Skip to Contents


TRANG CHỦ > Thông báo: Di chuyển các trụ sở chính

Thông báo: Di chuyển các trụ sở chính

Ngày 17 tháng 10 năm 2017

Vui lòng lưu ý rằng các trụ sở chính của THK CO., LTD., Trung tâm công nghệ, Chi nhánh Tokyo, Chi nhánh Ueno và trụ sở chính của các chi nhánh của chúng tôi sẽ được di chuyển đến địa chỉ bên dưới và mở cửa hoạt động từ ngày bên dưới. Ngoài ra, chi nhánh Tokyo và chi nhánh Ueno được đổi tên thành Phòng Kinh doanh Tokyo Số 1 và Số 2 tương ứng và các hoạt động kinh doanh của hai cơ sở sẽ được kết hợp vào Trung tâm hoàn thiện đơn hàng Tokyo mới thành lập (Tokyo OFC).

Địa chỉ mới2-12-10 Shibaura, Minato-ku, Tokyo, 108-8506, Japan
Số điện thoại (chính)+81 3-5730-3911
Số fax (chính)+81 3-5730-3915

Ngày mở cửa

Trụ sở chínhThứ ba, ngày 10 tháng 10 năm 2017
Trung tâm công nghệThứ hai, ngày 16 tháng 10 năm 2017
Phòng kinh doanh Tokyo Số 1 (trước đây là chi nhánh Tokyo)Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Phòng kinh doanh Tokyo Số 2 (trước đây là chi nhánh Ueno)Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Tokyo OFC (mới)Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
THK INTECHS CO., LTD.Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
TALK SYSTEM CO., LTD.Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017