Skip to Contents


Top Page > ข้อมูลผลิตภัณฑ์ > ข้อกำหนดของการรับประกัน

ข้อกำหนดของการรับประกัน

ข้อกำหนดของการรับประกัน 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน   : : THK CO. LTD., ทั้งบริษัทตนเองและบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทในเครือ (นับจากนี้จะเรียกรวมกันว่า “THK”) รับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของ THK ที่จัดจำหน่ายทั้งหมดนั้นปราศจากความชำรุดบกพร่องของวัสดุและชิ้นงานเป็นระยะเวลาสิบสอง (12) เดือนนับจากวันที่จัดส่ง โดยไม่มีการยืดหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการรับประกันเกินจากสิบสอง (12) เดือนที่ระบุตามข้อกำหนดข้างต้น โดยทาง THK จะเป็นผู้พิจารณาว่าจะ จัดหารุ่นทดแทน, ตบแต่งเพิ่มเติม, เชื่อมติด, จัดหาอุปกรณ์เสริม หรือซ่อมแซม ภายใต้ข้อกำหนดการส่งมอบและการยอมรับสินค้า ซึ่งข้อกำหนดที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเอกสิทธิ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ THK

การสงวนสิทธิการรับประกัน  :นอกเหนือจากข้อกำหนดการรับประกันที่กล่าวมาข้างต้น, ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง หรือโดยปริยาย หรือจากการยืนยัน หรือสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ THK ทางเราขอสงวนสิทธิ์การรับประกันใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้ง หรือโดยปริยาย หรือชอบด้วยกฎหมาย จากสิ่งที่ไม่ได้ระบุไว้ตามข้อกำหนดที่กล่าวมาข้างต้น และไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันทั่วไปตามข้อกำหนดข้างต้น ยังขอสงวนสิทธิ์การรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขทางการค้า และความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ การละเมิด หรือการแสดงข้อเท็จจริง หรือคุณภาพใด ๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้

ข้อจำกัดในการรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหาย:เอกสิทธิ์ในการรับผิดชอบและรับผิดของ THK ที่เกิดขึ้นจากการขายและ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ และการชดใช้ต่อผู้ซื้อกรณีพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน ขึ้นกับการพิจารณาของทาง THK ว่าจะซ่อมแซม หรือเปลี่ยนส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ โดยไม่เป็นไปตามการรับประกันสินค้า ความรับผิดทั้งหมดของ THK จะไม่เกินไปกว่ามูลค่าสินค้าที่ผู้ซื้อชำระให้กับ THK ในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การจำกัดการชดใช้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คู่สัญญาคงอยู่แม้ว่าจะอ้างว่าการชดใช้นั้นไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์สำคัญก็ตาม ผู้ซื้อปฏิบัติตามภาระผูกพันทั้งหมดของผู้ซื้ออย่างเต็มที่และครบถ้วนตามที่ระบุในสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนหน้าของภาระผูกพันในการรับประกันและความรับผิดของ THK ในที่นี้

ความเสียหายและข้อกำหนดของผู้ซื้อ:ไม่ว่าในกรณีใด THK จะไม่รับผิดต่อผู้ซื้อ ผู้ได้รับมอบหมาย หรือตัวแทน สำหรับความเสียหายที่เกิดทางเศรษฐกิจ, ความเสียหายโดยบังเอิญหรือเป็นผลตามมา, ทั้งตามสัญญาหรือการละเมิด รวมถึงไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายใด ๆ สำหรับการสูญเสียผลกำไร, เวลาเครื่องจักรหยุดทำงาน, การสูญเสียของการผลิต, การไม่ปฏิบัติตามสัญญาการซื้อขายของผู้ซื้อ หรือข้อบกพร่องในวัสดุหรือชิ้นงานของผู้ซื้อที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการใช้ผลิตภัณฑ์

 

การสงวนสิทธิการรับประกัน

การสงวนสิทธิการรับประกัน

แคตตาล็อกนี้ให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เชิงเส้นของผลิตภัณฑ์ THK และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แคตตาล็อกนี้ประกอบด้วยข้อมูล, ตารางภาพ, สูตรคำนวน, ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง, ค่ามาตรฐานความแม่นยำ, ค่าความคลาดเคลื่อน และคำแนะนำการใช้งาน ในที่นี้ เป็นจุดเริ่มต้นของลูกค้าสำหรับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม และอาจไม่ครอบคลุมการใช้งานที่ต้องการทั้งหมด แคตตาล็อกนี้ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้ เมื่อลักษณะและเงื่อนไขการใช้งานมีความจำเพาะ ขึ้นกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมการใช้งาน ลักษณะการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่จำเพาะควรได้รับการวิเคราะห์ที่เหมาะสมจากวิศวกรออกแบบที่มีประสบการณ์และมีความรู้ การเลือกผลิตภัณฑ์ควรเป็นไปตามความต้องการและเงื่อนไขการใช้งานเฉพาะของคุณ ซึ่งมีความหลากหลายอย่างมากขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ไม่ควรมีการใช้งานผลิตภัณฑ์เฉพาะตามข้อมูลที่มีอยู่ในแคตตาล็อกนี้เพียงอย่างเดียว การซื้อผลิตภัณฑ์ของ THK ทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันโดย THK Co., Ltd สำหรับตัวบริษัทเองและในนามของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัทในเครือ ลูกค้าควรยืนยันด้วยตนเองว่าลักษณะการใช้งานนั่นมีความปลอดภัย เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

"เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ใช้ในแคตตาล็อกนี้เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวนอกประเทศญี่ปุ่น ควรทำการสอบถามภายในประเทศนั้นๆ"