Skip to Contents


TRANG CHỦ > About This Site

About This Site

Questions about these terms should be directed to this address .

Điều khoản sử dụng

  1. The copyright in all documents, photographs and illustrations ("contents") of this website is the property of THK CO., LTD and its group companies except where otherwise noted. Users are strictly forbidden to sell, transfer or lend the contents for any reason whatsoever. In addition, the contents may not be modified, altered or revised in any way.
  2. THK offers no guarantee that the drawings in CAD files published on this website match the actual products. THK also reserves the right to modify the content without notifying users beforehand.
  3. All the information and content published on this website, including CAD files and all other data, is provided without guarantees of any sort by THK. THK accepts no liability whatsoever for any loss or damage incurred either directly or indirectly from the effects or results of using said information or content. Note also that the content of this website is subject to change and/or removal without prior notice.
  4. We are not responsible for any other website which the user may access through this one. When a user accesses another website, the user must understand that it is completely independent from THK, and that we have no control over the content on that website.
  5. No matter what selection, of any type, a user makes for his or her own use, it is the user's own responsibility to take preventative measures against infection by programs with destructive characteristics, such as computer viruses, worms and Trojan horses.
  6. THK Co., Ltd. acquires and manages users’ personal information provided through this website.

Liên kết đến các trang web của THK

Nhìn chung, bạn được phép liên kết với bất kỳ trang web nào của THK. Tuy nhiên, nếu bạn làm vậy, vui lòng liên kết với trang chủ của trang web tương ứng bằng cách sử dụng một trong những liên kết bên dưới.

Trang web của THK www.thk.com/
Trang hỗ trợ kỹ thuật của THK tech.thk.com/
Trang web Cách ly địa chấn www.menshin.biz/
Trang web Giải pháp SEED seed-solutions.net/
Omni THK ec.thk.com/

Địa chỉ và nội dung của các trang web này có thể thay đổi mà không cần thông báo. Vui lòng không đóng khung nội dung của các trang web này. Vui lòng lưu ý rằng liên kết có thể bị từ chối nếu có bất kỳ nguy cơ gây hại nào cho hoạt động kinh doanh hoặc danh tiếng của THK do nội dung, liên kết, v.v., trên trang web lưu trữ liên kết (ví dụ, vu khống hay nội dung đi ngược lại phép lịch sự công cộng). THK không chịu trách nhiệm cho các trang web lưu trữ liên kết.


Công nghệ được sử dụng trên trang web này

Trang web này nhìn chung dựa trên những công nghệ sau.

XHTML 1.0/CSS2/JavaScript/Flash 6 và các phiên bản mới hơn

Trang web này hoạt động bằng cách sử dụng những công nghệ ở trên và các phiên bản mới hơn.

 

Trang web này tương thích với các trình duyệt được liệt kê bên dưới.

Yêu cầu về hệ thống

■ HĐH/trình duyệt

∙ Windows 7 trở lên
  Internet Explorer 11 trở lên
  Phiên bản mới nhất của Firefox
  Phiên bản mới nhất của Google Chrome
  Phiên bản mới nhất của Microsoft Edge

∙ Macintosh HĐH X trở lên
  Phiên bản mới nhất của Safari
  Phiên bản mới nhất của Google Chrome

Vui lòng lưu ý rằng lỗi hiển thị có thể xảy ra tùy thuộc vào các yếu tố như môi trường HĐH/trình duyệt.