Skip to Contents


Startpagina > Privacy

PRIVACYBELEID (beperkt tot personen die persoonsgegevens doorgeven vanuit de EER.)

BIJGEWERKT: 2 september 2020
LEES DIT PRIVACYBELEID ZORGVULDIG DOOR

De voorrangstaal van dit privacybeleid is Engels. Deze vertaalde versie van het privacybeleid is bedoeld ter referentie. In het geval er tegenstrijdigheden of conflicten tussen Engelse en vertaalde versies zijn, prevaleert de Engelse tekst.

1. ONS PRIVACYBELEID

THK CO., LTD. (het "Bedrijf") en de dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen die samen de THK Group (de "Ondernemingsgroep" of "wij") vormen, hechten groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid (dit "Privacybeleid") vinden zakelijke partners, klanten, leveranciers en andere derden buiten de Ondernemingsgroep die zich in de Europese Economische Ruimte bevinden (de "EER"; elk van de voornoemde personen hierna in dit Privacybeleid "u" te noemen) uitleg over hoe de Ondernemingsgroep die dit Privacybeleid hanteert en optreedt als verantwoordelijke, persoonsgegevens verzamelt en verwerkt die door u aan ons zijn verstrekt of openbaar gemaakt. Wij treden ook op als gegevensbeheerder wanneer we persoonsgegevens over u verwerken die wij via een derde hebben ontvangen of verkregen. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende regelgeving voor gegevensbescherming in de lidstaten van de EER, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (de "AVG").

We raden u aan dit Privacybeleid zorgvuldig door te lezen. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden gebruikt op de manier die is uiteengezet in dit Privacybeleid, adviseren wij u geen persoonsgegevens aan ons verstrekken. Houd er rekening mee, dat u in dat geval geen gebruik kunt maken van onze services, dat u bepaalde functies van onze websites niet kunt openen of gebruiken en dat hierdoor het niveau van uw tevredenheid bij de interactie met ons wordt beïnvloed.

De Ondernemingsgroep die dit Privacybeleid hanteert, bestaat uit de hieronder genoemde bedrijven.

(1) THK CO., LTD.

(2) THK INTECHS CO., LTD.

(3) Talk System CO., LTD.

(4) THK RHYTHM CO., LTD.

(5) THK Europe B.V.

(6) THK GmbH

(7) THK France S.A.S.

(8) THK Manufacturing of Europe S.A.S.

(9) THK Manufacturing of Ireland Ltd.

2. Verwerking van uw persoonsgegevens

Voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven, verwerken we persoonsgegevens die rechtstreeks van u zijn verkregen (wanneer u besluit dergelijke gegevens aan ons door te geven, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt of wanneer u formulieren invult die op onze websites worden weergegeven) of indirect zijn verkregen (gegevens die door derden aan ons zijn verstrekt). We zorgen ervoor dat de verwerkte persoonsgegevens toereikend, relevant en beperkt zijn tot wat nodig is met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. We zullen uw persoonsgegevens altijd verwerken op basis van een van de rechtsgrondslagen waarin de AVG voorziet (artikel 6 en 7).

Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de volgende doeleinden:

Ⅰ. Doel: Levering en ontvangst van producten en diensten tussen de Ondernemingsgroep en zakelijke partners (inclusief klanten en leveranciers) en communicatie over de producten en diensten.
We hebben mogelijk een legitiem belang bij het direct of/en indirect verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens voor de doeleinden die vereist zijn om klanten de producten en diensten van de Ondernemingsgroep aan te bieden. Om van leveranciers de producten en diensten van leveranciers te ontvangen en om communicatie met zakenpartners te verzekeren met betrekking tot relevante zaken voor het zakendoen.

Ⅱ. Doel: Introductie van producten en diensten, verzending van wenskaarten
Wij kunnen een legitiem belang hebben bij het direct of indirect verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens voor de doeleinden. Dit is vereist om onze producten en diensten aan klanten te introduceren en wenskaarten te verzenden.

Ⅲ. Doel: Beantwoorden en beheren van vragen van klanten
Wij kunnen een legitiem belang hebben bij het direct of indirect verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens voor de doeleinden. Dit is vereist om vragen van klanten te beantwoorden en te beheren, verzoeken van klanten af te handelen en waar nodig technische ondersteuning te bieden.

Ⅳ. Doel: Algemene bedrijfsvoering
Wij kunnen een legitiem belang hebben bij het direct of indirect verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens voor de doeleinden. Dit is vereist om zakelijke activiteiten te organiseren en uit te voeren, essentiële informatie uit te wisselen met geïnteresseerde partijen en managementsystemen te gebruiken.

