcy (podmioty przetwarzające)

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe przedsiębiorstwom świadczącym w Naszym imieniu usługi, takie jak usługi drukarskie (Niemcy) oraz wsparcie w zakresie obsługi systemów informatycznych (Niemcy).

Twoje dane osobowe będą udostępniane przez Nas tym przedsiębiorstwom w celach określonych powyżej w niniejszych Zasadach Prywatności.

Przedsiębiorstwa powiązane i restrukturyzacja przedsiębiorstw

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe wszystkim podmiotom powiązanym w obrębie Grupy firm. W przypadku fuzji, reorganizacji, przejęcia, utworzenia spółki typu joint venture, cesji, utworzenia spółki wydzielonej, przekazania, sprzedaży lub zbycia dotyczących całości lub jakiejkolwiek części Naszej działalności, w tym związanych z jakimkolwiek postępowaniem likwidacyjnym lub podobnymi postępowaniami, możemy przekazać wszelkie dane osobowe odpowiednim osobom trzecim.

Zgodność z prawem i zabezpieczenie prawne

W niektórych przypadkach konieczne może być ujawnienia przez Grupę firm Twoich danych osobowych w zgodności z prawem, postępowaniami sądowymi, rozstrzyganiem sporów lub żądaniami wnoszonymi przez władze publiczne i rządowe zarówno w obrębie kraju zamieszkania, jak i poza nim. Ujawnimy Twoje dane osobowe również w przypadku, gdy ustalimy, że ujawnienie tych danych jest konieczne i stosowne dla celów bezpieczeństwa narodowego, organów ścigania oraz innych kwestii dotyczących interesu publicznego.

Ujawnimy Twoje dane osobowe również w przypadku, gdy działając w dobrej wierze ustalimy, że ujawnienie jest zasadne i konieczne do chronienia Naszych praw, wykorzystania dostępnych zapobiegawczych środków prawnych, egzekwowania naszych warunków wykorzystania, prowadzenia dochodzeń w sprawie nadużyć przemysłowych lub chronienia naszej działalności, lub użytkowników.

Przekazanie danych

W niektórych przypadkach ujawnienia określone powyżej obejmować będą przekazanie danych osobowych poza EOG, do wymienionych poniżej krajów:

Japonia, Turcja, Stany Zjednoczone, Chiny, Wietnam. Przekazania te przeprowadzane są w wymienionych poniżej celach: (i) ogólna działalność operacyjna; (ii) zarządzanie zasobami ludzkimi; (iii) opracowywanie systemów operacyjnych; (iv) wsparcie w zakresie obsługi systemów informatycznych; (v) planowanie nowych przedsięwzięć oraz (vi) hosting witryn internetowych.

W przypadku każdego z tych przekazań zapewniamy odpowiedni poziom ochrony przekazywanych danych, w szczególności poprzez zawarcie standardowych klauzul umownych między administratorami (2004/915/WE) oraz między administratorami i podmiotami przetwarzającymi (2010/87/UE).

Twoje dane osobowe nie będą przez nas wykorzystywane w celach związanych z prowadzeniem marketingu online, wyłączając sytuacje, w których wyrazisz zgodę na wykorzystanie danych osobowych w takich celach. Możesz w dowolnym momencie zmienić preferencje związane z prowadzeniem marketingu, korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu niniejszych Zasad prywatności.

4. Rejestr operacji przetwarzania danych Grupy firm

Rejestr wszelkich operacji przetwarzania Twoich danych osobowych jest prowadzony przez nas zgodnie z obowiązkami określonymi w RODO (art. 30), zarówno w odniesieniu do działań podejmowanych jako administrator, jak i podmiot przetwarzający. W rejestrach tych uwzględniamy wszelkie informacje konieczne dla zapewnienia zgodności z wymogami RODO i współpracy z organami nadzorczymi zgodnie z przepisami prawnymi (art. 31).

