Skip to Contents

THK là ai?

Tên công ty "THK" của chúng tôi là chữ viết tắt của " Toughness(Độ bền)," " High Quality(Chất lượng cao)," and " Know-how(Bí quyết)."Chúng tôi hướng đến việc đóng góp cho sự tiến bộ của xã hội và sự phát triển của ngành công nghiệp bằng cách chú trọng vào ba nguyên tắc trên trong quá trình phát triển công nghệ và sản xuất sản phẩm. Trên trang web này, chúng tôi hân hạnh được giới thiệu những sản phẩm và công nghệ do chúng tôi phát triển.

LM Guide pioneer 

Tiên phong về công nghệ Dẫn hướng LM  
Giới thiệu về công nghệ Dẫn hướng LM, một công nghệ do THK đưa ra thế giới.


THK history 

Lịch sử công ty THK 
Tóm lược lịch sử của THK, bao gồm các bước ngoặt chính và tiến trình sản phẩm.