Skip to Contents


Home > פרטיות

טיפול במידע פרטי של הלקוח

For visitors from EEA (European Economic Area), please click here for our privacy policy.

Updated: June 22, 2020

נוצר בתאריך: 1 באפריל, 2005
עודכן בתאריך: 1 באפריל, 2017
.THK CO., LTD
CEO Akihiro Teramachi

העסק שלנו בנוי על יחסינו עם בעלי העניין בחברה: הלקוחות, כמובן, אך גם בעלי מניות ומשקיעים, שותפים עסקיים ועובדים.

ניהול של המידע האישי והגנה עליו ועל פרטיות בעלי המניות שלנו, חיוניים לצורך זכייה באמונם ובניית קשרים חיוביים ארוכי טווח.

למטרה זו, אימצנו את ההנחיות הבסיסיות הבאות לטיפול במידע אישי, וננהל את כל המידע האישי ונגן עליו כפי שמצוין כאן.

1. נציית לכל החוקים והתקנות התקפים הנוגעים לטיפול במידע אישי, וניידע את כל העובדים ושאר הגורמים המעורבים בחשיבות ההגנה על מידע אישי. כמו כן נקבע כללים להבטחת טיפול נכון, ניישם כללים אלה כלשונם, ונשפר באופן מתמיד את התהליכים שלנו.

2. נקבע מערכות מתאימות להגנה על מידע פרטי, תוך שאנו לוקחים בחשבון את גודל ואופי הפעולות במחלקות שונות, ונטפל באיסוף, שימוש, הספקה (כולל הספקה לקבלני משנה), גילוי, תיקון, השעיית שימוש ומחיקה של מידע פרטי באופן נאות ובהתאם לתנאים השונים.

3. ניישם אמצעי בטיחות, כולל אמצעים לאבטחת מידע, כדי להבטיח תקינות ובטיחות של מידע אישי, ונעשה מאמצים מתמידים למנוע גישה לא מורשית למידע אישי, או אובדן, הרס, סילוף, הדלפה שלו וכו'.

סוף

לרשותך להלן פרטים בנוגע למידע האישי שאנו אוספים ('מידע אישי'): מטרת השימוש, פרטים ספציפיים של הטיפול במידע וכיצד לפנות אלינו בשאלות.

1. המידע האישי שאנו אוספים

1-1. האופן שבו אנו משתמשים במידע שלך

אנו אוספים מידע אישי רק במקרים שבהם הדבר נדרש לצורך מימוש המטרות העסקיות שלנו או כדי לבצע פעילויות עסקיות; אותו מידע אישי משמש אותנו למטרות הבאות.

(1) בקשות לניהול עסקים עם לקוחות ועם שותפים עסקיים, אישור פנימי של פעילויות עסקיות עם לקוחות ועם גורמים קשורים, הערכה של אותן פעילויות עסקיות וקבלת החלטות לגביהן, עריכת הסכמים, קיום, ניהול וסיום של הסכמים וביצוע של נהלים שלאחר סיום חוזה

(2) אספקת מידע על המוצרים והשירותים שלנו או על אלה של חברות מהקבוצה שלנו

(3) בדיקות ובירורים ביחס למוצרים ושירותים שאנו מספקים לשותפים העסקיים שלנו

(4) פרסום ואישור נוכחות בסמינרים, תערוכות וכו', או באירועים שנערכים על ידי חברות מהקבוצה שלנו, תקשורת עם דוברים/מרצים, שליחת דוחות לאנשים שהשתתפו באירועים או בסקרים

(5) אישור של ביקורים וכניסות לחצרינו

(6) שליחת הפרסומים שלנו למשתמשים שביקשו לקבל אותם ושליחה של הודעות דוא"ל לאנשים שנשמו לשירות הדוא"ל שלנו

(7) פנייה ללקוחות בבקשה שימלאו סקרי שביעות רצון

(8) מענה לבירורים או בקשות מלקוחות ומשותפים עסקיים

(9) מימוש הזכויות של בעלי המניות שלנו וקיום ההתחייבויות שלנו על פי חוקי החברות, כמו גם יישום של אמצעים כאלה ואחרים כדי להבטיח תקשורת אפקטיבית עם בעלי המניות, זיהוי נאות של בעלי מניות וקידום של הבנה הדדית, בין השאר באמצעות יצירת נתונים תואמי-סטנדרטים, על פי הדרישות של החוקים והתקנות הרלוונטיים