5. Środki zabezpieczenia informacji

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób, który zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Korzystamy z odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia należytego poziomu ochrony (RODO, art. 25(1) i 32).

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko przez okres konieczny do wypełnienia celów określonych w niniejszych Zasadach prywatności, z wyjątkiem przypadków, gdy dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo.

6. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych właściwym organom nadzorczym

W przypadku naruszenia ochrony danych prowadzącego do przypadkowego lub niezgodnych z prawem zniszczenia, utraty, zmiany, niedozwolonego ujawnienia lub dostępu do przekazanych, przechowywanych lub w innych sposób przetwarzanych danych, dysponujemy mechanizmami oraz instrumentami, które umożliwiają Nam ich szybką identyfikację i ocenę. W zależności od wyniku przeprowadzonej przez nas oceny uruchomimy odpowiednie procedury notyfikacji organów nadzorczych oraz komunikacji z właścicielami danych, których dotyczy naruszenie, do których możesz również należeć (RODO, art. 33 i 34).

7. Przetwarzanie mogące powodować wysokie ryzyko naruszenia Twoich praw lub wolności

Dysponujemy mechanizmami oraz instrumentami, które umożliwiają Nam identyfikację operacji przetwarzania danych, które mogą powodować wysokie ryzyko naruszenia Twoich praw lub wolności (RODO, art. 35: ocena skutków w zakresie ochrony danych). W przypadku identyfikacji tego rodzaju operacji przetwarzania danych dokonamy ich wewnętrznej oceny i zakończymy je lub zadbamy o przetwarzanie w sposób zgodny z RODO lub wdrożenie odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków ochrony, koniecznych do kontynuowania operacji.

W przypadku wątpliwości będziemy kontaktować się z odpowiednim organem nadzorczym ds. ochrony danych w celu uzyskania porad i rekomendacji (RODO, art. 36).

8. Twoje prawa

Przysługują Ci następujące prawa dotyczące zbieranych i przetwarzanych przez nas danych osobowych.

— Informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: Przysługuje Ci prawo do uzyskania od Nas wszelkich wymaganych informacji związanych z Naszymi operacjami przetwarzania danych, które go dotyczą (RODO, art. 13 i 14).

— Dostęp do Twoich danych osobowych: Przysługuje Ci prawo do uzyskania od Nas potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak jest, to dostępu do Twoich danych osobowych oraz niektórych informacji powiązanych (RODO, art. 15).

— Sprostowanie lub usunięcie Twoich danych osobowych: Przysługuje Ci prawo do uzyskania od Nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych oraz do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (RODO, art 16). Przysługuje Ci również prawo do żądania od nas niezwłocznego usunięcia danych osobowych, które Cię dotyczą, jeśli mają zastosowanie określone przesłanki prawne (RODO, art 17).

— Ograniczenia w przetwarzaniu Twoich danych osobowych: Możesz rościć sobie prawo do uzyskania od nas ograniczeń w przetwarzaniu Twoich danych osobowych w sytuacjach, w których mają zastosowanie określone warunki prawne (RODO, art 18).

— Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych: Możesz rościć sobie prawo do wniesienia, z przyczyn wynikających z konkretnej sytuacji, sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w sytuacjach, w których mają zastosowanie określone warunki prawne (RODO, art 21).

— Możliwość przenoszenia Twoich danych osobowych: Możesz rościć sobie prawo do uzyskania Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przekazania tych danych do innego administratora bez przeszkód z Naszej strony w sytuacjach, w których mają zastosowanie określone warunki prawne (RODO, art 20).

— Niepodleganie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji: Możesz rościć sobie prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu) w oparciu o Twoje dane osobowe w zakresie, w jakim wywołuje to dla Ciebie skutki prawne lub podobne, gdy mają zastosowanie określone warunki prawne (RODO, art 22).

— Wycofanie Twojej zgody: Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na legalność przetwarzania, którego dokonano w oparciu o Twoją zgodę przed jej wycofaniem.

