Skip to Contents


Top Page > ความเป็นส่วนตัว

การจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

For visitors from EEA (European Economic Area), please click here for our privacy policy.

Updated: June 22, 2020

เขียนเมื่อ: 1 เมษายน 2548
แก้ไขล่าสุด: 1 เมษายน 2560
THK CO., LTD.
CEO Akihiro Teramachi

ธุรกิจของทีเอชเค สร้างขึ้นบนพื้นฐานการค้าจากความสัมพันธ์ระหว่างทีเอชเค กับผู้มีส่วนร่วมหลายฝ่าย ซึ่งรวมถึง ลูกค้าของเรา นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัท คู่ค้าทางธุรกิจ และรวมถึงพนักงานของบริษัท

เราตระหนักดีว่าการคุ้มครองและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตามที่กล่าวมานั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการสร้างความไว้วางใจเชื่อมั่นและสานความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวที่มีต่อกันเรื่อยมา

ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้นำแนวทางพื้นฐานสำหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่าน โดยจะมีการจัดการเพื่อการปกป้องข้อมูล ตามที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

1. เราจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลในการบังคับใช้ และให้พนักงานและผู้มีส่วนร่วมทุกท่านเห็นถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งการออกกฎระเบียบใหม่ เพื่อให้มีการจัดการและนำกฎเหล่านั้นมาใช้อย่างถูกต้อง รวมถึงปรับปรุงกระบวนการต่างๆให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2. เราจะสร้างระบบการจัดการที่เหมาะสมสำหรับการคุ้มครองและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจัดการต้องคำนึงถึงขนาดและลักษณะการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน รวมทั้งวิธีการจัดเก็บข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้ (รวมถึงการส่งต่อข้อมูลให้กับผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง) การเผยแพร่ การแก้ไข การระงับการนำข้อมูลไปใช้ รวมทั้งการแก้ไขและลบข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดอื่นๆ ของบริษัทด้วย

3. เราจะนำมาตรการการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลมาเป็นแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งจะคงไว้ทั้งความสมบูรณ์และความปลอดภัยของข้อมูล และเราจะพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจส่งผลต่อการสูญเสียและการทำลาย การปลอมแปลง การรั่วไหล ฯลฯ ของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มความสามารถ

ด้วยความนับถือ

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม (“ข้อมูลส่วนตัว”) ทางด้านล่าง: วัตถุประสงค์ของการใช้งาน รายละเอียดจำเพาะในการดูแลรักษาข้อมูล และวิธีการติดต่อเราสำหรับสอบถาม

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของที่เรารวบรวม

1-1. วิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ

เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อแจ้งเป้าหมายทางธุรกิจของเราหรือเมื่อต้องการที่จะดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1) การร้องขอเพื่อดำเนินธุรกิจกับลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ การยืนยันภายในเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจกับลูกค้าและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การประเมินและตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจเหล่านี้ การทำสัญญา การปฏิบัติตาม การจัดการ และการยกเลิกสัญญา รวมถึงกระบวนการในการยกเลิกสัญญา

(2) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราและในกลุ่มบริษัทของเรา

(3) ตรวจสอบและสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่มอบให้กับคู่ค้าทางธุรกิจของเรา

(4) เผยแพร่และยืนยันการเข้าร่วมการสัมมนา นิทรรศการ ฯลฯ ของเรา หรือที่จัดโดยกลุ่มบริษัทของเรา โดยประกาศผ่านทางเครื่องขยายเสียง หรือส่งรายงานให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมในการสำรวจ

(5) ยืนยันการเยี่ยมชมและเข้ามายังสถานที่ของเรา

(6) ส่งสื่อสิ่งพิมพ์ไปยังบุคคลที่ร้องขอ และส่งอีเมล์ไปยังบุคคลที่ได้สมัครเป็นสมาชิกกับบริการทางอีเมล์ของเรา

(7) สอบถามลูกค้าเพื่อกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

(8) ตอบข้อสงสัยหรือคำร้องจากลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ

(9) เพื่อใช้สิทธิ์ของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติตามข้อผูกมัดภายใต้กฎระเบียบของบริษัท รวมถึงการดำเนินมาตรการอื่นๆ เพื่อรักษาไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับผู้ถือหุ้นของเรา แจ้งข้อมูลกับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและส่งเสริมความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งรวมถึงการสร้างข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(10) สื่อสารกับพนักงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องและให้ข้อมูลที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของพวกเขา

(11) สื่อสารกับสมาชิกของสถาบันวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาของเรา และหารือกับฝ่ายข้างต้นในเรื่อง (1) ข้อตกลงในการพัฒนาร่วมกัน หรือสัญญาในการพัฒนา รวมถึงการเข้าประชุมการวิจัย และการนำเสนอชื่อเพื่อรางวัลทางด้านวิชาการ

(12) การขอรับสิทธิบัตร และการจัดการเพื่อขอรับสิทธิบัตรกับผู้ถือสิทธิ์ร่วม

(13) การสื่อสารกับนักข่าว นักวิเคราะห์ ฯลฯ สำหรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์

(14) การรับใบสมัครงานเมื่อเปิดรับสมัคร การสื่อสารกับผู้สมัคร การแจ้งผลการสมัคร ฯลฯ

(15) การสื่อสารกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภาคเอกชน นักกฎหมาย ทนายสิทธิบัตร ฯลฯ สำหรับกิจกรรมทางธุรกิจตามที่จำเป็น

(16) การสื่อสารกับกลุ่มบริษัทสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น

(17) การประกาศเพื่อเลิกจ้างพนักงานหรือฝ่ายอื่นๆ

(18) การสื่อสารกับครอบครัวของพนักงานของเรา

(19) การแบ่งปันข้อมูลของสัญญาตามที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจกับพนักงานของผู้รับเหมา พนักงานสัญญาจ้าง ลูกจ้างรับเหมาค่าแรง พนักงานไม่เต็มเวลา และพนักงานชั่วคราว

(20) ข้อมูลที่บริษัทและกลุ่มบริษัทของเราจัดหามาเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานตามที่ระบุไว้ข้างต้นโดยบังเอิญ

หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทหมายถึงบริษัทที่อยู่ภายในหรือนอกประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเรามีสิทธิ์ในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรวม 20% หรือมากกว่า

1-2. การว่าจ้างผู้รับเหมาที่เป็นบุคคลที่สาม

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความราบรื่น เราอาจว่าจ้างผู้รับเหมาบุคคลที่สามจากภายในหรือภายนอกประเทศญี่ปุ่นสำหรับกิจกรรมบางประเภท และมอบหมายข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นให้พวกเขาเพื่อดำเนินกิจกรรมดังกล่าว หรือเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้เท่านั้น ในกรณีเช่นนี้ เราจะเลือกบุคคลที่สามหลังจากที่ได้ตรวจสอบว่าพวกเขามีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ได้ทำข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และมั่นใจว่าพวกเขาจะได้รับการตรวจสอบอย่างเหมาะสมแล้วเท่านั้น

1-3. การใช้งานร่วมกัน

เราอาจมีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับกลุ่มบริษัท ตัวแทนบริษัท ตัวแทนจำหน่าย และผู้จัดจำหน่าย ในกรณีดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการใช้งานร่วมกันจะถูกจำกัดเฉพาะชื่อของบุคคล ที่อยู่ของสถานที่ทำงาน บ้าน และสถานที่ดำเนินธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร และการใช้งานจะถูกจำกัดเพื่อการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการร่วม รวมถึงการจัดสัมมนา นิทรรศการ ฯลฯ ร่วมกัน เราจะเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการใช้งานร่วมกัน

หมายเหตุ: ตัวแทนบริษัทและตัวแทนจำหน่าย คือบริษัทที่ได้ทำข้อตกลงกับเราและได้รับอนุญาตเพื่อเป็นตัวแทนหรือตัวแทนจำหน่ายของทางบริษัท และผู้จัดจำหน่ายคือบริษัทที่มิใช่ตัวแทนบริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรา

1-4. การใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

หากมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน “1-1 วิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ” เราจะแจ้งบุคคลที่เราจะใช้ข้อมูลให้ทราบ หรือประกาศการใช้งานนั้นให้ทราบอย่างเปิดเผย หรือจัดทำในรูปแบบที่บุคคลดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้ทันที เว้นแต่ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอมแล้วหรือเมื่อกฎหมายกำหนด เราจะทำการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราต่อเมื่อมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ก่อนหน้าเท่านั้น

1-5. การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

เราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) เมื่อได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว

(2) เมื่อแบ่งปันข้อมูลทางสถิติหรือข้อมูลอื่นๆ ที่ปราศจากข้อมูลซึ่งสามารถใช้เพื่อระบุตัวตนได้