(10) תקשורת עם עובדים של ארגונים משויכים ואספקת המידע הדרוש להם למימוש יעדיהם

(11) פרסום הפעילויות שלנו בתחום המחקר והפיתוח והפצתו בקרב חברי מוסדות מחקר, דיון בנושאים הקשורים לסעיף (1) לעיל במסגרת של הסכמים לפיתוח משותף או חוזי פיתוח, השתתפות בישיבות מחקר והצעת מועמדים לפרסים אקדמיים

(12) הגשת בקשות פטנטים וניהול של בקשות כאלה יחד עם שותפים לבקשות פטנט

(13) תקשורת עם עיתונאים, אנליסטים ופרשנים לצורך יחסי ציבור

(14) קבלת פניות ממועמדים בעת גיוס עובדים, תקשורת עם מועמדים, הודעות על קבלה/דחייה של בקשות מועמדים וכו'

(15) תקשורת עם רואי חשבון, עורכי דין, פרקליטים המתמחים בפטנטים וכו', כנדרש במסגרת הפעילויות העסקיות שלנו

(16) תקשורת עם חברות מהקבוצה לטובת פעילויות עסקיות מסוגים שאינם מפורטים לעיל

(17) הודעות לעובדים שפרשו ולגורמים אחרים

(18) תקשורת עם משפחותיהם של עובדינו

(19) שיתוף והפצה של מידע על חוזים וכמתחייב לפעילויות עסקיות עם עובדים של קבלני משנה, עובדי קבלן, עובדים ניידים, עובדים במשרות חלקיות ועובדים זמניים

(20) אספקת מידע מהחברה שלנו ומהחברות המשתייכות לקבוצה בהמשך אגב מימוש המטרות המתוארות לעיל

הערה: חברות המשתייכות לקבוצה הן חברות בגבולות יפן או מחוצה לה, שיש לנו בהן באופן ישיר או עקיף 20% ומעלה מסך כל זכויות ההצבעה של בעלי המניות.

1-2. חוזי קבלנות משנה עם צדדי ג'

כדי להבטיח תפעול תקין של עסק, אנו עשויים להעביר פעילויות מסוימות בקבלנות משנה לגורמים בתוך יפן או מחוצה לה ולהפקיד בידם את המידע האישי שיידרש לביצוע אותן פעילויות, אולם רק במידה הנדרשת למטרות המוצהרות. במקרים שכאלה, נבחר צדדי ג' רק לאחר שנאמת כי הטיפול שלהם במידע אישי הולם, נערוך עמם הסכם לטיפול במידע אישי ונבטיח כי מתקיימת עליהם בקרה הולמת.

1-3. שימוש משותף

לעתים אנו עושים שימוש משותף במידע אישי, יחד עם חברות מהקבוצה שלנו, סוכנים, סוכנויות וספקים. במקרים שכאלה, מידע אישי שייועד לשימוש משותף יוגבל לשם, מקום העבודה, כתובת בית וכתובת עבודה, מספר טלפון, מספר פקס וכתובת הדוא"ל של הפרט והשימוש במידע יוגבל לאספקת מידע על מוצרים ושירותים משותפים ולהודעות על אירועים משותפים כמו סמינרים ותערוכות. אנו נישא באחריות לניהול המידע האישי המיועד לשימוש משותף.

הערה: סוכנים וסוכנויות הם חברות שערכו עמנו הסכמים ואשר יש להן הרשאה להציג את עצמן כסוכנים או סוכנויות שלנו; ספקים הם חברות שאינם סוכנים או סוכנויות, שיש להם הרשאה ישירה מאיתנו למכור את מוצרינו.

1-4. שימוש למטרות אחרות

אם יתעורר צורך להשתמש במידע אישי למטרות מלבד אלה המתוארות בסעיף '1-1 האופן שבו אנו משתמשים במידע שלך', האדם הרלוונטי יקבל הודעה על כך או שדבר השימוש יתפרסם בפומבי או יושם בפורמט נגיש בקלות לאותו אדם, למעט אם האדם הרלוונטי כבר נתן את הסכמתו או אם החוק מחייב זאת. שינויים באופן שבו אנו משתמשים במידע אישי יבוצעו רק במידה שתהיה סיבה סבירה וידועה למטרות הקודמות.