Ⅴ. Doel: Personeelszaken en arbeidsverhoudingen met werknemers van de Ondernemingsgroep
Wij kunnen een legitiem belang hebben bij het direct of indirect verzamelen en het verwerken van uw persoonsgegevens voor de doeleinden. Dit is vereist om een goede relatie met onze werknemers te waarborgen, om verzoeken van werknemers af te handelen en om aan onze verplichtingen tegenover hen te voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van salarissen, bonussen zwangerschapsverlof, vakantie, bedrijfsauto's en toegangspassen.

Ⅵ. Doel: Bedrijfsvoering en beheer van informatiesystemen van de Ondernemingsgroep
Wij kunnen een legitiem belang hebben bij het direct of indirect verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens voor de doeleinden. Dit is vereist om het informatiesysteem van de Ondernemingsgroep te organiseren en te gebruiken, waaronder het maken van gegevensback-ups, technische trainingen en het oplossen van technische problemen.

Klik hier voor meer gedetailleerde informatie over onder meer de specifiekere doeleinden en de rechtsgrondslag krachtens de AVG (artikel 13 of 14).

Behalve voor alle legitieme doeleinden die hierboven zijn vermeld, verwerken wij uw persoonsgegevens ook voor de meer gedetailleerde doeleinden die vermeld staan op de webpagina die hier toegankelijk is. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verder verwerken op manieren die onverenigbaar zijn met deze doeleinden. Als we persoonsgegevens die oorspronkelijk voor één doel zijn verzameld willen verwerken om andere doelen te bereiken, zullen we u informeren over dergelijke verwerkingsdoeleinden.

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken op basis van wettelijke verplichtingen, zoals vermeld op de webpagina die hier toegankelijk is.

Als u daarmee hebt ingestemd, kunnen we gevoelige persoonsgegevens over u verwerken zoals aangegeven op de webpagina die hier toegankelijk is. We wijzen erop dat u uw toestemming op elk gewenst moment kunt intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van verwerkingen op basis van uw toestemming voorafgaand aan de intrekking daarvan.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om onze wettelijke verplichtingen te vervullen, om ervoor te zorgen dat wij een adequate service verlenen en om de bedrijfsactiviteiten te ondersteunen (artikel 5 en 25.2 AVG).

3. Delen van uw persoonsgegevens

Wij kunnen in overeenstemming met de AVG uw persoonsgegevens delen met entiteiten binnen de Ondernemingsgroep en met derden. Als we uw persoonsgegevens delen met een dienstverlener (verwerker), stellen we voor dergelijke doorgiften en verwerkingen een passend juridisch kader vast (artikel 26, 28 en 29 AVG). Als we uw persoonsgegevens delen met een entiteit buiten de EER, stellen we voor dergelijke doorgiften ook geschikte juridische kaders vast, met name de door de Europese Commissie goedgekeurde Modelcontractbepalingen voor delen van verwerkingsverantwoordelijke naar verwerkingsverantwoordelijke (2004/915/EG) en van verwerkingsverantwoordelijke naar verwerker (2010/87/EU) (artikel 44 AVG).

In overeenstemming met de vereisten van de AVG volgt hierna een beschrijving van de categorieën van de ontvangers van uw persoonsgegevens (inclusief enkele voorbeelden bij elke categorie).

Strategische partners (controller)

De strategische partners die samen met ons onze producten en diensten leveren of ons helpen zaken met u te doen en hulp bieden bij het beheren van onze relatie met onze werknemers, kunnen uw persoonsgegevens ontvangen, opslaan en verder verwerken. We kunnen uw persoonsgegevens momenteel delen met de volgende categorieën strategische partners:

Accountingservices (Zweden, Frankrijk, Duitsland), verzekeringsdiensten (Duitsland, Frankrijk), juridische diensten (Italië), IT-diensten (Duitsland, VS, Japan), overheidsinstanties (Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Nederland), risicoadviesservices (VK, Duitsland, Frankrijk), reisbureaus (Duitsland), belastingkantoren (Frankrijk, Nederland), bedrijven (Frankrijk, Duitsland, Japan), inklaringsdiensten voor vervoerders (Frankrijk), leveranciers (Duitsland, Frankrijk, VK), recreatiebedrijven (Frankrijk, Duitsland), webhostingservices/websiteservices (Japan, VS), brand-/reddingsdiensten (Frankrijk), salarisadministratie (Italië), productiebedrijven (Japan, China), pensioendienstverlener (Japan), commerciële dienstverleners, opslag-/overslagbedrijven (Duitsland), verkoopbedrijven (Zwitserland, Duitsland), pakketdiensten/expediteurs (Duitsland, Nederland)

Wanneer we uw persoonsgegevens met deze bedrijven delen, doen we dit uitsluitend voor de doeleinden die hierboven in dit privacybeleid zijn beschreven.

