ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិត​ផល

ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិត​ផល

  លក្ខណៈ​បច្ចេកទេស​របស់​ផលិតផល, គណនា​ពី​អាយុ​កាល​ប្រើ​ប្រាស់, ទាញ​យក​ទិន្នន័យ CAD 2D ឬ 3D ជាដើម។ អ្នក​ក៏​អាចបញ្ជាទិញ​​​កាតាឡុកប្រភេទ​មួយ​ណា​ក៏​បាន ហើយ​អ្នក​អាច​មើល​វា​ក្នុង​ទម្រង់ PDF និង ក្នុង​ជំនួយ​បច្ចេកទេស​ .

ជំនួយ​​បច្ចេកទេស

To view THK products information, please read "Limited Warranty" carefully. If you would not agree with our "Limited Warranty", we ask you not to use these sources.

ស្វែងរកផលិតផល

PAGE TOP