Jeżeli zamierzasz skorzystać z tych praw, prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej sekcją dotyczącą kontaktu.

Jeżeli nie jesteś usatysfakcjonowany sposobem, w jaki postępujemy z zapytaniami, lub pragniesz wnieść zażalenie na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

9. Dzieci

Nasze produkty i usługi przeznaczone są dla klientów będących osobami dorosłymi. W związku z tym nie gromadzimy w sposób świadomy danych osobowych dzieci poniżej szesnastego (16) roku życia. Jeżeli okaże się, że zgromadziliśmy i przetwarzaliśmy dane osobowe dziecka poniżej szesnastego (16) roku życia lub równoważnego wieku minimalnego określonego w przez odpowiednią jurysdykcję, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych danych osobowych w możliwie najkrótszym terminie.

10. Odnośniki do innych witryn internetowych

Możemy zamieszczać odnośniki hipertekstowe przekierowujące z Naszej witryny do witryn internetowych osób trzecich lub źródeł internetowych. Nie mamy wpływu na praktyki ochrony danych stosowane przez osoby trzecie oraz zawartość zamieszczaną przez nie i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Prosimy dokładnie zapoznać się z zasadami prywatności osób trzecich, aby uzyskać informacje dotyczące gromadzenia i przetwarzania przez nich danych osobowych.

11. Aktualizacje niniejszych Zasad prywatności

Niniejsze Zasady prywatności mogą być przez Nas okresowo rewidowane i aktualizowane. Wszelkie zmiany w niniejszych Zasadach prywatności stają się obowiązujące z chwilą opublikowania zaktualizowanych Zasad prywatności na Naszych witrynach internetowych. Jeżeli uznamy, że dokonane przez Nas zmiany są znaczące, poinformujemy Cię o nich za pośrednictwem Naszych witryn internetowych w możliwym do wykonania zakresie i w stosowanych przypadkach wystosujemy zapytanie o udzielenie Twojej zgody.

Dane kontaktowe

Wszelkie pytania lub wnioski związane z niniejszymi Zasadami prywatności prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres privacy-info@thk.co.jp.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

dpo@thk.co.jp

Pliki cookie itp.

— Pliki cookie

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze lub telefonie komórkowym użytkownika podczas odwiedzania witryny internetowej. Są one powszechnie wykorzystywane, aby umożliwić lub usprawnić działanie witryn internetowych.

— Znaczniki nawigacyjne

Znaczniki nawigacyjne to niezwykle małe obrazy wbudowane w stronę internetową lub w wiadomość e-mail w formacie HTML. Ich zadaniem jest przekazywanie na serwer informacji o odwiedzeniu danej strony internetowej lub przeczytaniu danej wiadomości e-mail przez użytkownika.

— Adresy IP

Adresy IP to dyskretne ciągi cyfr, które są przypisywane do poszczególnych komputerów w celu umożliwienia ich identyfikacji. Wykorzystuje się je do określenia nadawcy i odbiorcy transmisji podczas przesyłania i odbierania danych.

— Wykorzystanie przez Grupę firm plików cookie itp.

Wykorzystujemy pliki cookie, znaczniki nawigacyjne oraz adresy IP (określane dalej jako „Pliki cookie itp.”) w celach wymienionych poniżej:

— Wykrywanie i usuwanie błędów oraz rozwiązywanie problemów związanych z serwerami

— Ulepszanie zawartości Naszych witryn internetowych, wiadomości e-mail itp.

— Personalizowanie zawartości Naszych witryn internetowych, wiadomości e-mail itp.

