Skip to Contents


Hlavní stránka > Soukromí

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (omezeno na osobu, která přenáší osobní údaje z oblasti EHP.)

AKTUALIZACE: 2. září 2020
PROSÍM PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Rozhodující jazyk těchto Zásad ochrany osobních údajů je angličtina. Tato přeložená verze Zásad ochrany osobních údajů je určena pro referenční účely. V případě, že dojde k jakýmkoli rozporům nebo konfliktům mezi anglickým a přeloženým výrazem, má přednost anglický text.

1. NAŠE ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana vašich osobních údajů je pro společnost THK CO., LTD. (dále jen „společnost“) velmi důležitá, stejně jako pro dceřiné a přidružené společnosti, které tvoří skupinu THK Group (dále jen „Skupina společností“ nebo „my“). Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují obchodním partnerům, zákazníkům, dodavatelům a dalším třetím stranám mimo Skupinu společností, které se nacházejí v Evropském hospodářském prostoru (dále jen „EHP“; každá z výše uvedených osob je v těchto Zásadách ochrany osobních údajů označována jako „vy“, „vás“, „vám“), jak Skupina společností, která má zavedeny tyto Zásady ochrany osobních údajů, jedná jako správce údajů a jak shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje, které nám odešlete či sdělíte. Při zpracování vašich osobních údajů přijatých nebo získaných prostřednictvím třetí strany také jednáme jako správce údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými předpisy členských států EHP o ochraně údajů, zejména v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 (dále jen „nařízení GDPR“).

Doporučujeme, abyste si tyto Zásady ochrany osobních údajů pečlivě přečetli. Pokud si nepřejete, aby vaše osobní údaje byly používány způsobem stanoveným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, neposkytujte nám prosím své osobní údaje. Upozorňujeme, že v takovém případě vám nebudeme moci poskytovat naše služby, nebudete mít přístup k některým funkcím našich webových stránek a bude ovlivněna úroveň vaší spokojenosti při komunikaci s námi.

Skupina společností, která přijímá tyto zásady ochrany osobních údajů, se skládá ze společností uvedených níže.

(1) THK CO., LTD.

(2) THK INTECHS CO., LTD.

(3) Talk System CO., LTD.

(4) THK RHYTHM CO., LTD.

(5) THK Europe B.V.

(6) THK GmbH

(7) THK France S.A.S.

(8) THK Manufacturing of Europe S.A.S.

(9) THK Manufacturing of Ireland Ltd.

2. Zpracování vašich osobních údajů

Pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů zpracováváme osobní údaje, které od vás získáváme, přímo (když se rozhodnete sdělit nám tyto údaje, tj. když nás kontaktujete nebo vyplníte formuláře zobrazené na našich webových stránkách) nebo nepřímo (údaje, které nám poskytne třetí strana). Zajišťujeme, aby zpracovávané osobní údaje byly přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný účel v souvislosti s účely, pro které jsou zpracovávány. Vaše osobní údaje budeme vždy zpracovávat na právním základě uvedeném v Obecném nařízení o ochraně údajů, označovaném zkratkou GDPR (články 6 a 7).

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat a zpracovávat pro následující účely:

Ⅰ. Účel: Poskytování a příjem produktů a služeb mezi Skupinou společností a obchodními partnery (včetně zákazníků a dodavatelů) a komunikace produktů a služeb.
Můžeme mít oprávněný zájem přímo nebo nepřímo shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje pro účely nutné k tomu, aby bylo možné zákazníkům nabízet produkty a služby Skupiny společností, přijímat od dodavatelů dodavatelské produkty a služby a zajišťovat komunikaci s obchodními partnery ohledně důležitých záležitostí týkajících se obchodu a podnikání.

Ⅱ. Účel: Zavedení produktů a služeb, zasílání přání
Můžeme mít oprávněný zájem přímo nebo nepřímo shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje pro účely nutné k tomu, aby bylo možné zákazníkům představovat naše produkty a služby a zasílat jim přání.

