Skip to Contents


Top Page > การยกเลิกการผลิตสำหรับซีรี่ส์ขนาดเล็ก KRF3 โดยมีผลิตภัณฑ์ทดแทน

การยกเลิกการผลิตสำหรับซีรี่ส์ขนาดเล็ก KRF3 โดยมีผลิตภัณฑ์ทดแทน

01 กุมภาพันธ์ 2017

เราเสียใจที่จะต้องแจ้งให้คุณทราบว่าเราได้ตัดสินใจยกเลิกการผลิต “ซีรี่ส์ขนาดเล็ก KRF3” แล้วดังต่อไปนี้
ขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ

  

<วันที่หยุดรับใบสั่งซื้อ>

1 กุมภาพันธ์ 2017

<หมายเลขรุ่นที่ได้รับผลกระทบ>

KRF3
*เราจะยกเลิกการผลิต KRF4, 5, 6

<ผลิตภัณฑ์ทดแทน>

KR15: ขนาดใกล้เคียงกันเนื่องจาก KRF3 ผลิตโดยอ้างอิง KR15
KRF4: ขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยแต่ค่าข้อกำหนดจำเพาะสูงกว่า KRF3