Dienstverleners (verwerkers)

We kunnen uw persoonsgegevens delen met bedrijven die namens ons diensten leveren, zoals printservices (Duitsland) en operationele ondersteuning voor IT-systemen (Duitsland).

Wanneer we uw persoonsgegevens met deze bedrijven delen, doen we dit uitsluitend voor de doeleinden die hierboven in dit privacybeleid zijn beschreven.

Gelieerde ondernemingen en bedrijfsherstructurering

We kunnen uw persoonsgegevens delen met alle gelieerde ondernemingen van de Ondernemingsgroep. In het geval van een fusie, reorganisatie, overname, joint venture, cessie, spin-off, overdracht of verkoop van alle of een deel van onze activiteiten, waaronder in verband met een faillissement of soortgelijke procedure, mogen wij alle persoonsgegevens overdragen aan de desbetreffende derde.

Naleving van wet- en regelgeving en beveiliging

In sommige gevallen is de Ondernemingsgroep op grond van de wet, een juridische procedure, rechtszaak of verzoek van een overheid binnen of buiten het land waarin u woonachtig bent, verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. We zullen uw persoonsgegevens ook verstrekken als we oordelen dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is vanwege de nationale veiligheid, wetshandhaving of andere kwesties van openbaar belang.

Verder zullen we uw persoonsgegevens verstrekken als we te goeder trouw vaststellen dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, beschikbare rechtsmiddelen uit te oefenen, onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen, fraude te onderzoeken of ons bedrijf of onze gebruikers te beschermen.

Gegevensoverdrachten

In sommige gevallen leiden de bovenvermelde verstrekkingen ertoe dat uw persoonsgegevens vanuit de EER worden overgedragen naar de volgende landen:

Japan, Turkije, VS, China, Vietnam. Deze overdrachten worden uitgevoerd voor de volgende doeleinden: (ⅰ) algemene bedrijfsvoering, (ⅱ) personeelszaken, (ⅲ) ontwikkeling van IT-systemen, (ⅳ) operationele ondersteuning van IT-systemen, (ⅴ) planning voor nieuwe bedrijven en (ⅵ) webhostingservices.

Bij elk van deze overdrachten bieden we voor de over te dragen gegevens een geschikt beschermingsniveau, met name door de Modelcontractbepalingen voor doorgiften van verwerkingsverantwoordelijke naar verwerkingsverantwoordelijke (2004/915/EG) en van verwerkingsverantwoordelijke naar verwerker (2010/87/EU) af te sluiten.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor digitale marketing, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met dit gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt uw marketingvoorkeuren op elk gewenst moment aanpassen via de contactgegevens aan het einde van dit Privacybeleid.

4. Administratie over gegevensprocessen van de Ondernemingsgroep

We houden zowel als verantwoordelijke als verwerker over alle verwerkingen van uw persoonsgegevens een administratie bij die voldoet aan de verplichtingen zoals neergelegd in de AVG (artikel 30). In deze administratie nemen we alle informatie op die nodig is om aan de AVG te voldoen en de vereiste samenwerking te verlenen aan de toezichthoudende instanties (artikel 31).

5. Veiligheidsmaatregelen

Wij verwerken uw persoonsgegevens op een manier die een passende beveiliging waarborgt, waaronder bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. We hanteren passende technische of organisatorische maatregelen om dit beschermingsniveau te bereiken (artikel 25.1 en 32 AVG).

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang we ze nodig hebben om aan de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden te voldoen, tenzij de wet een langere bewaartermijn voorschrijft of toestaat.

6. Melding van gegevensinbreuken bij de bevoegde toezichthouder

In geval een inbreuk op de beveiliging leidt tot onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt worden, beschikken wij over mechanismen en beleidsregels die een snelle detectie en beoordeling mogelijk maken. Afhankelijk van het resultaat van onze beoordeling zullen wij zoals vereist melding doen bij de toezichthoudende instanties en communiceren met de betreffende betrokkenen, waaronder u (artikel 33 en 34 AVG).