Ⅲ. Účel: Reakce na dotazy zákazníků a jejich správa
Můžeme mít oprávněný zájem přímo nebo nepřímo shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje pro účely nutné k tomu, aby bylo možné reagovat na dotazy zákazníků, vyřizovat jejich požadavky a v případě potřeby poskytovat technickou podporu.

Ⅳ. Účel: Obecné operace
Můžeme mít oprávněný zájem přímo nebo nepřímo shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje pro účely nutné k tomu, aby bylo možné k organizovat a provádět obchodní činnost, vyměňovat nezbytné informace se zainteresovanými stranami a provozovat systémy řízení.

Ⅴ. Účel: Lidské zdroje a řízení práce zaměstnanců Skupiny společností
Můžeme mít oprávněný zájem přímo nebo nepřímo shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje pro účely nutné k tomu, aby bylo možné zajistit funkční vztah s našimi zaměstnanci, vyřizovat jejich požadavky, plnit naše závazky vůči nim, jako je například mzda, bonus, mateřská dovolená, dovolená, služební vozidla, vstupní karty apod.

Ⅵ. Účel: Provoz a správa informačních systémů Skupiny společností
Můžeme mít oprávněný zájem přímo nebo nepřímo shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje pro účely nutné k tomu, aby bylo možné organizovat a provozovat informační systém společnosti, např. zálohování dat, technická školení, zpracovávat technické problémy apod.

Chcete-li získat další přístup k podrobnějším informacím, jako jsou konkrétnější účely a právní základ v souladu s nařízením GDPR (článek 13 nebo 14), klikněte sem.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro všechny výše uvedené oprávněné účely a také pro další podrobné účely uvedené na webové stránce, která je k dispozici zde, a vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat způsobem, který je s těmito účely neslučitelný. Pokud bude naším záměrem zpracovat osobní údaje původně shromážděné za jedním účelem kvůli dosažení jiných cílů nebo účelů, zajistíme, abyste byli o těchto účelech zpracování informováni.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na základě zákonné povinnosti, jak je uvedeno na webové stránce, která je k dispozici zde.

Vaše citlivé osobní údaje můžeme zpracovávat na základě vašeho souhlasu, jak je uvedeno na webové stránce, která je k dispozici zde . Mějte na paměti, že jste oprávněni kdykoli odvolat svůj souhlas, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k tomu, abychom splnili své zákonné povinnosti a zajistili poskytování odpovídající služby a mohli zajistit příslušné obchodní aktivity (článek 5 a 25(2) nařízení GDPR).

3. Sdílení vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdílet se subjekty Skupiny společnosti a s třetími stranami v souladu s nařízením GDPR. Pokud vaše osobní údaje sdílíme s poskytovatelem služeb (zpracovatelem), stanovíme vhodný právní rámec, který se bude vztahoval na tento přenos a zpracování (články 26, 28 a 29 nařízení GDPR). Dále, pokud vaše osobní údaje sdílíme s jakýmkoli subjektem mimo EHP, stanovíme příslušné právní rámce, zejména mezi správci údajů (2004/915/EC) a mezi správcem a zpracovatelem údajů (2010/87/EU), smluvní standardní doložky schválené Evropskou komisí, aby se byly tyto převody kryty (články 44 nařízení GDPR).

Kategorie (a několik příkladů z každé kategorie) příjemců vašich osobních údajů jsou uvedeny níže v souladu s požadavky nařízení GDPR.

