Skip to Contents


TRANG CHỦ > Thông tin về công ty > Bảovệmôitrường

Bảovệmôitrường

環境への取組み

 

 Tập đoàn THK đóng góp không chỉ cho xã hội mà còn cho nền kinh tế thông qua vai trò tiên phong của chúng tôi với tư cách là nhà sản xuất Hệ thống Chuyển động Tuyến tính và các thiết bị dẫn hướng độc nhất khác. Chúng tôi tin rằng trách nhiệm xã hội của mỗi công ty là phải bảo tồn môi trường sống khỏe mạnh cho các thế hệ tương lai, đó là lý do tại sao chúng tôi đang thúc đẩy các sáng kiến sau đây nhằm liên tục giảm tải gánh nặng môi trường, đồng thời duy trì và cải thiện môi trường tự nhiên.

Chính sách Môi trường Cơ bản của Tập đoàn THK

  1. Chúng tôi xem việc bảo tồn môi trường sống là một thách thức quản lý trọng điểm và chúng tôi đang cố gắng để hiểu được chính xác ảnh hưởng từ các hoạt động kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi lên môi trường. Tất cả các phòng ban phải đặt các mục tiêu liên quan đến môi trường và cùng nhau giải quyết thách thức này.
  2. Ngoài việc chấp hành luật môi trường, chúng tôi đã tự thiết lập các tiêu chuẩn áp đặt được xem xét thường xuyên nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực trong công tác quản lý môi trường của chúng tôi.
  3. Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của sản phẩm giúp giảm tải gánh nặng môi trường.
  4. Chúng tôi sẽ cắt giảm việc sử dụng năng lượng trong hoạt động kinh doanh cũng như tiếp tục thúc đẩy việc giảm thiểu tiêu thụ năng lượng và lượng khí thải nhà kính cụ thể. 
  5. Với việc tập trung đặc biệt vào việc giảm thiểu và tái chế chất thải, chúng tôi sẽ không chỉ tiếp tục thúc đẩy việc tiết kiệm và tái chế các nguồn tài nguyên mà còn đấu tranh để chống lại ô nhiễm môi trường. 
  6. Chúng tôi nhận ra tác động từ các hoạt động kinh doanh của chúng tôi lên tính đa dạng sinh học và chúng tôi sẽ tích cực hướng đến việc bảo tồn mọi sự sống trên Trái Đất.
  7. Để tạo ra sự thống nhất cao hơn nữa trong các hoạt động môi trường, chúng tôi cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ cho các công ty liên kết và đối tác kinh doanh, đồng thời cũng cố gắng hết sức để làm việc trên tinh thần hợp tác và hòa hợp với cộng đồng. 
  8. Chính sách môi trường cơ bản này được phổ biến đến tất cả các phòng ban thuộc tập đoàn thông qua giáo dục, đào tạo và các hoạt động nâng cao nhận thức, cũng như thúc đẩy việc phát hành kịp thời các thông tin về môi trường cho cả bên trong và ngoài tập đoàn. 

    Sửa đổi ngày 21 tháng 8 năm 2019