Skip to Contents

WARANTI TERHAD

WARANTI TERHAD 

WARANTI TERHAD DAN PEMBATASAN LIABILITI   : THK CO. LTD., UNTUK SYARIKATNYA SENDIRI DAN SYARIKAT SERTA SUBSIDIARINYA YANG BERKAITAN (SELEPAS INI DIHURAIKAN SECARA KOLEKTIF SEBAGAI “THK”) MENJAMIN BAHAWA SEMUA PRODUK THK YANG DIJUAL AKAN BEBAS DARIPADA KECACATAN DI DALAM BAHAN DAN MUTU KERJA BAGI TEMPOH DUA BELAS (12) BULAN DARIPADA TARIKH PENGHANTARAN. WARANTI DUA BELAS (12) BULAN YANG DINYATAKAN DI ATAS TIDAK AKAN DILANJUTKAN ATAU DIUBAH OLEH THK DENGAN MEMBERIKAN PENGGANTIAN, TAMBAHAN, SAMBUNGAN, AKSESORI ATAU PEMBAIKIAN PRODUK BERIKUTAN TARIKH PENGHANTARAN ATAU PENERIMAAN. WARANTI YANG DINYATAKAN DI ATAS ADALAH WARANTI PRODUK THK SEMATA-MATA DAN EKSKLUSIF.

PENAFIAN WARANTI LAIN

  : SELAIN WARANTI YANG DINYATAKAN DI ATAS, TIADA WARANTI YANG TERSURAT ATAU TERSIRAT ATAU SEBARANG PENGAKUAN MENGENAI FAKTA ATAU JANJI OLEH THK BERHUBUNG DENGAN PRODUKNYA. THK MENAFIKAN SEBARANG WARANTI, TERSURAT, TERSIRAT ATAU BERKANUN, BUKAN SECARA KHUSUSNYA SEPERTI YANG DITETAPKAN DI ATAS. TANPA MEMBATASKAN KELUASAN MAKNA BAGI YANG DINYATAKAN DI ATAS, THK DENGAN JELAS MENAFIKAN SEBARANG WARANTI YANG TERSIRAT BAGI KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN BAGI SEBARANG TUJUAN YANG TERTENTU, PELANGGARAN ATAU SEBARANG PERWAKILAN BAGI FAKTA ATAU KUALITI YANG TIDAK DITETAPKAN DENGAN JELAS DI DALAM WARANTI INI.

PEMBATASAN LIABILITI DAN REMEDI: SATU-SATUNYA TANGGUNGJAWAB DAN LIABILITI YANG DITANGGUNG THK AKIBAT DARIPADA PENJUALAN DAN/ATAU PENGGUNAAN PRODUK, DAN REMEDI EKSKLUSIF PEMBELI TERHADAP THK DI BAWAH SEBARANG WARANTI AKAN TERHAD KEPADA PEMBAIKIAN ATAU PENGGANTIAN, ATAS PILIHAN THK, TERHADAP KOMPONEN PRODUK YANG TIDAK MEMATUHI WARANTI. JUMLAH LIABILITI THK TIDAK AKAN DALAM APA KEADAAN SEKALIPUN MELEBIHI AMAUN YANG SEBENARNYA DIBAYAR KEPADA THK OLEH PEMBELI BERHUBUNG DENGAN PRODUK TERSEBUT. PEMBATASAN REMEDI INI DIMAKSUDKAN OLEH PIHAK UNTUK TERUS WUJUD MESKIPUN REMEDI TERSEBUT DIKATAKAN TELAH GAGAL MEMENUHI TUJUAN PENTINGNYA. PRESTASI PENUH DAN LENGKAP PEMBELI BAGI SEMUA KEWAJIPAN PEMBELI YANG DINYATAKAN DI DALAM PERJANJIAN INI ADALAH SYARAT YANG MENDAHULUI KEWAJIPAN WARANTI DAN LIABILITI YANG TERKANDUNG DI DALAM INI.

KERUGIAN DAN PEMBATASAN PEMBELI: TIADA DALAM APA KEJADIAN SEKALIPUN THK AKAN TERTAKLUK KEPADA PEMBELI, PEMEGANG SERAH HAK ATAU EJENNYA, ATAS KERUGIAN, KEROSAKAN IRINGAN ATAU LANJUTAN, DALAM KONTRAK ATAU DALAM TORT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, SEBARANG KEROSAKAN UNTUK KERUGIAN, WAKTU ROSAK, KEHILANGAN PENGELUARAN, KEGAGALAN UNTUK MEMENUHI KONTRAK JUALAN PEMBELI, ATAU KECACATAN DALAM BAHAN ATAU MUTU KERJA PEMBELI YANG TIMBUL SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DARIPADA PENGGUNAAN PRODUK TERSEBUT. 

PENAFIAN

PENAFIAN

Katalog ini menyediakan maklumat asas yang berkaitan dengan gerakan linear THK dan produk yang berkaitan. Katalog, termasuk semua maklumat, carta, formula, faktor, standard ketepatan, toleransi dan saranan aplikasi yang terkandung di dalam ini, hanyalah titik awal bagi pemilihan pelanggan bagi produk yang sesuai, dan mungkin tidak berkenaan dalam semua aplikasi yang dimaksudkan. Katalog bukanlah pengganti analisis aplikasi wajar yang dijalankan oleh jurutera reka bentuk yang berpengalaman dan berpengetahuan. Pemilihan produk hendaklah berdasarkan keperluan dan keadaan aplikasi khusus anda, yang akan berbeza-beza dengan banyak bergantung pada banyak faktor. Tiada aplikasi produk khusus sepatutnya berdasarkan maklumat yang terkandung di dalam Katalog ini semata-mata. Semua pembelian Produk THK adalah tertakluk kepada waranti terhad yang ditawarkan oleh THK Co., Ltd, untuk syarikatnya sendiri dan bagi pihak syarikat dan subsidiari berkaitannya. Pelanggan hendaklah mengesahkan secara berasingan bahawa aplikasi yang diperhatikan adalah selamat, sesuai dan berkesan.

"Semua tanda dagangan yang digunakan di dalam Katalog ini adalah tanda dagangan berdaftar di Negara Jepun. Jika terdapat sebarang kemusykilan terhadap kesahihan tanda dagangan tersebut di luar Jepun, pertanyaan hendaklah dikemukakan di negara tertentu itu."