1-5. אספקה של מידע אישי לצדדי ג'

אנו נספק מידע אישי לצדד ג' אך ורק במקרים הבאים.

(1) האדם הרלוונטי נתן את הסכמתו לכך

(2) במסגרת של שיתוף נתונים סטטיסטיים או אחרים שאינם מכילים פרטים המאפשרים זיהוי אישי

(3) במסגרת של אספקת מידע אישי לצדדי ג' שהם קבלני משנה, המופקדים על ביצוע פעילויות עסקיות מסוימות, במידה הנחוצה להם לביצוע הפעילויות העסקיות האמורות ואך ורק כנדרש למטרה המוצהרת (ראה 'סעיף 1-2 חוזי קבלנות משנה עם צדדי ג')

(4) בעת שימוש משותף במידע אישי, לצד חברות מהקבוצה, סוכנים, סוכנויות או ספקים, אולם רק כנדרש למטרה המוצהרת (ראה 'סעיף 1-3 שימוש משותף')

(5) כמתחייב על פי חוק

(6) במקרים שבהם קשה לקבל את רשותו של אותו אדם אולם אספקת המידע נחוצה לשמירה על חיים, הבטחת בטיחות אישית או הגנה על רכוש

(7) במקרים שבהם קשה לקבל את רשותו של אותו אדם אולם אספקת המידע חיונית לשיפור בריאות הציבור או לקידום התפתחות תקינה של ילדים

(8) במקרים שבהם נדרש סיוע לסוכנויות ממלכתיות, גופים ציבוריים אזוריים או נציגיהם, תוך כדי מילוי תפקידיהם כמפורט בחוק וכאשר קבלת רשות מהאדם האמור עלולה להפריע לאותם גורמים במילוי תפקידיהם

2. נהלים לגילוי, תיקון, השעיית שימוש, מחיקה וכו' של מידע אישי

2-1. בקשות לגילוי, תיקון, השעיית שימוש, מחיקה וכו' של מידע אישי

לבקשה של גילוי, תיקון, השעיית שימוש מחיקה וכו' של מידע אישי, יש להשתמש בטופס שצוין (ניתן להוריד אותו דרך הקישור הבא ולהדפיס אותו כדי להשתמש בו: [קישור]). יש למלא את השדות הנדרשים, לצרף צילום/עותק של מסמך זיהוי אישי (רישיון נהיגה או דרכון) של האדם הרלוונטי ('זיהוי אישי') ולשלוח את הבקשה לכתובת הבאה, עם מעטפה מבוילת לתשובה. הכיתוב Enc. request for disclosure באדום על המעטפה יסייע לנו להאיץ את הטיפול בבקשתך.

לחלופין, אם המידע נרשם באמצעות האתר שלנו, על ידי אנשי התמיכה הטכנית או ידיעוני הדוא"ל שלנו, ניתן להגיש בקשה לגילוי, תיקון, השעיית שימוש, מחיקה וכו' של מידע אישי כמפורט באתר, בכפוף ליכולת שלנו לאמת כיאות שהמבקש הוא אכן האדם הרלוונטי.

הממונה על הגנת מידע אישי
המשרד לניהול סיכונים, THK Co., Ltd. ‏
2-12-10 Shibaura‏, Minato-ku‏, Tokyo ‏
108-8506, Japan

2-2. בקשות לגילוי, תיקון, השעיית שימוש, מחיקה וכו' של מידע אישי מצד נציג

גורם המבקש גילוי, תיקון, השעיית שימוש, מחיקה וכו' של מידע אישי חייב להיות נציג חוקי של האדם הרלוונטי, או אם התבקש אותו גורם לעשות אחת מהפעולות הללו על ידי האדם הרלוונטי והוא פועל כנציגו, עליו לצרף מסמך זיהוי אישי שלו לצד יתר המסמכים המתוארים להלן.

(1) נציג חוקי (יש לצרף את שני המסמכים המפורטים להלן).