Strategičtí partneři (správce)

Vaše osobní údaje mohou být přenášeny, ukládány a dále zpracovávány našimi strategickými partnery, kteří s námi spolupracují na poskytování našich produktů a služeb nebo nám pomáhají s obchodováním s vámi a poskytují pomoc při řízení našich vztahů s našimi zaměstnanci. V současné době můžeme vaše osobní údaje sdílet s následujícími kategoriemi strategických partnerů:

účetní služby (Švédsko, Francie, Německo), pojišťovací služby (Německo, Francie), právní služby (Itálie), IT služby (Německo, USA, Japonsko), veřejné orgány (Německo, Francie, Švýcarsko, Nizozemsko), poradenské služby v oblasti rizik (Velká Británie, Německo, Francie), cestovní kanceláře (Německo), daňové úřady (Francie, Nizozemsko), obchodní společnosti (Francie, Německo, Japonsko), celní deklarace pojezdů (Francie), dodavatelé (Německo, Francie, Velká Británie), společnosti zajišťující volnočasové aktivity (Francie, Německo), webové hostingové služby / webové služby (Japonsko, USA), požární/záchranné služby (Francie), mzdové služby (Itálie), výrobní společnosti (Japonsko, Čína), společnost poskytující penzijní služby (Japonsko), komerční servisní společnosti, skladové/přepravní společnosti (Německo), prodejní společnosti (Švýcarsko, Německo), služby pro přepravu balíků/zásilek (Německo, Nizozemsko)

Vaše osobní údaje budeme s těmito společnostmi sdílet pouze pro účely uvedené výše v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Poskytovatelé služeb (zpracovatelé)

Vaše osobní údaje můžeme sdílet se společnostmi, které poskytují služby naším jménem, jako jsou například tiskové služby (Německo) a provozní pomoc se systémy IT (Německo).

Vaše osobní údaje budeme s těmito společnostmi sdílet pouze pro účely uvedené výše v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Podnikové přidružené společnosti a restrukturalizace společnosti

Vaše osobní údaje můžeme sdílet se všemi přidruženými společnostmi ve Skupině společností. V případě fúze, reorganizace, akvizice, společného podniku, postoupení, odprodeje, převodu nebo prodeje celé naší společnosti nebo jakékoli její části, včetně v souvislosti s bankrotem nebo podobným řízením, můžeme převést veškeré osobní údaje příslušné třetí straně.

Dodržování právních předpisů a zabezpečení

V některých případech bude nutné, aby Skupina společností zveřejnila vaše osobní údaje v souladu se zákonem, soudním řízením, soudním sporem nebo žádostmi veřejných a vládních orgánů v zemi vašeho trvalého bydliště nebo mimo ni. Vaše osobní údaje také zveřejníme, pokud dospějeme k závěru, že z důvodu národní bezpečnosti, vymáhání práva nebo jiných otázek veřejného významu je zveřejnění nezbytné nebo vhodné.

Vaše osobní údaje také zveřejníme, pokud v dobré víře dospějeme k závěru, že zveřejnění je přiměřeně nezbytné k ochraně našich práv, k uplatnění dostupných prostředků nápravy, k prosazení našich podmínek používání, k vyšetřování podvodů nebo k ochraně našeho podnikání či uživatelů.

Přenosy údajů

V některých případech zahrnují výše uvedená zveřejnění přenos vašich osobních údajů z EHP do následujících zemí:

Japonsko, Turecko, USA, Čína, Vietnam. Tyto přenosy jsou prováděny pro následující účely: (ⅰ) všeobecné obchodní operace; (ⅱ) lidské zdroje (personalistika); (ⅲ) vývoj systémů IT; (iv) provozní podpora systémů IT; (v) plánování nových společností a (ⅵ) webové hostingové služby.

Pro každý z těchto přenosů zajišťujeme příslušnou úroveň ochrany přenášených údajů, zejména uplatněním standardních smluvních doložek mezi správci údajů (2004/915/EC) a mezi správcem a zpracovatelem údajů (2010/87/EU).

Vaše osobní údaje nebudeme používat pro účely online marketingu, pokud s takovým použitím vašich osobních údajů výslovně nedáte souhlas. Své marketingové předvolby můžete kdykoli změnit pomocí kontaktních údajů uvedených na konci těchto Zásad ochrany osobních údajů.

