Skip to Contents

BEPERKTE GARANTIE

BEPERKTE GARANTIE 

BEPERKTE GARANTIE EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID : THK CO. LTD. GARANDEERT VOOR ZICHZELF EN VOOR GERELATEERDE BEDRIJVEN EN DOCHTERONDERNEMINGEN (VERDER GEZAMENLIJK OMSCHREVEN ALS “THK”) DAT ALLE THK-PRODUCTEN DIE WORDEN VERKOCHT, GEDURENDE EEN PERIODE VAN TWAALF (12) MAANDEN VANAF DE LEVERING VRIJ ZULLEN ZIJN VAN GEBREKEN IN MATERIALEN EN SAMENSTELLING. DEZE GARANTIE VAN TWAALF (12) MAANDEN ZAL NIET WORDEN VERLENGD OF GEWIJZIGD DOORDAT THK VERVANGINGEN, TOEVOEGINGEN, BIJLAGEN, ACCESSOIRES OF REPARATIES BIJ HET PRODUCT AANBRENGT NA DE LEVERDATUM OF DE ACCEPTATIEDATUM. DEZE GARANTIE IS DE ENIGE EN EXCLUSIEVE GARANTIE VAN THK MET BETREKKING TOT DIT PRODUCT.

UITSLUITING VAN ANDERE GARANTIES

  : BEHALVE DE VOORGAANDE GARANTIE GELDEN ER GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES OF BEVESTIGINGEN VAN FEITEN OF BELOFTEN VAN THK MET BETREKKING TOT DIT PRODUCT. THK SLUIT ALLE GARANTIES UIT DIE NIET HIERBOVEN WORDEN AANGEGEVEN, OF DEZE NU EXPLICIET, IMPLICIET OF DOOR DE WET ZIJN VOORGESCHREVEN. ZONDER ENIGE BEPERKING OP HETGEEN HIERBOVEN IS BEPAALD, WIJST THK EXPLICIET ALLE ANDERE IMPLICIETE GARANTIES AF MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, HET NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT FEITEN OF KWALITEITEN DIE HIER NIET SPECIFIEK WORDEN OMSCHREVEN.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN VERHAAL: DE ENIGE VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID VAN THK MET BETREKKING TOT DE VERKOOP EN/OF HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT EN HET ENIGE VERHAAL VAN DE KOPER TEGENOVER THK ONDER DEZE OF ENIGE GARANTIE BESTAAT UIT HET HERSTEL OF DE VERVANGING, NAAR KEUZE VAN THK, VAN COMPONENTEN DIE NIET VOLDOEN AAN DE GARANTIE. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN THK ZAL IN GEEN GEVAL HET TOTALE BEDRAG OVERSCHRIJDEN DAT DE KOPER THK HEEFT BETAALD VOOR HET PRODUCT. BEIDE PARTIJEN ERKENNEN DAT DEZE BEPERKING VAN VERHAAL OOK GELDIG BLIJFT ALS DIT VERHAAL NIET AAN ZIJN EERSTE DOEL VOLDOET. DE VOLLEDIGE UITVOERING VAN ALLE VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER DIE WORDEN AANGEGEVEN IN DEZE OVEREENKOMST, IS EEN VOORWAARDE VOOR DE GARANTIEVERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN VAN THK DIE HIER WORDEN OMSCHREVEN.

SCHADE EN BEPERKINGEN VAN DE KOPER: IN GEEN GEVAL IS THK TEGENOVER DE KOPER, HAAR VERTEGENWOORDIGERS OF AGENTEN VERANTWOORDELIJK VOOR FINANCIËLE VERLIEZEN, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, VOLGENS CONTRACT OF ALS GEVOLG VAN ONRECHTMATIGE DAAD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR VERLOREN TIJD, STILSTANDTIJD, PRODUCTIEVERLIES, ONMOGELIJKHEID VAN DE KOPER OM AAN CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN TE VOLDOEN OF GEBREKEN OF DEFECTEN IN MATERIALEN OF SAMENSTELLING VAN PRODUCTEN VAN DE KOPER DIE DIRECT OF INDIRECT VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT. 

DISCLAIMER

DISCLAIMER

Deze catalogus bevat basisgegevens over de lineairbewegingssystemen en de verwante producten van THK. Deze catalogus, inclusief alle informatie, diagrammen, formules, factoren, nauwkeurigheidsstandaarden, toleranties en aanbevelingen voor toepassingen, is bedoeld als beginpunt voor de keuze van producten door de klant, en is mogelijk niet van toepassing in alle gevallen. De catalogus kan geen vervanging vormen voor een juiste toepassingsanalyse die wordt uitgevoerd door een ervaren ontwerper. Uw keuze van producten moet worden gebaseerd op uw specifieke behoeften en omstandigheden, die sterk kunnen variëren, afhankelijk van allerlei factoren. Een specifieke producttoepassing mag nooit uitsluitend worden gebaseerd op de informatie in deze catalogus. De verkoop van alle producten van THK valt onder de beperkte garantie die wordt aangeboden door THK Co., Ltd voor zichzelf, verwante maatschappijen en dochterondernemingen. Klanten moeten zelf controleren of een toepassing die ze overwegen aan te schaffen veilig, geschikt en effectief is.

"Alle handelsmerken die in deze catalogus worden gebruikt, zijn gedeponeerde handelsmerken in Japan. Als er twijfels zijn met betrekking tot de geldigheid van deze handelsmerken buiten Japan, moet dat in het desbetreffende land worden gecontroleerd."