・מסמך המוכיח את מעמדו של המבקש כנציג חוקי (אם מדובר בקטין, העתק של מרשם המשפחה היפני המלא [עותק של מסמך ביטוח רפואי המראה כי האדם הרלוונטי נתמך יתקבל אם יש לנציג סמכות הורית); אם מדובר בחוסים בגירים, יש לצרף עותק של מסמך המוכיח את פרטי הרישום)

・מסמך המוכיח את זהות הנציג החוקי (עותק של מסמך רשמי, כמו למשל רישיון נהיגה או דרכון של הנציג החוקי)

(2) מי שהתמנה לייצג את האדם (יש לצרף את שני המסמכים המפורטים להלן).

・בבקשה של גילוי, תיקון, השעיית שימוש, מחיקה וכו' של מידע אישי, יש לצרף מסמך אחד המוכיח כי האדם הרלוונטי ייפה את כוחו של הנציג, עם חותמת רשומה (כתב ייפוי כוח או מסמך שווה ערך)

・אישור חותמת רשומה עבור האדם הרלוונטי

2-3. תשלום על בקשות לגילוי, תיקון, השעיית שימוש, מחיקה וכו' של מידע אישי

בקשות מסוג זה אינן כרוכות בתשלום. עם זאת, המבקש נושא באחריות לתשלום דמי המשלוח בדואר (כולל מעטפה מבוילת לדואר חוזר).

2-4. תשובות על בקשות לגילוי, תיקון, השעיית שימוש, מחיקה וכו' של מידע אישי

אנו נשיב בדואר לפי הכתובת שימסור המבקש בטופס הבקשה.

2-5. הסיבות לאי-גילוי של מידע אישי שנשמר

אנו נסרב לגלות מידע אישי במקרים הבאים. אם נחליט שלא לגלות את המידע המבוקש, נציין לצד החלטתנו את סיבת הסירוב.

(1) אין אפשרות לזהות באופן ברור את המבקש; לדוגמה – אין התאמה בין הכתובת שבטופס הבקשה או בזיהוי אישי לבין הכתובת שברשותנו

(2) לא ניתן לאמת את סמכותו של הנציג במקרה של בקשה המגיעה דרך נציג

(3) אין די מידע, לדוגמה, השמטות בטופס הבקשה

(4) המידע האישי המבוקש אינו ברשותנו בעקבות בקשה לגילוי וכו'

(5) מילוי הבקשה כרוך בסכנה לחיים, לביטחון האישי, לרכוש או לזכות או להטבה של האדם הרלוונטי או של צד שלישי

(6) מילוי הבקשה עלול לגרום לשיבוש חמור ביכולת שלנו לבצע כיאות את פעילותנו העסקית

(7) מילוי הבקשה יגרום להפרה של חוקים או תקנות

3. פנייה בשאלות לגבי מידע אישי

אם יש לך שאלות לגבי המדיניות שלנו להגנה על מידע אישי או האופן שבו אנו מגינים על מידע שכזה, הצעות לשיפורים באמצעי ההגנה שלנו או אם אתה סתם מעוניין לשוחח עם מישהו על בקשת גילוי, תיקון, השעיית שימוש, מחיקה וכו' של מידע אישי – פנה אל השירות שלנו לטיפול במידע אישי, לפי פרטי הקשר שלהלן. לתשומת לבך, איננו מקבלים בקשות פנים-אל-פנים במשרדינו.

השירות לטיפול במידע אישי
שעות פעילות: ימות השבוע 09:00 עד 17:00
הממונה על הגנת מידע אישי
המשרד לניהול סיכונים, THK Co., Ltd. ‏
טלפון: 3-5730-3896 81+     פקס: 3-5730-3915 81+

4. שימוש במידע אישי באתר שלנו

(1) קובצי Cookie, משואות אינטרנט וכתובות IP.

באתר שלנו, אנו משתמשים בקובצי Cookie, במשואות אינטרנט ובכתובות IP למטרות הבאות. המשתמש יכול להשבית את קובצי ה-Cookie ואת משואות האינטרנט שלנו על ידי השבתת האפשרות לשמירת קובצי Cookie בהגדרות הדפדפן, אולם דבר זה עלול למנוע שימוש בחלק מהרכיבים הפונקציונליים בדפי האינטרנט.

[1] זיהוי ופתרון של תקלות או בעיות אחרות בשרת

[2] שיפור האתר ותכני הדוא"ל

[3] התאמה אישית של תכנים באתר ותכני אינטרנט למשתמשים ספציפיים

[4] שירותים לחברים בלבד שהמידע האישי כבר נרשם בהם, כמו גם היסטוריית גלישה, תשובות על שאלונים וכו' – משמשים למטרות שיווקיות.

