Skip to Contents


Home > מופסק הייצור של הסדרה הקומפקטית KRF3, אך קיימים מוצרים חלופיים

מופסק הייצור של הסדרה הקומפקטית KRF3, אך קיימים מוצרים חלופיים

פברואר 01, 2017

אנו מצטערים להודיעך שהחלטנו להפסיק את הייצור של "הסדרה הקומקפטית KRF3", כדלקמן.
תודה על ההבנה.

  

<תאריך סיום הזמנה>

1 בפברואר, 2017

<מספרי הדגמים הרלוונטיים>

KRF3
*נמשיך לייצר את הדגמים KRF4, 5, 6.

<מוצרים חלופיים>

KR15: דומה בגודל, כיוון שדגם KRF3 יוצר בהתבסס על KR15.
KRF4: ממדים גדולים יותר, אך הערכים במפרט עוברים את KRF3.