Tìm kiếm sản phẩm

THK Vietnam Hanoi Sales Office

Phòng số 101, Tầng 17, Tòa nhà VIT Tower, 519 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: +84-222-373-4974 (Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Nhật đều sẵn sàng)

* Các hỏi hàng bằng tiếng Trung Quốc có thể được hỗ trợ bởi ZALO Official

Số điện thoại Người Nhật: +84-936-609883

sales-support@tmv.thk.com

HQ: THK Manufacturing of Vietnam CO., LTD. Bac Ninh branch


  zalo

 

 

×
PAGE TOP