Skip to Contents

מכלל קווי מדויק

המכלל הקווי המדויק הוא מוביל קווי דק וקל במיוחד. מכלל זה מתאים ביותר להתקני מדידה מדויקים, לייצור מל"מ, לציוד בדיקה וליישומים אחרים שבהם תנועה קווית מדויקת היא חיונית.

תמיכה טכנית

מכלל קווי מדויק


רשימת מוצרים

מכלל קווי מדויק המכלל הקווי המדויק הוא מוביל קווי דק וקל במיוחד. מכלל זה מתאים ביותר להתקני מדידה מדויקים, לייצור מל"מ, לציוד בדיקה וליישומים אחרים שבהם תנועה קווית מדויקת היא חיונית. פרטים / רשימת מוצרים (אנגלית)  

תמיכה טכנית  קבל מפרט מוצרים, חשב אורך חיים, הורד נתוני CAD דו-ממדיים ותלת-ממדיים וכד'. תוכל להזמין כל קטלוג ממגוון הקטלוגים, וכן להציגו בתבנית PDF תחת תמיכה טכנית.