Skip to Contents


Top Page > ความเป็นส่วนตัว

การจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

1. นโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของ THK

เขียนเมื่อ: 1 เมษายน 2548
แก้ไขล่าสุด: 1 เมษายน 2560
THK CO., LTD.
CEO Akihiro Teramachi

ธุรกิจของทีเอชเค สร้างขึ้นบนพื้นฐานการค้าจากความสัมพันธ์ระหว่างทีเอชเค กับผู้มีส่วนร่วมหลายฝ่าย ซึ่งรวมถึง ลูกค้าของเรา นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัท คู่ค้าทางธุรกิจ และรวมถึงพนักงานของบริษัท

เราตระหนักดีว่าการคุ้มครองและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตามที่กล่าวมานั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการสร้างความไว้วางใจเชื่อมั่นและสานความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวที่มีต่อกันเรื่อยมา

ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้นำแนวทางพื้นฐานสำหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่าน โดยจะมีการจัดการเพื่อการปกป้องข้อมูล ตามที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

1. เราจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลในการบังคับใช้ และให้พนักงานและผู้มีส่วนร่วมทุกท่านเห็นถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งการออกกฎระเบียบใหม่ เพื่อให้มีการจัดการและนำกฎเหล่านั้นมาใช้อย่างถูกต้อง รวมถึงปรับปรุงกระบวนการต่างๆให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2. เราจะสร้างระบบการจัดการที่เหมาะสมสำหรับการคุ้มครองและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจัดการต้องคำนึงถึงขนาดและลักษณะการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน รวมทั้งวิธีการจัดเก็บข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้ (รวมถึงการส่งต่อข้อมูลให้กับผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง) การเผยแพร่ การแก้ไข การระงับการนำข้อมูลไปใช้ รวมทั้งการแก้ไขและลบข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดอื่นๆ ของบริษัทด้วย

3. เราจะนำมาตรการการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลมาเป็นแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งจะคงไว้ทั้งความสมบูรณ์และความปลอดภัยของข้อมูล และเราจะพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจส่งผลต่อการสูญเสียและการทำลาย การปลอมแปลง การรั่วไหล ฯลฯ ของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มความสามารถ

ด้วยความนับถือ


2. นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของเรา

อัปเดตครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2012

บทนำ/ ประกาศ และการยอมรับข้อตกลงของนโยบายความเป็นส่วนตัว

การที่คุณใช้เว็บไซต์ของเราแสดงให้เห็นว่าคุณยอมรับข้อตกลงนโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์ของเราตามที่เราได้แก้ไขหรือปรับปรุง ดังนั้นคุณควรทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณทราบถึงข้อตกลงของนโยบาย นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านเว็บไซต์ www.thk.com ของเรา และวิธีที่เราใช้ข้อมูลเหล่านั้น หากคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือเกี่ยวกับวิธีที่ข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจถูกนำไปใช้หรือได้รับผลกระทบจากการที่คุณใช้เว็บไซต์ของเรา โปรดติดต่อเราที่ ( web@thk.co.jp )

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้เว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างที่คุณสมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์นี้อาจต้องการข้อมูลส่วนตัวจากคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลติดต่ออื่นๆ ของคุณ เราใช้ข้อมูลส่วนตัวเหล่านั้นเพื่อตอบคำถามของคุณ และเพื่อส่งจดหมายข่าวให้แก่คุณ เมื่อใดก็ตามที่คุณตัดสินใจว่าไม่ต้องการรับอีเมลจากเราอีกต่อไป โปรดดูที่ย่อหน้าด้านล่างในหัวข้อ 'การยกเลิก' นอกจากนี้ เนื่องจากการที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราอาจบันทึกข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นปกติของเว็บไซต์โดยทั่วไป เช่น ชื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้ ประเภทของซอฟต์แวร์เบราเซอร์และระบบปฏิบัติการที่คุณใช้ วันที่และเวลาที่คุณเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา ที่อยู่เว็บไซต์ที่คุณใช้ในการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา (หากมี) ที่อยู่เว็บไซต์ที่คุณเชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์ของเรา (หากมี) และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารอื่นๆ ที่คล้ายกัน เราอาจรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบในการใช้งานข้อมูลของคุณและของผู้เยี่ยมชมรายอื่นๆ เราใช้ข้อมูลที่กล่าวมาก่อนหน้านี้เพื่อช่วยในการปรับปรุงเว็บไซต์และบริการของเราที่มีให้ผ่านเว็บไซต์ เราไม่ใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อสร้างหรือรักษาประวัติส่วนตัวของคุณหรือรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากคุณ โดยทั่วไปแล้ว เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมผ่านการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้แก่บุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม เราสงวนสิทธิ์ในการให้ข้อมูลเหล่านั้นแก่พนักงาน ผู้ทำสัญญา ตัวแทน และผู้ได้รับการแต่งตั้ง ตามความจำเป็นที่มีขอบเขต เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ (เช่น เว็บโฮสติ้งหรือการบำรุงรักษาบริการ) ในนามของเรา และเราสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นแก่บุคคลที่สาม หากเราเชื่อว่าเราจำเป็นต้องทำเช่นนั้นเพื่อเหตุผลใดๆ หรือเหตุผลทั้งหมดต่อไปนี้: (i) ตามกฎหมาย (ii) เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอจากรัฐบาล; (iii) เพื่อป้องกัน, ตรวจสอบ, ค้นหา หรือดำเนินความผิดหรือการโจมตีทางอาญาในความสมบูรณ์ทางเทคนิคของเว็บไซต์หรือเครือข่ายของเรา; และ/หรือ (iv) เพื่อปกป้องสิทธิ์, ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ THK, ผู้ใช้ของเว็บไซต์ หรือสาธารณะชน

