Skip to Contents


Top Page > ข้อมูลผลิตภัณฑ์ > หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ > การแยกฐานเพื่อรองรับแผ่นดินไหว

การแยกฐานเพื่อรองรับแผ่นดินไหว

ระบบแยกฐานเพื่อรองรับแผ่นดินไหวของ THK

ระบบแยกฐานเพื่อรองรับแผ่นดินไหวของ THK สำหรับโครงสร้างอาคาร

เราผสานเทคโนโลยีที่หลากหลายเข้าไว้ด้วยกันเพื่อสร้างระบบรองรับแผ่นดินไหวที่น่าเชือถือ

ระบบแยกฐานเพื่อรองรับแผ่นดินไหวของ THK ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักของเรา รวมทั้งตลับลูกปืน LM Guide ด้วย ระบบเหล่านี้ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเรา และสะท้อนให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ ประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของ THK

รางรองเลื่อน CLB

 

รางรองเลื่อน CLB

รางรองเลื่อน CLB คือระบบแยกฐานเพื่อรองรับแผ่นดินไหวที่รองรับน้ำหนักได้มากและมีแรงเสียดทานต่ำ เพราะลูกบอลในตลับลูกปืน LM guide จะเคลื่อนตัวไปตามรางขัดกับราง LM ในขณะที่เคลื่อนผ่านบล็อก เพราะบล็อก LM ติดตั้งมาพร้อมกับราง LM และลูกบอล ตลับลูกปืนจึงสามารถรับแรงเคลื่อนที่อันเกิดจากแผ่นดินไหวได้ติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมจาก THK 


ระบบรองรับแรงสั่นสะเทือน RDT

 

ระบบรองรับแรงสั่นสะเทือน RDT

ระบบนี้จะดูดซับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวที่ส่งไปยังอาคารด้วยแรงต้านทานที่ได้รับจากสารให้ความหนืด ระบบรองรับแรงสั่นสะเทือน RDT มีโครงสร้างการเคลื่อนที่เชิงเส้นซึ่งถูกแปลงเป็นการเคลื่อนที่แบบหมุนผ่านน็อตเกลียวของลูกกลิ้ง แรงเฉื่อยจะถูกนำมาใช้กับสารให้ความหนืดระหว่างท่อชั้นในที่เชื่อมต่อกับน็อตและท่อชั้นนอกที่ถูกยึดคงที่ ติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมจาก THK 


ระบบการคืนตัว

 

ระบบการคืนตัว

เมื่อเกิดแผ่นดินไหว บ้านที่มีระบบแยกฐานจะสามารถเคลื่อนตัวในแนวนอนออกจากฐานได้อย่างอิสระ และควรจะกลับไปอยู่ในตำแหน่งเดิม เมื่อเหตุแผ่นดินไหวสิ้นสุดลง ด้วยเหตุนี้ เราจึงติดตั้งระบบการคืนตัวซึ่งประกอบด้วยยางแบบอัดซ้อนและวัสดุอื่นๆ ให้กับบ้านติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมจาก THK 


การป้องกันการส่งผ่านแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว

ฐานรองรับการแยกตัวของ THK รุ่น TSD

 

ฐานรองรับการแยกตัวของ THK รุ่น TSD

เมื่อเกิดแผ่นดินไหวขึ้นจริง แม้ว่าอาคารจะไม่ได้รับความเสียหาย แต่คนที่อยู่ภายในอาคารอาจได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุไม่มากก็น้อย และทรัพย์สินที่มีค่าภายในอาคารอาจตกหล่นลงมาและเสียหายได้ การคิดหาวิธีการป้องกันพื้นที่ภายในอาคารจาก "การสั่นสะเทือน" จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันความเสียหายดังกล่าว THK จึงนำเอาความรู้ด้านเทคโนโลยีการแยกฐานสำหรับที่อยู่อาศัยมาใช้เพื่อสร้างมาตรการการแยกฐานภายในอาคารติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมจาก THK