— Wykorzystywanie na potrzeby działań marketingowych historii przeglądania i wyników ankiet związanych z usługami członkowskimi, w których dane osobowe rejestrowane są odgórnie

— Wykorzystanie jako dane statystyczne w formie, która niemożliwa identyfikację indywidualnych osób

Większość przeglądarek internetowych umożliwia zarządzanie preferencjami dotyczącymi plików cookie poprzez konfigurację ustawień. Wyszukiwarkę można skonfigurować tak, aby: (i) automatycznie akceptowała lub odrzucała wszystkie pliki cookie; (ii) automatycznie akceptowała lub odrzucała pliki cookie administratora i/lub osób trzecich lub (iii) powiadamiała przez zapisaniem jakichkolwiek plików cookie na urządzeniu końcowym, dając możliwość ich zaakceptowania lub odrzucenia.

W związku z tym, jeśli wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookie, a następnie chcesz zrezygnować, możesz w dowolnym momencie usunąć zapisane pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki i zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby w przyszłości blokowała wszystkie lub niektóre z innych plików cookie. Prosimy skorzystać z funkcji „Pomoc” przeglądarki internetowej. Można również skorzystać z podanych poniżej łączy, które zawierają instrukcje dotyczące konfiguracji ustawień dotyczących plików cookie w powszechnie używanych przeglądarkach internetowych:

— Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl)

— Microsoft Edge (https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies)

— Internet Explorer (https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

— Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/pl-pl/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop)

— Safari (https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac)

Ponadto można odwiedzić witrynę www.aboutcookies.org, która zawiera wyczerpujące informacje na temat konfiguracji ustawień plików cookie w wielu przeglądarkach internetowych.

Można też skorzystać z innej usługi online umożliwiającej zarządzanie zapisywanymi na urządzeniach plikami cookie o charakterze reklamowym: http://www.youronlinechoices.com/

Informujemy, że wyłączenie obsługi plików cookie będzie miało wpływ na korzystanie z Naszych witryn internetowych, gdyż nie będziemy w stanie zapewnić pełnego dostępu do wszystkich ich funkcji oraz zawartości.

— Google Analytics

Niektóre strony w obrębie Naszych witryn internetowych wykorzystują Google Analytics, usługę firmy Google Inc. (dalej określanej jako „Google”), aby zapewnić zrozumienie, w jakich celach są one odwiedzane. Korzystanie z Google Analytics na Naszych witrynach internetowych umożliwia firmie Google gromadzenie, zapisywanie i analizowanie historii odwiedzin użytkownika na Naszych stronach w oparciu o przesłane Nam pliki cookie. Otrzymujemy od Google wyniki tej analizy, dzięki czemu lepiej rozumiemy charakterystykę odwiedzin Naszych witryn internetowych. Zarządzanie tymi danymi odbywa się również w oparciu o zasady prywatności Google.

Gromadzenie informacji o kliencie przeprowadzane przez Google Analytics można w dowodnym momencie zatrzymać, wyłączając Google Analytics w ustawieniach wtyczek wyszukiwarki internetowej. Można zablokować usługę Google Analytics, wprowadzając zmiany w ustawieniach wtyczek przeglądarki poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki blokujące Google Analytics, którą można znaleźć na stronie Google poświęconej blokowaniu usług. W przypadku wycofania się z usługi Google Analytics zostanie ona wyłączona na innych odwiedzanych witrynach. Usługę można jednak włączyć ponownie, resetując wtyczkę w przeglądarce. Aby uzyskać informacje dotyczące warunków świadczenia usługi Google Analytics, prosimy udać się na witrynę internetową Google Analytics. Aby uzyskać informacje dotyczące zasad prywatności Google, prosimy udać się na witrynę internetową Google.

Warunki świadczenia usług Google Analytics:
www.google.com/analytics/terms/pl.html
Polityka prywatności Google:
policies.google.com/privacy?hl=pl
Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics:
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

* „Google Analytics” jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Google.

— Okres przechowywanie plików cookie

Uznajemy, że zgoda na przechowywanie plików cookie jest ważna przez okres maksymalnie 26 miesięcy. Po upływie tego okresu wystosujemy ponowne zapytanie o zgodę.