[5] שימוש במידע שעבר אנונימיזציה למטרות סטטיסטיות

(2) Google Analytics

בדפים מסוימים באתר שלנו, אנו נעזרים בשירות Google Analytics של Google, Inc. (Google) כדי להבין כיצד המבקרים משתמשים באתר שלנו. השימוש ב-Google Analytics באתר שלנו, משמעותו ש-Google אוספת, מתעדת ומנתחת את היסטוריית הגלישה של המבקרים באתר שלנו, בהתאם לקובצי ה-Cookie שאנו מפיצים. אנו מקבלים את תוצאות הניתוח מ-Google ומשתמשים בהן כדי להבין כיצד המבקרים משתמשים באתר שלנו. הפרטים שנאספים, מתועדים ועוברים עיבוד באמצעות Google Analytics אינם מכילים מידע המאפשר זיהוי אישי. בנוסף, Google מנהלת את הנתונים הללו בהתאם למדיניות הפרטיות שלה.
המשתמש יכול להשבית את Google Analytics בהגדרות של תוספי הדפדפן ובדרך זו למנוע איסוף של נתונים על ידי Google Analytics. ניתן להשבית את Google Analytics על ידי הורדת תוסף הדפדפן Google Analytics Opt-out מדף ההורדות של תוסף הדפדפן Google opt-out, התקנת התוסף וקביעת התצורה של תוסף הדפדפן בהגדרות התוסף. השבתת Google Analytics משביתה את פעילותו של כלי זה בכל האתרים – לא רק באתר שלנו; ניתן להפעיל אותו מחדש בכל עת על ידי שינוי ההגדרות בתוסף הדפדפן.
לרשותך הסבר ותנאי השירות של Google Analytics באתר Google Analytics ומדיניות הפרטיות עומדת לרשותך באתר Google.

Google Analytics – תנאי שירות:
www.google.com/analytics/terms/us.html (English)
מדיניות הפרטיות של Google:
policies.google.com/privacy?hl=iw
תוסף Google Analytics Opt-out:
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en (English)

הערה: Google Analytics הוא סימן מסחרי רשום של Google.

(3) אחר

לא תחול עלינו שום חבות או אחריות להגנה על מידע אישי באתרי אינטרנט שהקישור אליהם מופיע באתר שלנו. שאלות ובירורים לגבי הטיפול במידע אישי באתרי אינטרנט אחרים יש להפנות ישירות לבעלי אותם אתרים.

אם יש לך שאלות לגבי הצהרה זו, צור איתנו קשר בעזרת טופס יצירת הקשר שלנו.

 

ביטול רישום

אם אינך מעוניין לקבל מאתנו חומרים, או שאתה מעוניין להסיר את המידע האישי שלך ממסד הנתונים של THK, פנה אלינו לכתובת web@thk.co.jp. לחלופין, כשאתה מקבל מאתנו חומרים בדוא"ל או באמצעי תקשורת אחר, תוכל להשתמש באפשרות 'ביטול רישום' באמצעי זה כדי שנדע שאינך מעוניין יותר לקבל מאתנו חומרים מסוג זה.

 

תיקונים למדיניות הגנת הפרטיות

אינטרנט, והיתרונות שהיא מציעה, מתפתחים במהירות כמו הדרכים שבהן אנשים משתמשים בה והחוקים הסובבים שימוש מסוג זה. לכן, חברת THK שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולתקן את מדיניות הגנת הפרטיות שלה בכל עת. ניתן לקבוע אם מדיניות הגנה זו על פרטיות תוקנה לפי התאריך 'עודכן לאחרונה' שבחלק העליון של דף זה. לחלופין, תוכל לשלוח לנו דוא"ל לכתובת web@thk.co.jp .

קישורים לאתרים אחרים

אתר אינטרנט זה עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים. שים לב לכך כי אין אנו אחראים לנוהלי הגנת הפרטיות של אתרים אחרים אלה וכי איננו יכולים להיות אחראים להם. כמו כן, מדיניות הגנת פרטיות זו חלה אך ורך על המידע שאנו אוספים דרך אתר אינטרנט זה. אנו ממליצים לך לוודא שקראת את הצהרות הפרטיות של כל אתרי היעד שבהם אתה מבקר.