4. Dokumenty datových procesů Skupiny společností

Se záznamy o veškerém zpracování vašich osobních údajů nakládáme v souladu s povinnostmi stanovenými nařízením GDPR (článek 30), a to jak tehdy, když můžeme jednat jako správce, tak jako zpracovatel. V těchto záznamech reflektujeme všechny informace nezbytné pro dosažení souladu s nařízením GDPR a spolupráci s dozorovými orgány podle potřeby (článek 31).

5. Opatření zabezpečení

Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který jim zajišťuje odpovídající zabezpečení, včetně ochrany proti neoprávněnému nebo nezákonnému zpracování, náhodné ztrátě, zničení nebo poškození. K dosažení této úrovně ochrany používáme příslušná technická nebo organizační opatření (článek 25(1) a 32 nařízení GDPR).

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud bude nutné plnit účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší období uchovávání.

6. Oznámení o porušení zabezpečení údajů příslušným dozorovým orgánům

V případě porušení zabezpečení, které by vedlo k náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému zveřejnění nebo přístupu k osobním údajům, které byly přeneseny, uloženy nebo jinak zpracovány, máme k dispozici mechanismy a zásady, abychom takové porušení identifikovali a okamžitě posoudili. V závislosti na výsledku našeho posouzení budeme zasílat potřebná oznámení a komunikaci příslušným dozorovým orgánům a dotčeným subjektům údajů, což může zahrnovat i vás (články 33 a 34 nařízení GDPR).

7. Zpracování, které nese riziko vysoké pravděpodobnosti ohrožení vašich práv a svobod

Máme mechanismy a zásady pro identifikaci činností zpracování údajů, které mohou vést k vysokému riziku pro vaše práva a svobody (článek 35 nařízení GDPR: Posouzení dopadu na ochranu údajů). Pokud bude zjištěna jakákoli taková činnost zpracování údajů, interně ji posoudíme a buď ji zastavíme, nebo zajistíme, aby zpracování bylo v souladu s nařízením GDPR, nebo zavedeme příslušná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom v těchto činnostech mohli pokračovat.

V případě pochybností kontaktujeme příslušný orgán pro dozoru pro ochranu osobních údajů, abychom získali jeho rady a doporučení (článek 36 nařízení GDPR).

8. Vaše práva

Máte následující práva týkající se vašich osobních údajů, které jsme shromáždili a zpracovali.

– Informace týkající se zpracování nebo vašich osobních údajů: Máte právo od nás získat všechny potřebné informace o našich činnostech zpracování údajů, které se vás týkají (články 13 a 14 nařízení GDPR).

– Přístup k vašim osobním údajům: Máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda se vaše osobní údaje zpracovávají, a pokud ano, pak máte právo na přístup ke svým osobním údajům a určitým souvisejícím informacím (článek 15 nařízení GDPR).

– Oprava nebo vymazání vašich osobních údajů: Máte právo od nás získat bez zbytečného prodlení opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají, a doplnit jakékoli neúplné osobní údaje (článek 16 nařízení GDPR). Můžete mít také právo od nás bez zbytečného prodlení získat vymazání osobních údajů, které se vás týkají, pokud platí určité zákonné podmínky (článek 17 nařízení GDPR).

– Omezení zpracování vašich osobních údajů: Můžete mít právo od nás získat omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pokud platí určité zákonné podmínky (článek 18 nařízení GDPR).

– Námitka proti zpracování vašich osobních údajů: Můžete mít právo kdykoli vznést z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací námitky proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pokud platí určité zákonné podmínky (článek 21 nařízení GDPR).

– Přenositelnost dat vašich osobních údajů: Můžete mít právo obdržet své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete mít právo tyto údaje bez našich překážek předávat jinému správci, pokud platí určité zákonné podmínky (článek 20 nařízení GDPR).

