Skip to Contents


Home > אודות אתר זה

אודות אתר זה

שאלות על מונחים אלה יש להפנות לכתובת זו.

תנאי השימוש

  1. זכויות היוצרים של כל המסמכים, התמונות והאיורים ('התוכן') של אתר אינטרנט זה הן קניינה של THK Co., Ltd ושל חברות הקבוצה, אלא אם כן צוין אחרת. חל איסור מוחלט למכור, להעביר או להשאיל תוכן מכל סיבה שהיא על ידי המשתמשים. נוסף לכך, אין לשנות או לתקן את התוכן בכל דרך שהיא.
  2. חברת THK אינה ערבה לכך שהתרשימים בקובצי ה-CAD המפורסמים באתר אינטרנט זה תואמים למוצרים בפועל. חברת THK שומרת לעצמה את הזכות לשנות תכנים ללא הודעה מראש למשתמשים.
  3. כל המידע והתוכן המפורסמים באתר אינטרנט זה, לרבות קובצי CAD וכל הנתונים האחרים, מובאים ללא כל אחריות מטעם THK. חברת THK אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לאובדן או לנזק כלשהם אשר נגרמו במישרין או בעקיפין מההשפעות או מהתוצאות של שימוש במידע או בתוכן כאמור. כמו כן, יש לזכור כי תוכן אתר אינטרנט זה עשוי להשתנות ו/או להימחק ללא הודעה מראש.
  4. אנו איננו אחראים לכל אתר אינטרנט אחר שהמשתמש עשוי לגשת אליו מתוך אתר זה. כשמשתמש ניגש לאתר אינטרנט אחר, הוא חייב להבין שאתר זה איננו קשור כלל ל-THK ושאין לנו כל בקרה לגבי התכנים בו.
  5. ללא קשר לבחירת המשתמש, תהא אשר תהא, האחריות לנקוט אמצעי מנע מפני זיהום בתוכניות בעלות מאפיינים הרסניים (לדוגמה, וירוסי מחשב, תולעים וסוסים טרויאניים) חלה על המשתמש עצמו.
  6. THK Co., Ltd.‎ רוכשת ומנהלת מידע אישי של משתמשים שמסופק דרך אתר אינטרנט זה.

קישור לאתרי אינטרנט של THK

באופן כללי, אין בעיה לקשר לכל אתר אינטרנט שהוא של THK. עם זאת, כשמקשרים לאתר כזה, יש לקשר לדף הבית של האתר הרלוונטי באמצעות אחד הקישורים שלהלן.

אתר האינטרנט של THK www.thk.com/‎
אתר האינטרנט של התמיכה הטכנית tech.thk.com/‎
אתר האינטרנט הייעודי לבידוד סיסמי www.menshin.biz/‎
אתר האינטרנט של SEED Solutions seed-solutions.net/‎

הכתובות והתכנים של אתרים אלה עשויים להשתנות ללא הודעה. אין למסגר את התכנים של אתרים אלה. חשוב לציין שקישורים עשויים להידחות אם קיים פוטנציאל לפגיעה בעסקים או במוניטין של THK בשל תכנים, קישורים וכיוצא בזה באתר שמארח את הקישור (לדוגמה, השמצות או תכנים שפוגעים בהגינות הציבורית). חברת THK לא נושאת אחריות בגין אתרי אינטרנט שמארחים קישורים.


טכנולוגיות שנעשה בהן שימוש באתר זה

באופן כללי אתר זה נסמך על הטכנולוגיות שלהלן.

XHTML 1.0‏/CSS2‏/JavaScript‏/Flash 6 ואילך

אתר זה מופעל באמצעות הטכנולוגיות הנזכרות לעיל וגרסאות מתקדמות יותר.

 

אתר זה תואם לדפדפנים המפורטים להלן.

דרישות מערכת

■ מערכת הפעלה/דפדפן

∙ Windows 7 ואילך
  Internet Explorer 11 ואילך
  הגרסה האחרונה של Firefox‏
  הגרסה האחרונה של Google Chrome
  הגרסה האחרונה של Microsoft Edge

∙ Macintosh OS X ואילך
  הגרסה האחרונה של Safari
  הגרסה האחרונה של Google Chrome

חשוב לציין כי גורמים כמו סביבות מערכת ההפעלה/הדפדפן עשויים לגרום לשגיאות תצוגה.