การใช้คุกกี้

(1) คุกกี้, เว็บบีคอน และที่อยู่ IP

คุกกี้ เว็บบีคอน และที่อยู่ IP จะถูกใช้งานบนไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ผู้ใช้สามารถปิดการใช้งานคุกกี้และเว็บบีคอนของเราโดยปิดใช้งานคุกกี้ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ได้ แต่การดำเนินการนี้อาจทำให้ฟังก์ชันการทำงานบนหน้าเว็บของเราไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด

[1] สำหรับการระบุและแก้ไขสาเหตุของเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลวหรือปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ

[2] สำหรับการปรับปรุงไซต์และเนื้อหาอีเมล์

[3] สำหรับการปรับแต่งไซต์และเนื้อหาอีเมล์สำหรับผู้ใช้รายบุคคล

[4] สำหรับใช้บริการเฉพาะสมาชิกเท่านั้น ซึ่งได้ลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว เรียกดูประวัติ ตอบแบบสอบถาม ฯลฯ และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด

[5] สำหรับใช้ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยสำหรับสถิติ

(2) Google Analytics

เราใช้บริการ Google Analytics จาก Google, Inc. ("Google") ในบางหน้าบนไซต์ของเราเพื่อให้ทราบถึงวิธีการที่ผู้เยี่ยมชมใช้งานไซต์ของเรา การใช้ Google Analytics บนไซต์ของเราหมายความว่า Google จะรวบรวม บันทึก และวิเคราะห์ประวัติการเรียกดูไซต์ของผู้เยี่ยมชมโดยอิงตามคุกกี้ที่เราออกไป เราจะได้รับผลการวิเคราะห์จาก Google และใช้เพื่อทราบถึงวิธีการที่ผู้ใช้งานเยี่ยมชมไซต์ของเรา ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานที่ถูกรวมรวม บันทึก หรือวิเคราะห์โดย Google Analytics จะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ ข้อมูลนี้ยังได้รับการจัดการโดย Google ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google ด้วย
ผู้ใช้สามารถปิดการใช้งาน Google Analytics ในการตั้งค่าส่วนเสริมของเบราว์เซอร์เพื่อป้องกันไม่ให้ Google Analytics รวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ได้ สามารถปิดการใช้งาน Google Analytics ได้ โดยดาวน์โหลด “โปรแกรมไม่ใช้ Google Analytics บนเบราว์เซอร์” จากหน้าดาวน์โหลดโปรแกรมไม่ใช้ Google Analytics บนเบราว์เซอร์ ติดตั้งโปรแกรม และกำหนดค่าในการตั้งค่าส่วนเสริมของเบราว์เซอร์ Google Analytics จะถูกปิดใช้งานสำหรับทุกไซต์หากผู้ใช้ปิดการใช้งาน Google Analytics แต่สามารถเปิดการใช้งานอีกครั้งได้ทุกเวลาที่ต้องการ โดยเปลี่ยนการตั้งค่าส่วนเสริมของเบราว์เซอร์
โปรดดูที่ไซต์ Google Analytics สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการ และไซต์ของ Google สำหรับคำอธิบายนโยบายความเป็นส่วนตัว

เงื่อนไขการให้บริการ Google Analytics:
www.google.com/analytics/terms/th.html
นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google:
policies.google.com/privacy?hl=th
Google Analytics Opt-out Add-on:
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=th

หมายเหตุ: “Google Analytics” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Google

การยกเลิก

หากคุณไม่ต้องการรับเอกสารจากเราอีกต่อไป หรือต้องการลบข้อมูลส่วนตัวของคุณออกจากฐานข้อมูลของ THK โปรดติดต่อเราที่ web@thk.co.jp หรือเมื่อคุณรับเอกสารจากเราทางอีเมลหรือการติดต่ออื่นๆ คุณสามารถใช้การกำหนด "การยกเลิก" ในการติดต่อนั้นเพื่อแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ต้องการรับเอกสารจากเราอีกต่อไป

การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

อินเทอร์เน็ตและประโยชน์ที่ได้รับจากอินเทอร์เน็ตพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับวิธีที่ผู้คนใช้อินเทอร์เน็ตและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต ดังนั้น THK จึงสงวนสิทธิ์ในการอัปเดตและแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อ คุณสามารถตรวจสอบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการแก้ไขหรือไม่โดยดูที่วันที่ "อัปเดตล่าสุด" ที่ด้านบนของหน้า หรือส่งอีเมลมาหาเราที่ web@thk.co.jp 

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น โปรดทราบว่าเราไม่และไม่สามารถรับผิดชอบการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นได้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บังคับใช้กับข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านเว็บไซต์นี้ท่านั้น เราแนะนำให้คุณอ่านคำแถลงเรื่องความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ปลายทางทั้งหมดที่คุณเยี่ยมชมให้เข้าใจ