7. Verwerkingen die kunnen resulteren in een hoog risico voor uw rechten en vrijheden

We hebben mechanismen en beleidsregels ingesteld om gegevensverwerkingsactiviteiten te identificeren die kunnen resulteren in een hoog risico voor uw rechten en vrijheden (artikel 35 AVG: Gegevensbeschermingseffectbeoordeling). Als een gegevensverwerkingsactiviteit als zodanig wordt geïdentificeerd, zullen we de activiteit intern beoordelen en stopzetten of zorgen dat de verwerking voldoet aan de AVG of dat de juiste technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de activiteit door te zetten.

In geval van twijfel nemen we voor advies en aanbevelingen contact op met de bevoegde toezichthouder voor gegevensbescherming (artikel 36 AVG).

8. Uw rechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en verwerken.

- Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens: U hebt het recht om van ons alle vereiste informatie te krijgen over onze verwerking van gegevens die betrekking hebben op u (artikel 13 en 14 AVG).

- Inzage in uw persoonsgegevens: U hebt het recht om van ons een bevestiging te krijgen over de vraag of er persoonsgegevens over u worden verwerkt, en zo ja, inzage te krijgen in uw persoonsgegevens en bepaalde gerelateerde informatie (artikel 15 AVG).

- Rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens: U hebt het recht om onnauwkeurige persoonsgegevens over u zonder vertraging door ons te laten corrigeren en onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen (artikel 16 AVG). Wanneer bepaalde wettelijke voorwaarden van toepassing zijn, hebt u ook het recht om persoonsgegevens over u zonder vertraging te laten wissen (artikel 17 AVG).

- Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens: Wanneer bepaalde wettelijke voorwaarden van toepassing zijn, hebt u het recht om onze verwerking van persoonsgegevens over u te laten beperken (artikel 18 AVG).

- Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens: Wanneer bepaalde wettelijke voorwaarden van toepassing zijn, hebt u op grond van redenen met betrekking tot uw persoonlijke situatie het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens over u (artikel 21 AVG).

- Overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens: Wanneer bepaalde juridische voorwaarden van toepassing zijn, hebt u het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machinaal leesbare indeling te ontvangen en deze gegevens zonder belemmering onzerzijds naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden (artikel 20 AVG).

- Geen toepassing van geautomatiseerde besluitvorming: Wanneer bepaalde juridische voorwaarden van toepassing zijn, hebt u het recht om niet te worden onderworpen worden aan geautomatiseerde besluiten op basis van de verwerking van uw persoonsgegevens (waaronder profilering) waaraan voor u rechtsgevolgen of soortgelijke effecten verbonden zijn (artikel 22 AVG).

- Intrekking van uw toestemming: U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van verwerkingen op basis van uw toestemming voorafgaand aan de intrekking daarvan.

Kijk in het gedeelte Contact hierna als u deze rechten wilt uitoefenen.

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij een verzoek hebben afgehandeld of als u een klacht hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u zich richten tot een toezichthouder voor gegevensbescherming.

9. Kinderen

Onze producten en diensten zijn bedoeld voor volwassen klanten. Daarom verzamelen en verwerken we niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan zestien jaar (16). Als we constateren dat er persoonsgegevens verzameld zijn van een kind jonger dat jonger is dan zestien (16) jaar of het equivalent van de minimumleeftijd in het betreffende rechtsgebied, zullen we stappen ondernemen om de persoonsgegevens zo snel mogelijk te verwijderen.

10. Koppelingen naar andere sites

We kunnen op onze websites hypertextkoppelingen naar websites of internetbronnen van derden opnemen. Wij hebben geen invloed op of aansprakelijkheid voor de inhoud en de gegevensbeschermingsprocedures van derden. Lees het privacybeleid van derden zorgvuldig door om te weten te komen hoe ze uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

11. Updates van dit Privacybeleid

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd herzien of bijwerken. Wijzigingen in dit Privacybeleid worden van kracht zodra het herziene privacybeleid op onze websites wordt gepubliceerd. Als we wijzigingen aanbrengen die naar onze mening belangrijk zijn, zullen we u via onze websites voor zover mogelijk informeren en indien van toepassing uw toestemming vragen.

Contactgegevens

Voor vragen of verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid kunt u ons een e-mail sturen (privacy-info@thk.co.jp).

De contactgegevens van de Data Protection Officer zijn als volgt:

dpo@thk.co.jp

Cookies, enz.

- Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele telefoon worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Ze worden veel gebruikt om websites correct of beter te laten werken.

- Web bugs

Web bugs zijn zeer kleine afbeeldingen die worden ingesloten in webpagina's of e-mails die zijn opgemaakt in HTML. Ze worden gebruikt om aan een server door te geven dat een gebruiker de webpagina heeft geopend of de e-mail heeft gelezen.

