Skip to Contents

מודול בידוד של THK, דגם TGS

מבנה המודול

מבנה מודול TGS


דוגמאות להתקנת מודול בידוד דגם TGS

נציג כאן חלק מהתקני הבידוד הסיסמיים של THK המיושמים במגוון תחומים.

בידוד סיסמי לרצפה המגן על הקומה כולה

בידוד סיסמי לרצפה המגן על הקומה כולה

התקנת מודולי הבידוד היא אמצעי נגד לרעידות אדמה, המגן על כל הקומה על ידי בידוד סיסמי של רצפות.

ציוד הקשור לשרתים

בידוד סיסמי לרצפה המגן על הקומה כולה

השתמש במודולי בידוד כדי להגן על שרתי מערכות מידע, הנחשבים לתשתית החיונית ביותר לרציפות עסקית במקרה של רעידת אדמה.

ציוד ייצור מל"מ

דוגמה להתקנה עם ציוד ייצור מל