Skip to Contents

هزارخار

این قطعه به علت پرداخت صیقلی سطح شفت هزارخار، می تواند حرکت کشویی نرمی داشته باشد. به علاوه، سطح تماس بزرگ و متحدالمرکز بودن قطعه باعث می شود مرکز به طور خودکار پس از اعمال گشتاور تعیین شود و این به محصول امکان می دهد که انتقال گشتاور پایداری را از خود نشان دهد.

پشتیبانی فنی

 

هزارخار


ترتیب بندی محصول

مدل DP/DPM این قطعه به علت پرداخت صیقلی سطح شفت هزارخار، می تواند حرکت کشویی نرمی داشته باشد. به علاوه، سطح تماس بزرگ و متحدالمرکز بودن قطعه باعث می شود مرکز به طور خودکار پس از اعمال گشتاور تعیین شود و این به محصول امکان می دهد که انتقال گشتاور پایداری را از خود نشان دهد. جزئیات/ترتیب بندی محصول (انگلیسی)

پشتیبانی فنی مشخصات محصولات، محاسبه طول عمر محصول، دانلود داده های 2D و 3D CAD و غیره. کاتالوگ های مورد نظر خود را سفارش دهید، همچنین می توانید کاتالوگ ها را در قالب PDF در پشتیبانی فنی مشاهده نمایید.