- IP-adressen

Een IP-adres is een vaste cijferreeks die aan een afzonderlijke computer wordt toegewezen om die computer te identificeren. Het IP-adres wordt gebruikt om de transmissiebron en ontvanger op te geven bij het verzenden en ontvangen van gegevens.

- Het gebruik van cookies enz. door de Ondernemingsgroep

We gebruiken cookies, web bugs en IP-adressen ("cookies, enz.") op onze websites voor de volgende doeleinden:

- om fouten en problemen met servers op te sporen en op te lossen;

- om de inhoud van onder meer websites en e-mails te verbeteren;

- om de inhoud van onder andere websites en e-mails aan te passen voor individuele gebruikers;

- om gegevens uit de browsegeschiedenis en enquêteresultaten van lidmaatschapsservices waarvoor u vooraf persoonsgegevens hebt geregistreerd te gebruiken voor marketingactiviteiten;

- om gegevens in een vorm die geen personen identificeert voor statistische doeleinden te gebruiken.

Bij de meeste browsers kunt u uw voorkeuren voor cookies beheren door uw browserinstellingen te wijzigen. U kunt uw browser instellen om het volgende te doen: (ⅰ) alle cookies automatisch accepteren of weigeren, (ⅱ) automatisch cookies van de eerste partij en/of cookies van derden accepteren of weigeren of (ⅲ) u waarschuwen voordat cookies op uw eindapparatuur worden geplaatst, zodat u deze kunt accepteren of weigeren.

Dit betekent dat als u instemt met ons gebruik van cookies maar zich later wilt afmelden, u op elk gewenst moment via uw browserinstellingen de geplaatste cookies kunt verwijderen en uw browserinstellingen kunt wijzigen om sommige of alle cookies te blokkeren die in de toekomst op uw eindapparatuur worden geplaatst. Raadpleeg de Help-functie in uw browser. U kunt ook de volgende koppelingen gebruiken om cookie-instellingen van veelgebruikte browsers te beheren:

- Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl)

- Microsoft Edge (https://support.microsoft.com/nl-nl/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies)

- Internet Explorer (https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

- Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/nl/kb/verbeterde-bescherming-tegen-volgen-firefox-desktop)

- Safari (https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac)

Daarnaast vindt u op www.aboutcookies.org uitgebreide informatie over hoe u dit kunt doen in een groot aantal browsers.

Verder is er nog de volgende online service waarmee u de advertentiecookies kunt beheren die op uw apparaten worden geplaatst: http://www.youronlinechoices.com/

Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies invloed heeft op uw ervaring op onze websites, omdat we u in dat geval geen toegang kunnen bieden tot alle functies en inhoud van onze websites.

- Google Analytics

Op sommige pagina's van onze websites maken wij gebruik van Google Analytics, een service van Google Inc. ("Google"), om inzicht te krijgen in de aard van uw bezoeken aan deze websites. Met Google Analytics op onze websites kan Google uw bezoekgeschiedenis op onze websites verzamelen, vastleggen en analyseren op basis van cookies die door ons zijn verstrekt. We ontvangen de resultaten van deze analyse van Google en krijgen inzicht in uw bezoeken aan onze websites. Deze informatie wordt ook beheerd op basis van het privacybeleid van Google.

U kunt onze verzameling van klantgegevens via Google Analytics stoppen door Google Analytics uit te schakelen in uw browserinstellingen voor "add-ons". U kunt zich afmelden voor Google Analytics door uw browserinstellingen voor "add-ons" aan te passen en door de Google Analytics Opt-out Add-on te downloaden en te installeren. Deze invoegtoepassing vindt u op de afmeldpagina van Google. Als u zich afmeldt voor Google Analytics, wordt Google Analytics uitgeschakeld op andere websites die u bezoekt, maar u kunt Google Analytics opnieuw inschakelen door de add-on opnieuw in te stellen in de browser. Zie de website van Google Analytics en Google voor uitleg over respectievelijk de servicevoorwaarden van Google Analytics en het privacybeleid van Google.

Gebruiksvoorwaarden van Google Analytics:
www.google.com/analytics/terms/nl.html
Privacybeleid van Google:
policies.google.com/privacy?hl=nl
Google Analytics Opt-out Add-on:
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

*"Google Analytics" is een geregistreerd handelsmerk van Google.

- Bewaarperiode voor cookies

Wij gaan ervan uit dat uw toestemming voor cookies maximaal 26 maanden geldig is. Wanneer deze periode verstreken is, vragen we u opnieuw om toestemming.