Skip to Contents

Thu mua xanh

Bảo tồn môi trường

 

Không phải cường điệu khi nói rằng để con người có thể tiếp tục tồn tại trên hành tinh này, thì điều thiết yếu là quan hệ hài hòa với môi trường. Đây là quan điểm mà không chỉ ngành sản xuất mà là tất cả những người đang sống trên Trái Đất phải thừa nhận.

Từ việc mở rộng các hoạt động kinh doanh của chúng tôi nói chung, đến mỗi cá nhân nhân viên, chúng tôi ở Tập đoàn THK nhận thức rất rõ mối quan hệ của chúng tôi với môi trường và quyết tâm giảm thiểu tác động lên môi trường một cách hiệu quả.

Để đạt được mục tiêu này, thông qua các vật liệu và linh kiện mà chính chúng tôi sử dụng để sản xuất các sản phẩm của mình, cũng như trong hoạt động thu mua vật liệu, dụng cụ thứ cấp và những thứ khác được dùng trong ngành sản xuất, chúng tôi ở Tập đoàn THK cảm thấy cần phải xem xét tác động của chúng tôi lên môi trường.

Việc xem xét này được gọi là Thu mua xanh và về cơ bản bao gồm loại bỏ việc sử dụng các hóa chất độc hại, xem xét tác động của chúng tôi lên môi trường và tích cực hợp tác với các đối tác thương mại trong các sáng kiến liên quan đến bảo vệ môi trường.

Theo sau việc thiết lập chỉ thị RoHS của Liên minh châu Âu vào tháng 7 năm 2006, các quy định về môi trường trong nội bộ ngành sản xuất đã được củng cố trên toàn cầu, và tầm quan trọng ngày càng tăng được đặt lên nghĩa vụ xã hội của các công ty sản xuất. Để có thể nắm bắt các hoạt động về môi trường của mình, chúng tôi ở Tập đoàn THK thiết lập "Chính sách thu mua xanh của THK". Chúng tôi yêu cầu tất cả đối tác thương mại tuân thủ chính sách này.

Chúng tôi luôn xem trọng QCD (Quality - Chất lượng, Cost - Chi phí và Delivery - Cung cấp) từ các đối tác thương mại của chúng tôi. Bây giờ, chúng tôi muốn thêm chữ E (Enviroment - Môi trường) vào từ viết tắt. Để có thể củng cố các quan hệ đối tác hiện tại, chúng tôi đánh giá cao việc hợp tác đầy đủ trong bất kỳ dự án hợp tác nào trong tương lai.