(3) เมื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้รับเหมาบุคคลที่สามเมื่อมีการว่าจ้างบุคคลที่สามสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ โดยให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจดังกล่าว และที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้เท่านั้น (ดูที่ข้อ 1-2 “การว่าจ้างผู้รับเหมาที่เป็นบุคคลที่สาม”)

(4) เมื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับกลุ่มบริษัท ตัวแทนบริษัท ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่าย ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น (ดูที่ข้อ 1-3 “การใช้งานร่วมกัน”)

(5) ตามที่กฎหมายกำหนด

(6) เมื่อมีอุปสรรคในการขออนุญาตจากบุคคลดังกล่าว แต่มีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลเพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิต รับประกันความปลอดภัยส่วนบุคคล หรือเพื่อปกป้องทรัพย์สิน

(7) เมื่อมีอุปสรรคในการขออนุญาตจากบุคคลดังกล่าว แต่มีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงสาธารณสุข หรือสนับสนุนการพัฒนาที่ดีของเด็ก

(8) เมื่อจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือกับหน่วยงานราชการ องค์กรสาธารณะในท้องที่หรือตัวแทนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่การขออนุญาตจากบุคคลดังกล่าวอาจขัดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่

2. ขั้นตอนสำหรับการแสดง แก้ไข สิ้นสุดการใช้ ลบ ฯลฯ ข้อมูลส่วนบุคคล

2-1. การร้องขอเพื่อแสดง แก้ไข สิ้นสุดการใช้ ลบ ฯลฯ ข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดใช้แบบฟอร์มที่ระบุเพื่อร้องขอการแสดง แก้ไข สิ้นสุดการใช้งาน ลบ ฯลฯ ข้อมูลส่วนบุคคล (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากลิงค์ต่อไปนี้ และพิมพ์ออกมาเพื่อใช้งาน: [ลิงค์]) กรอกข้อมูลในช่องที่ต้องการให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารระบุตัวตน (สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบขับขี่ หรือพาสปอร์ต) สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (“เอกสารระบุตัวตน”) และส่งไปยังที่อยู่ด้านล่างพร้อมกับไปรษณีย์ส่งกลับ เขียนระบุหน้าซองว่า "Enc. request for disclosure" (แนบเอกสารยื่นคำร้องเพื่อแสดงข้อมูล) ด้วยตัวอักษรสีแดงจะช่วยให้เราทำตามคำร้องของคุณได้รวดเร็วขึ้น

นอกจากนี้ หากข้อมูลถูกลงทะเบียนผ่านทางไซต์ของเราโดยฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคหรือเจ้าหน้าที่จดหมายข่าว การร้องขอเพื่อแสดง แก้ไข สิ้นสุดการใช้งาน ลบ ฯลฯ ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถทำได้ตามที่ระบุบนไซต์ โดยขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการยืนยันความเกี่ยวระหว่างผู้ร้องขอกับบุคคลดังกล่าว

ฝ่ายบริการด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
สำนักงานบริหารความเสี่ยง, THK Co., Ltd.
2-12-10 Shibaura, Minato-ku, Tokyo
108-8506, Japan

2-2. การร้องขอเพื่อแสดง แก้ไข สิ้นสุดการใช้ ลบ ฯลฯ ข้อมูลส่วนบุคคลที่กระทำโดยตัวแทน

ผู้ใดที่ร้องขอเพื่อแสดง แก้ไข สิ้นสุดการใช้งาน ลบ ฯลฯ ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องเป็นตัวแทนของบุคคลดังกล่าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือหากได้รับมอบหมายเพื่อร้องขอ แก้ไข สิ้นสุดการใช้งาน ลบ ฯลฯ ข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลดังกล่าวและทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบุคคลนั้น จะต้องแนบเอกสารระบุตัวตนพร้อมคำร้องร่วมกับเอกสารอื่นๆ ตามรายการด้านล่างนี้

(1) ในกรณีที่เป็นตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ต้องมีเอกสารทั้งสองชนิดตามที่ระบุด้านล่าง)

・เอกสารยืนยันสถานะการเป็นตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมาย (สำหรับผู้เยาว์ ต้องแนบสำเนาสำมโนครัวญี่ปุ่นทั้งฉบับ (สามารถใช้สำเนาเอกสารประกันสุขภาพที่แสดงถึงสถานะของบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้อยู่ในอุปการะโดยที่ตัวแทนมีอำนาจปกครองของบิดามารดาแทนได้) หรือสำหรับผู้อยู่ในอนุบาล ต้องแนบสำเนาเอกสารแสดงหลักฐานของรายละเอียดที่ได้ลงทะเบียนไว้)

・เอกสารแสดงแสดงตัวตนของตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมายหนึ่งชุด (สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หรือพาสปอร์ตที่เป็นของตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมาย)

(2) ในกรณีที่เป็นตัวแทนของบุคคลดังกล่าว (ต้องมีเอกสารทั้งสองชนิดตามที่ระบุด้านล่าง)

・เมื่อร้องขอเพื่อแสดง แก้ไข สิ้นสุดการใช้งาน ลบ ฯลฯ ข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องแนบเอกสารยืนยันว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ร้องขอให้ดำเนินการแทน พร้อมประทับตราจดทะเบียน (หนังสือมอบอำนาจหรือเทียบเท่า)

・ใบรับรองการจดทะเบียนตราประทับของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2-3. ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องเพื่อแสดง แก้ไข สิ้นสุดการใช้ ลบ ฯลฯ ข้อมูลส่วนบุคคล

การยื่นคำร้องไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ยื่นคำร้องจะต้องเป็นผู้เสียค่าไปรษณีย์ (รวมถึงค่าส่งไปรษณีย์กลับ)

2-4. การตอบสนองต่อคำร้องเพื่อแสดง แก้ไข สิ้นสุดการใช้ ลบ ฯลฯ ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะตอบกลับทางจดหมายโดยใช้ที่อยู่ตามที่ผู้ยื่นคำร้องได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มยื่นคำร้อง

2-5. สาเหตุในการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีดังต่อไปนี้ หากเราตัดสินใจไม่แสดงข้อมูล เราจะแจ้งผลการตัดสินใจนั้นพร้อมกับเหตุผลให้ทราบ

(1) เมื่อไม่สามารถระบุตัวบุคคลดังกล่าวได้ ตัวอย่างเช่น ที่อยู่ในแบบฟอร์มยื่นคำร้องหรือเอกสารระบุตัวตนไม่ตรงกับข้อมูลที่อยู่ที่เรามี

(2) เมื่อไม่สามารถยืนยันสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนได้ในกรณีที่เป็นการร้องขอจากตัวแทน

(3) เมื่อมีข้อมูลไม่เพียงพอ เช่น เว้นข้อมูลในแบบฟอร์มยื่นคำร้องในช่องที่ต้องการ

(4) เมื่อเราไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการร้องขอเพื่อแสดง ฯลฯ

(5) เมื่อการกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิต ความปลอดภัยส่วนบุคคล ทรัพย์สิน หรือสิทธิ์อื่นๆ หรือผลประโยชน์กับบุคคลที่สามของบุคคลดังกล่าว

(6) เมื่อการกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม

(7) เมื่อการกระทำดังกล่าวอาจขัดต่อตัวบทกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นๆ

3. การติดต่อเพื่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือวิธีในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ข้อติชมเพื่อปรับปรุงในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการพูดคุยเกี่ยวกับการร้องขอเพื่อแสดง แก้ไข ระงับการนำไปใช้ ลบ ฯลฯ ข้อมูลส่วนตัว กรุณาติดต่อฝ่ายบริการด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดที่ให้ไว้ด้านล่าง โปรดทราบว่าเราไม่สามารถรับคำร้องเป็นการส่วนตัวได้ที่สำนักงานของเรา

ฝ่ายบริการด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
เวลาเปิดทำการ: ทุกวันธรรมดา 9.00 น. - 17.00 น.
เจ้าหน้าที่ด้านการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
สำนักงานบริหารความเสี่ยง, THK Co., Ltd.
โทร: +81 3-5730-3896     โทรสาร: +81 3-5730-3915

4. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบนไซต์ของเรา

(1) คุกกี้, เว็บบีคอน และที่อยู่ IP

คุกกี้ เว็บบีคอน และที่อยู่ IP จะถูกใช้งานบนไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ผู้ใช้สามารถปิดการใช้งานคุกกี้และเว็บบีคอนของเราโดยปิดใช้งานคุกกี้ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ได้ แต่การดำเนินการนี้อาจทำให้ฟังก์ชันการทำงานบนหน้าเว็บของเราไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด

[1] สำหรับการระบุและแก้ไขสาเหตุของเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลวหรือปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ

[2] สำหรับการปรับปรุงไซต์และเนื้อหาอีเมล์

[3] สำหรับการปรับแต่งไซต์และเนื้อหาอีเมล์สำหรับผู้ใช้รายบุคคล

[4] สำหรับใช้บริการเฉพาะสมาชิกเท่านั้น ซึ่งได้ลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว เรียกดูประวัติ ตอบแบบสอบถาม ฯลฯ และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด

[5] สำหรับใช้ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยสำหรับสถิติ

(2) Google Analytics

เราใช้บริการ Google Analytics จาก Google, Inc. ("Google") ในบางหน้าบนไซต์ของเราเพื่อให้ทราบถึงวิธีการที่ผู้เยี่ยมชมใช้งานไซต์ของเรา การใช้ Google Analytics บนไซต์ของเราหมายความว่า Google จะรวบรวม บันทึก และวิเคราะห์ประวัติการเรียกดูไซต์ของผู้เยี่ยมชมโดยอิงตามคุกกี้ที่เราออกไป เราจะได้รับผลการวิเคราะห์จาก Google และใช้เพื่อทราบถึงวิธีการที่ผู้ใช้งานเยี่ยมชมไซต์ของเรา ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานที่ถูกรวมรวม บันทึก หรือวิเคราะห์โดย Google Analytics จะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ ข้อมูลนี้ยังได้รับการจัดการโดย Google ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google ด้วย
ผู้ใช้สามารถปิดการใช้งาน Google Analytics ในการตั้งค่าส่วนเสริมของเบราว์เซอร์เพื่อป้องกันไม่ให้ Google Analytics รวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ได้ สามารถปิดการใช้งาน Google Analytics ได้ โดยดาวน์โหลด “โปรแกรมไม่ใช้ Google Analytics บนเบราว์เซอร์” จากหน้าดาวน์โหลดโปรแกรมไม่ใช้ Google Analytics บนเบราว์เซอร์ ติดตั้งโปรแกรม และกำหนดค่าในการตั้งค่าส่วนเสริมของเบราว์เซอร์ Google Analytics จะถูกปิดใช้งานสำหรับทุกไซต์หากผู้ใช้ปิดการใช้งาน Google Analytics แต่สามารถเปิดการใช้งานอีกครั้งได้ทุกเวลาที่ต้องการ โดยเปลี่ยนการตั้งค่าส่วนเสริมของเบราว์เซอร์
โปรดดูที่ไซต์ Google Analytics สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการ และไซต์ของ Google สำหรับคำอธิบายนโยบายความเป็นส่วนตัว

เงื่อนไขการให้บริการ Google Analytics:
www.google.com/analytics/terms/th.html
นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google:
policies.google.com/privacy?hl=th
Google Analytics Opt-out Add-on:
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=th

หมายเหตุ: “Google Analytics” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Google

(3) อื่นๆ

เราไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ที่ลิงค์กับไซต์ของเรา โปรดส่งคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์อื่นไปยังเจ้าของไซต์โดยตรง

หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับคำแถลงนี้ โปรดติดต่อเราโดยใช้ แบบฟอร์มในการติดต่อ ของเรา

 

การยกเลิก

หากคุณไม่ต้องการรับเอกสารจากเราอีกต่อไป หรือต้องการลบข้อมูลส่วนตัวของคุณออกจากฐานข้อมูลของ THK โปรดติดต่อเราที่ web@thk.co.jp หรือเมื่อคุณรับเอกสารจากเราทางอีเมลหรือการติดต่ออื่นๆ คุณสามารถใช้การกำหนด "การยกเลิก" ในการติดต่อนั้นเพื่อแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ต้องการรับเอกสารจากเราอีกต่อไป

 

การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

อินเทอร์เน็ตและประโยชน์ที่ได้รับจากอินเทอร์เน็ตพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับวิธีที่ผู้คนใช้อินเทอร์เน็ตและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต ดังนั้น THK จึงสงวนสิทธิ์ในการอัปเดตและแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อ คุณสามารถตรวจสอบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการแก้ไขหรือไม่โดยดูที่วันที่ "อัปเดตล่าสุด" ที่ด้านบนของหน้า หรือส่งอีเมลมาหาเราที่ web@thk.co.jp 

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น โปรดทราบว่าเราไม่และไม่สามารถรับผิดชอบการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นได้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บังคับใช้กับข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านเว็บไซต์นี้ท่านั้น เราแนะนำให้คุณอ่านคำแถลงเรื่องความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ปลายทางทั้งหมดที่คุณเยี่ยมชมให้เข้าใจ