– Nepodléhání automatizovanému rozhodování: Můžete mít právo nepodléhat automatizovanému rozhodování (včetně profilování) na základě zpracování vašich osobních údajů, jestliže by to na vás mělo právní nebo podobné účinky, pokud platí určité zákonné podmínky (článek 22 nařízení GDPR).

– Odvolání vašeho souhlasu: Svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním.

Pokud máte v úmyslu tato práva uplatnit, podívejte se do níže uvedené části, kde jsou uvedeny kontaktní údaje.

Nejste-li spokojeni se způsobem, kterým jsme postupovali v případě jakékoli žádosti, nebo pokud máte jakoukoli stížnost ohledně způsobu zpracování vašich osobních údajů, můžete podat stížnost u Orgánu dozoru pro ochranu údajů.

9. Děti

Naše produkty a služby jsou určeny pro dospělé zákazníky. Proto vědomě neshromažďujeme ani nezpracováváme žádné osobní údaje dětí mladších šestnácti (16) let. Zjistíme-li, že jsme shromáždili a zpracovali osobní údaje dítěte mladšího šestnácti (16) let nebo odpovídajícího minimálního věku podle příslušné jurisdikce, podnikneme kroky k odstranění osobních údajů v co nejkratším čase.

10. Odkazy na jiné webové stránky

Můžeme nabízet hypertextové odkazy z našich webových stránek na webové stránky třetích stran nebo internetové zdroje. Nemáme pod kontrolou a nemůžeme nést odpovědnost za postupy a obsah ochrany údajů třetích stran. Přečtěte si pečlivě jejich zásady ochrany osobních údajů a zjistěte, jak shromažďují a zpracovávají vaše osobní údaje.

11. Aktualizace těchto Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času revidovat nebo aktualizovat. Veškeré změny těchto Zásad ochrany osobních údajů nabývají platnosti zveřejněním revidovaných Zásad ochrany osobních údajů na našich webových stránkách. Pokud provedeme změny, které jsou podle našeho názoru významné, budeme vás informovat prostřednictvím našich webových stránek v možném rozsahu a v případě potřeby se budeme snažit získat váš souhlas.

Kontaktní údaje

Máte-li jakékoli dotazy nebo požadavky týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, pošlete nám e-mail (na adresu privacy-info@thk.co.jp).

Kontaktní údaje inspektora ochrany údajů jsou následující:

dpo@thk.co.jp

Soubory cookie atd.

– Soubory cookie

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se umisťují do počítače nebo mobilního telefonu, když navštívíte webové stránky. Používají se v širokém měřítku, aby webové stránky fungovaly nebo fungovaly efektivněji.

– Webové signály

Webové signály jsou extrémně malé obrázky, které jsou součástí webové stránky nebo e-mailu formátovaného v HTML. Slouží k předání informací na server O tom, že uživatel otevřel danou webovou stránku nebo přečetl daný e-mail.

– IP adresy

IP adresy jsou diskrétní řetězce číslic přiřazené konkrétnímu počítači za účelem identifikace tohoto počítače. Slouží k určení zdroje přenosu a příjemce při odesílání a příjmu dat.

– Použití souborů cookie Skupinou společností atd.

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie, webové signály a IP adresy (dále pod souhrnným označením „soubory cookie atd.“) k následujícím účelům:

– Sledování a řešení chyb a problémů, které se vyskytují na serverech

– Zlepšení obsahu webových stránek, e-mailů atd.

