Skip to Contents


Top Page > METALEX 2024 [20 - 23 พฤศจิกายน 2567] (กรุงเทพมหานคร)

METALEX 2024

งานจัดแสดงสินค้า

METALEX 2024

วันที่

20 - 23 พฤศจิกายน 2567
10.00-18.00 น.

สถานที่

ไบเทค, บางนา (BITEC Bangkok)

นิทรรศการ

ส่วนประกอบเครื่องกล

แอคชูเอเตอร์

บริการ IoT สำหรับการผลิต