Skip to Contents


Home > اطلاعات محصول > THK در زندگی شما > اتوماسیون خانگی و ساختمان

اتوماسیون خانگی و ساختمان

برای افرادی که در مناطق پر زلزله زندگی می کنند، کمی نگرانی در این رابطه امری عادی است. تکنولوژی جذب زلزله «جداساز لرزه ای» ما در بسیاری از منازل برای کمک به کاهش این ترس ها مورد استفاده قرار می گیرد.

منازل جاذب زلزله

منازل جاذب زلزله

 

برای محافظت از جان و مال افراد در برابر خطر زلزله

دو نوع اصلی تکنولوژی ضد زلزله وجود دارد: «مقاوم در برابر زلزله» که به ستون ها، تیرها و دیوارهای طراحی شده برای مقاومت در برابر زلزله گفته می شود و «جداساز لرزه ای» که به ساختارهای نصب شده در پی ریزی منازل برای جذب لرزش های زمین اطلاق می گردد. اگر خانه مستقیما به پی خود وصل باشد، در برابر لرزش های زلزله آسیب پذیر است. ساختارهای جداساز لرزه ای، مانند سپری هستند که محافظت از خانه را به عهده می گیرد. همانگونه که در شکل می بینید، ساختارهای جداساز لرزه ای جاذب زلزله THK از ریل های حرکتی عرضی برای کاهش فوق العاده میزان لرزش منتقل شده از زمین به خانه روی آن استفاده می شود.


محصولات مورد استفاده

ریل حرکتی

ریل حرکتی

ریل حرکتی محصول اصلی ماست که شامل یک قطعه با حرکت غلطکی خطی می باشد.

بال اسکرو

بال اسکرو

بال اسکرو یک پیچ تغذیه با بازده بالا و ساچمه ای است که یک حرکت چرخشی را بین محور پیچ و مهره ایجاد می کند.