– Přizpůsobení obsahu webových stránek, e-mailů atd. pro jednotlivé uživatele

– Použití v marketingových aktivitách, kde jsou údaje o historii procházení a výsledky průzkumu součástí členských služeb, pro které předem zaregistrujete osobní údaje

– Použití jako statistické údaje ve formě, která neidentifikuje jednotlivce

Většina prohlížečů umožňuje spravovat předvolby souborů cookie změnou nastavení prohlížeče. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby se choval následovně: (ⅰ) automatiky přijímal nebo odmítal všechny soubory cookie; (ⅱ) automaticky přijímal nebo odmítal soubory cookie první strany a/nebo soubory cookie třetích stran nebo vás (ⅲ) upozornil dříve, než se ve vašem koncovém zařízení nastaví soubory cookie, abyste měli možnost tyto soubory cookie přijmout nebo odmítnout.

V důsledku to znamená, že pokud vyjádříte souhlas s naším používáním souborů cookie, ale později si budete přát souhlas zrušit, v nastavení prohlížeče můžete kdykoli odstranit soubory cookie, které byly nastaveny, a následně změnit nastavení prohlížeče tak, aby blokoval všechny nebo některé další soubory cookie, které se v budoucnu ve vašem koncovém zařízení nastaví. Další informace naleznete pod položkou „Nápověda“ ve svém prohlížeči. Následující odkazy také poskytují pokyny pro správu nastavení souborů cookie v běžně používaných prohlížečích:

– Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs)

– Microsoft Edge (https://support.microsoft.com/cs-CZ/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies)

– Internet Explorer (https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

– Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/cs-CZ/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop)

– Safari (https://support.apple.com/cs-CZ/guide/safari/sfri11471/mac)

Dále můžete navštívit webovou stránku www.aboutcookies.org, která obsahuje podrobné informace o tom, jak to provést tato nastavení v nejrůznějších prohlížečích.

Navíc můžete používat další online službu, která vám umožní spravovat reklamní soubory cookie nastavené ve vašich zařízeních: http://www.youronlinechoices.com/

Upozorňujeme, že pokud soubory cookie zablokujete, bude to mít dopad na vaše používání našich webových stránek, protože vám nebudeme moci poskytnout úplný přístup ke všem funkcím a obsahu našich webových stránek.

– Služba Google Analytics

Některé stránky na našich webových stránkách používají službu Google Analytics od společnosti Google Inc. (dále jen „Google“), která nám umožňuje porozumět povaze vašich návštěv uskutečněných na těchto webových stránkách. Používání služby Google Analytics na našich webových stránkách umožňuje společnosti Google shromažďovat, zaznamenávat a analyzovat historii vašich návštěv na našich webových stránkách na základě souborů cookie, které jsme vydali. Výsledky této analýzy získáváme od společnosti Google a můžeme pak porozumět vašim návštěvám na našich webových stránkách. Tyto informace jsou také spravovány na základě zásad ochrany osobních údajů společnosti Google.

Shromažďování informací o zákaznících, které prostřednictvím služby Google Analytics využíváme, můžete zastavit zakázáním služby Google Analytics v nastavení „doplňků“ svého prohlížeče. Službu Google Analytics můžete vypnout tak, že provedete změny v nastavení doplňků prohlížeče, a to stažením a instalací doplňku pro odhlášení služby Google Analytics, který naleznete na stránce pro odhlášení služeb Google. Pokud službu Google Analytics odhlásíte, služba Google Analytics bude deaktivována i na jiných webových stránkách, které jste navštívili,. Nicméně službu Google Analytics lze znovu aktivovat resetováním doplňku v prohlížeči. Vysvětlení podmínek služby Google Analytics naleznete na webové stránce služby Google Analytics. Popis zásad ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na webové stránce společnosti Google.

Podmínky služby Google Analytics:
www.google.com/analytics/terms/cz.html
Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google:
policies.google.com/privacy?hl=cs
Doplněk pro odhlášení služby Google Analytics:
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en (English)

*„Google Analytics“ je registrovaná ochranná známka společnosti Google.

– Doba uchovávání souborů cookie

Váš souhlas se soubory cookie považujeme za platný maximálně po dobu 26 měsíců. Až tato doba uplyne, požádáme vás o souhlas znovu.